en
Forfattere

Forskning

Museum Odense er et forskende museum. Forskningen giver ny viden om museets ansvarsområder. Den sker i en vigtig vekselvirkning med formidlingen og arbejdet med kulturarven i samling og landskab. Derfor skal forskningen være relateret til museets virke og have samfundsmæssig relevans med perspektiv til nutiden. Det er Museum Odenses ambition at markere sig som en af landets førende, forskende kulturinstitutioner med en national og international anerkendt forskningsprofil.

Museets forskning er fokuseret  på H.C. Andersen og  Forskningscentret CENTRUM – Museum Odenses forskningscenter for arkæologi og historie. CENTRUM arbejder under forskningsprogrammet Urbane Transformationer med fokus på tidlig bydannelse og urbanisering samt den moderne bys transformationer.

Læs mere om Forskningscentret CENTRUMs aktuelle forskningsprojekter, tilknyttede forskere, nye publikationer og aktiviteter. Forskningscentret CENTRUM

H.C. Andersen-forskningen foregår i nært samarbejde med H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Læs mere om H.C. Andersen forskning

 

Forskningsstrategi

Museum Odenses forskning styres af en forskningsstrategi, der sætter retning og rammer for indsatsen.

Forskningsstrategien i Museum Odenses virksomhedsplan

Forskningsstrategi 2017-21 i fuld version

Forskningsudvalg

Museum Odenses forskningsudvalg skal følge op på og udvikle forskningsstrategien samt medvirke til, at strategien udmøntes i konkrete programmer og projekter. Det er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til fastholdelse af strategiens hovedmål i perioden samt at rådgive i forbindelse med projekter, deres finansiering og forhold til andre relevante samarbejdspartnere.

Forskningsudvalgets medlemmer:

Jens Toftgaard, kulturarvschef, ph.d. i historie (formand)

Mads Runge, forskningscenterleder, ph.d. i arkæologi

Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør, ph.d. i arkæologi

Camilla Schjerning, museumsinspektør, ph.d. i historie

Ejnar Stig Askgaard, overinspektør, mag.art. og ph.d.-stipendiat i nordisk litteratur

Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør, ph.d. i historie

Eksterne medlemmer:

Gitte Hansen, professor ved Middelalderarkeologi, Universitetsmuseet i Bergen

Jacob Bøggild, professor mso, H.C. Andersen Centret, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Jeppe Nevers, professor mso, Center for Maritim og Erhvervshistorie, Institut for Historie, SDU