en
Forfattere

Udbud: Amfiscenen i Den Fynske Landsby

Amfiscenen i Den Fynske Landsby har i mange år været en kendt og elsket lokalitet for afholdelse af koncerter med kendte danske kunstnere og bands og enkelte gange med kendte udenlandske musikere. Den selvejende institution Museum Odense ejer sceneområdet, og har i over 25 år bortforpagtet anvendelsen af scenen til ekstern aktør, som inden for de givne rammer har arrangeret og afviklet 8-11 koncerter årligt. Koncerterne har gennem en årrække primært fundet sted i august og september måned.

Den nuværende forpagtningskontrakt udløber med udgangen af 2024, og Museum Odense udbyder derfor anvendelsen af scenen til et lignende antal arrangementer for perioden 2025-2029, Museet ønsker at indgå kontrakt med en ny samarbejdspartner med start i sæson 2025.

Kontrakten indgås med klare rammer for antal, form og andre forhold for afviklingen af et lignende antal arrangementer. Den eksterne samarbejdspartner betaler en fast afgift pr. koncert til Museum Odense samt en afgift for solgte billetter.

Amfiscenen kan i øjeblikket rumme 2.350 koncertgæster, som ankommer til amfiscenen via gennemgang fra port ved bygningen Brahesborgladen og via gåtur ad stisystem gennem Den Fynske Landsby. Ved amfiscenen forefindes toiletbygning og kioskbygning samt magasinbygning, som ekstern arrangør kan benytte.

Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum med 25 bygninger og bygningskomplekser, overvejende firelængede bindingsværksgårde fra hele Fyn. Museet lægger derfor stor vægt på at, en ekstern samarbejdspartner arbejder og gennemfører arrangementer i respekt for museets helt særlige karakter og sikrer, at ubefæstede stier og veje samt skrøbelige historiske bygninger ikke udsættes for unødig overlast. Sceneområdet anvendes i øvrigt i juni måned af Odense Symfoniorkester og i skolernes sommerferie af H.C. Andersen Festspil.

Museet ønsker nu at modtage tilbud på afholdelse af koncerter på amfiscenen i perioden 2025-2029 Hjemtagningen af tilbud og valg af samarbejdspartner for perioden skal understøtte museets kommercielle sigte med udlejning af scenen, og samtidig sikre, at afvikling af koncerter ikke belaster Den Fynske Landsbys særlige miljø unødigt.

Facts og krav
I 2023 udviklede Museum Odense en ny strategi og vision for Den Fynske Landsby, hvor emnerne bæredygtighed, fællesskab og cirkulær levevis er kernen i en forandring af Den Fynske Landsby til Danmarks første museum med bæredygtighed i centrum af fortællingen. Den Fynske Landsby arbejder på alle niveauer på at skabe viden om og bidrage til den grønne omstilling. Den Fynske Landsby blev i 2023 Green Attraction-certificeret. Museets landbrug arbejder efter økologiske principper og museumsbutikken samarbejder kun med leverandører, som aktivt arbejder med bæredygtighed.

Vilkårene kontrakten indgås på er følgende

 • Den fremtidige koncertarrangør skal kunne dokumentere sit arbejde med bæredygtighed og kunne dokumentere, at bl.a. brug af plastikmateriale og engangsservice kun finder sted på områder, hvor der ikke findes alternativer.
 • Der kan afvikles minimum 8 koncerter og maksimum 11 koncerter årligt. Alle koncerter afvikles tidligst i ugen efter skolernes sommerferie, som regel vil det være i perioden fra uge 33 til uge 39. Koncerterne er underlagt Odense Kommunes krav til afholdelse af udendørs koncerter, herunder krav til spilletider, og koncertarrangør forpligter sig til at overholde disse krav. Læs mere her
 • Koncertarrangør kan få adgang til sceneområdet fra dagen før hver koncert, og skal følge museets retningslinjer for maskinkørsel på museets område, herunder ingen kørsel med motorkøretøjer i museets åbningstid og udstyr kan kun komme til sceneområdet med mindre kassevogne, for at undgå slid og evt. ødelæggelse af veje og stier. Ved første koncert i spilleperioden gives adgang til sceneområdet tidligere.
 • Koncertarrangør kan anvende amfiscenen og omkringliggende plads ved scenen samt tilhørende bygninger. Museet sikrer rengøring af bygninger før/efter brug. Museet sikrer også græsslåning på amfiscenen og i sceneområdet.
 • Vandudgifter og dele af eludgifter afholdes af museet.
 • Koncertarrangør forpligtiger sig til at aflevere al affald på museets sorterings- og containerplads.
 • Koncertarrangør afholder udgifter til to vagter fra museet, der skal være til stede fra museets lukketid den pågældende koncertdag og indtil publikum og koncertarrangør, har forladt Den Fynske Landsby. Koncertarrangør forpligtiger sig til at indsætte et forsvarligt vagthold til at sikre mod koncertpublikums evt. indtrængen på museumsområdet samt sikre at koncerter afvikles på en betryggende måde.
 • Museet lægger vægt på, at kommende koncertarrangør stiller sig positiv for at udvikle og investere i området, for at forbedre oplevelsen for publikum samt sikre at der fortsat kan afholdes koncerter på amfiscenen. Museum Odense lægger også vægt på at koncertarrangør kan fremvise dokumentation for god og sund økonomi, dette kan dokumenteres ved fremsendelse af regnskab for de seneste to år.
 • For hver koncert betales en afgift til museet på 35.000 kr. samt en afgift på 10.000 kr. for solgte billetter – uanset antal af solgte billetter. Der tillægges moms. Aflysning af koncert i Den Fynske Landsby sker efter følgende regler: indtil en måned før koncertdato faktureres koncertarrangør for 15.000 kr. Sker aflysning mindre end en måned før koncertdato faktureres for 35.000 kr. Hvis koncerten ikke aflyses, men flyttes til ny dato, gælder denne bestemmelse ikke.
 • Med den rette aktør ønsker museet at indgå i en 5-årig kontraktperiode, dette er dog med forbehold for fornyelse af museets driftsaftale med Odense Kommune efter en 3-årig periode.
 • Kontrakten vil være gældende i perioden 2025 – 2029.
 • Der lægges vægt på at erfaring fra lignende koncertvenues kan dokumenteres.
 • Lydprøver må ikke finde sted i museets åbningstid.

Proces

Valget af koncertarrangør sker efter gennemgang af indsendt ansøgning og evt. opfølgende dialog mellem interesserede parter og Museum Odense. Endeligt valg af koncertarrangør vil blive foretaget af Museum Odense ud fra en samlet vurdering af tilbuddene ud fra ovennævnte kriterier.

Museum Odense forventer at kunne indgå kontrakt med koncertarrangør ultimo marts 2024, mens kontrakten vil være gældende fra 2025 til og med 2029.

Spørgsmål

Tag kontakt til kommerciel chef Merete Schultz på mail msch@odense.dk eller telefon 2115 5056

Besigtigelse
Ønsker du at besigtige amfiscenen? kan driftsleder Bo Gregersen kontaktes på bog@odense.dk eller telefon 2972 9015

Ansøgning
Ansøgning om at komme i betragtning som fremtidig koncertarrangør i Den Fynske Landsby fremsendes senest den 26. februar 2024 til Museum Odense, kommerciel chef Merete Schultz på mail msch@odense.dk

 

Hent pdf af Udbud – Museum Odense – Amfiscenen, Den Fynske Landsby – Koncerter

MO_Amfiscenen DFL i udbud_A4