Fokus på Den Fynske Landsby

Frilandsmuseet Den Fynske Landsby udgør en perle i bevaringen og formidlingen af den fynske kulturarv. Museet indviedes med de første otte bygningsanlæg i 1946 og fremstår i dag som en samlet landsby fra 1700- og 1800-tallet. Gårde, huse, vand- og vindmøller, smedje, skole, sprøjtehus, teglværk, kro er med stor omhu og nøjagtighed nedtaget fra forskellige egne af Fyn og flyttet til Den Fynske Landsby. Her indgår de på den ene side i et samlet landsbymiljø – en typisk fynsk vejslyngeby – og på den anden side repræsenterer de enkelte bygninger den forskelligartede egnsbyggeskik på Fyn og Ærø.

Isometri af Den Fynske Landsby med det planlagte Besøgscenter og ny parkeringsplads. Terrænfald fra Sejerskovvej ned til kanten af Den Fynske Landsby udgør 4 meter. Dette udnyttes til at opføre en bygning, som mod torvet visuelt er i én etage, mod landsbyen i to etager.

I 1700- og 1800-tallet levede ca. 80% af den danske befolkning på landet, og især på Fyn dannede landsbyer rammen om folks liv. Den største del af den danske befolkning har således rødder tilbage til landet og til landsbyerne, og det særlige landsbyfællesskab har lagt grunden til vort moderne velfærdssamfund.

Ingen steder udover Den Fynske Landsby kan man opleve et sådant landsbymiljø. Frilandsmuseet i Lyngby og Hjerl Hedes Frilandsmuseum rummer ganske vist adskillige gamle landbygninger, men ingen af stederne er opbygningen sket for både at formidle den gamle bygningskultur og den særegne landsbykultur.

Om noget sted i landet står Fyn som en stærk repræsentant for landsbymiljøet – både det historiske i Den Fynske Landsby – og i det nutidige i form af de mange landsbyer, som har overlevet frem til i dag.

De nutidige landsbyer har oftest ikke gårde og landbrug, men har opnået et landsbymiljø tilpasset nutidens forhold som boligområde for pendlere til de større byer.

Årligt trækker Den Fynske Landsby mange gæster til. Det gælder både turister fra ind- og udland og interesserede fra Odense og Fyn. Formidlingen af landsbyen, dens gårde og huse, landbrug og landsbyliv var oprindeligt tænkt som en oplevelse af miljøet og skønheden i de simple stråtækte bindingsværksbygninger. Men med årene har vi måttet konstatere, at det gamle landsbyliv er så fjernt fra vores egen tid, at kun de allerfærreste har den mindste erindring om den tids landbrug og landsbyer. Det er således nødvendigt at kombinere den æstetiske oplevelse af Den Fynske Landsby med introduktion og fortælling om landsbylivet i 1700- og 1800-tallet.

Etageplan ved torvet.
Etageplan ved landsbyen.

Hertil kommer, at den smukke og spændende Fynske Landsby har et ikke tilstrækkeligt udnyttet potentiale som udflugtssted og turistmål. Der kan sættes meget mere fokus på museets mange muligheder. Med de positive resultater for Odense Zoo i erindring har Odense Byråd afsat årligt fem millioner kr. til nye anlæg i årene 2004-2006. Disse penge skal gerne suppleres med eksterne bidrag og dermed bringe Den Fynske Landsby op blandt de største turistattraktioner i Danmark. Her skal planerne for de første elementer kort præsenteres.

Besøgscenter

Med henblik på at byde gæsterne velkommen på bedste vis og give dem en spændende introduktion til Den Fynske Landsby er det Odense Bys Museers plan at bygge et Besøgscenter i tilknytning til museet. Besøgscentret tænkes placeret på græsarealerne ud mod Sejerskovvej.

Sejerskovvej er den flotteste indfaldsvej til Odense med udsigt ned over Den Fynske Landsby, med skovene, Skovsøen, Odense Å og Engen. Der vil derfor blive tale om et byggeri, som på smukkeste vis skal markere og forene nutiden, naturen og den gamle landsby. Et diskret byggeri, ikke stort, men med opfyldelse af høje æstetiske og kvalitative krav.

Tværsnit gennem Besøgscentret øst-vest med angivelse ny filmsal.

Besøgscentret tænkes indrettet efter forbillede fra nordamerikanske naturparker og store frilandsmuseer – et "Visitor Center". I disse lægges der meget stor vægt på kvalitet i service, tilgængelighed, brugerbetjening og information. Et besøg indledes med en film i storformat, som introducerer stedets historie og sætter det ind i en større sammenhæng. Således rustet har gæsten en baggrundsviden, som gør det videre besøg ekstra interessant. En nylig spørgeskemaundersøgelse viser, at de fleste turister lægger vægt på at lære og tilegne sig viden – det er ikke nok blot få en oplevelse. Formidlingen af viden skal være af høj kvalitet og i en nutidig form, og det samme gælder for de øvrige mere praktiske publikumsfaciliteter.

Besøgscentret ved Den Fynske Landsby skal indeholde følgende:

  1. Information og modtagelse
  2. Turistintroduktion
  3. Filmsal
  4. Museumsbutik
  5. Interaktiv udstilling
  6. Garderobe, toiletter, puslerum m.m.

Det nye besøgscenter tænkes opført således, at det såvel udvendigt som indvendigt virker let og i pagt med omgivelserne i form af skov, grønne områder og de gamle bygninger. Besøgscentret skal virke tillokkende i forhold til færdslen på Sejerskovvej, og fra centrets rum skal der være et visuelt udblik over Den Fynske Landsby skabt ved udnyttelse af det naturlige terrænfald i området.

Besøgscentret skal både fungere som indgangsparti til Den Fynske Landsby og som et center, der kan besøges uafhængigt heraf – f.eks. som informationssted for ture rundt i det fynske landskab, som introduktion til Fyns historie og natur, som museumsbutik med guidebøger og faglitteratur, og endelig skal det kunne anvendes uden for almindelige åbningstider til film, foredrag og møder – et landsbyens hus.

I forbindelse med Besøgscentret skal der anlægges parkeringsplads, der indpasses i det omgivende landskab. Parkeringen vil tillige kunne fungere i forbindelse med udflugtsområdet Fruens Bøge med Engen, Odense Å, Skovsøen og skovene.

Besøgscentret set fra hovedindgangen mod torvet. Til højre for indgangen ser man informationen samt filmsalen, til venstre museumsbutikken.

En landsby fra H.C. Andersens tid

Opførelsen af Besøgscentret vil være første led i de forbedringer, der planlægges gennemført i Den Fynske Landsby i de kommende år. Samtidig arbejdes der med at udvikle et samlet koncept En landsby fra H.C. Andersens tid som led i den forestående fejring af 200-året for digterens fødsel i 2005. Odense by er forandret til ukendelighed i forhold til Andersens barndom. Men i Den Fynske Landsby kan man opleve et autentisk miljø fra dengang, han voksede op, drog rundt i Danmark og lod sig inspirere til eksempelvis "Hist hvor vejen slår en bugt". Mange aktiviteter i H.C. Andersen-året vil komme til at finde sted i Odenses bymidte. Ved at udnytte Åfarten, (veteran)-tog og hestevogne er det tanken at binde bymidten sammen med Den Fynske Landsby. Turen på eller langs den smukke Odense Å vil være en attraktion i sig selv. Kombineret med Den Fynske Landsby vil der blive tale om en helt unik attraktion. Her vil besøgende fra alverdens lande kunne få en oplevelse af det gamle Danmark – og undervejs møde H.C. Andersens eventyrverden i form af tableauer, friluftsspil og elementer som skræppebladet, ærten og sommerfuglen. Realiseringen heraf skal ske i et tæt samarbejde med HCA 2005-fonden.

Blandt de øvrige planer for udbygningen af Den Fynske Landsby står f.eks. indretning af et spisehus i tilknytning til Sortebro Kro, etablering af en historisk legeplads, udbygning af faciliteterne ved friluftsscenen, informationstavler i husene, færdiggørelse af aktivitetsgården fra Skamby-Torup og meget andet.

Odense Byråd har med sin anlægsbevilling lagt grunden til denne satsning. Forhåbentlig kan der skaffes en nødvendig opbakning fra fonde og virksomheder, som kan se hvilket potentiale dette smukke frilandsmuseum har – også i fremtiden. Første spadestik skulle meget gerne tages i så god tid, at besøgscentret m.m. kan stå klar til 2005. Der er igen sat fokus på Den Fynske Landsby!

©
- Den Fynske Landsby - Fynske Minder

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...