Forfattere

Fotografier af H.C. Andersen

Bjørn Ochsner

H.C. Andersen var fra først til sidst overmåde gunstigt indstillet over for fotografien. Så snart Niépce og Daguerres opfindelse den 7. januar 1839 var forelagt det franske videnskabsakademi, bredte efterretninger om den nye måde at lave billeder på sig over kloden. Her i Danmark så H.C. Andersen straks det eventyrlige i opfindelsen. Han skriver f.eks. om den i et brev af 5. februar 1839 til Chr. Høegh-Guldberg:

„Hvad siger De til Daguerres Opfindelse? Jeg er henrykt derover, hvor let vil man nu ikke kunde forskaffe sig Aftryk af de berømteste Statuer, Billeder af Landenes skjønneste Steder! Da Sollyset i en tropisk Natur har en saa hurtigvirkende Kraft, at selv bevægelige Gjenstande inddrikkes i Pladen, har jeg megen Tro til, at det nyligt opfundne sideral Lys maa kunde anvendes istedet for Solen, eller at Huul-Speile kunne slibes, der samle vor Sols Straaler og kaste disse over et Ansigt eller en Gjenstand af den Størrelse, saa at vi her see samme Virkning, som om Experimentet skete i Afrika. O, vor Tid er Opfindelsernes Guldalder!”

Daguerres metode var da endnu ikke af den franske stat købt og stillet til fri rådighed for de fleste lande – dette skete først hen på sommeren 1839 – og man vidste da endnu ikke, om man kunne bruge fremgangsmåden til at optage portrætter. Dette lykkedes dog allerede samme år, og 16. november 1840 så H.C. Andersen i Augsburg nogle portrætoptagelser, der skildres begejstret i breve hjem. Næsten 15 år senere klinger glæden over dette nye igennem i Mit Livs Eventyr (her citeret, dog uden navnefremhævelser, efter Larsen Stevns udgaven ved Topsøe-Jensen, Kbh. 1943, side 151):

„I Nürnberg [skal være: Augsburg] saae jeg første Gang Daguerreotyp-Billeder, i ti Minutter, sagde man, blev disse Portraiter til, det forekom mig, som en Trolddom, Kunsten var ny og endnu langt fra, hvad den er i vore Dage [dvs: ca. 1855]. Daguerreotyp og Jernbane, disse Tidsalderens to nye Blomster vare allerede et Udbytte for mig af Reisen”.

Det er rimeligt at tro, H.C. Andersen på et tidligt tidspunkt er blevet daguerreotyperet. I København var der rig lejlighed dertil, da byen hurtigt besøgtes af udenlandske, omrejsende fotografer, hvortil kom hjemlige amatører og snart også professionelle. Der kendes dog ingen optagelser af H.C. Andersen fra disse år, først i 1844 hører vi om, at han bliver daguerreotyperet under et besøg i Hamburg. Billedet kendes ikke. I de følgende ti år blev han kun fotograferet nogle få gange, men udtaler sig dog 1855 meget kategorisk til fordel for de fotografiske afbildninger af ham selv, da han omtaler forskellige portrætter, der april 1846 blev gjort af ham i Rom. Han siger i Mit Livs Eventyr (anf. udg. s. 241-42):

„Billedhuggeren Kolberg formede min Buste; der blev gjort et Par Tegninger af mit Ansigt, men som sædvanlig uden Held, kun Daguerreotyppen og Photographien ere de eneste, som give det rette Udseende”.

Andersen betoner ofte, at han nødes til at lade sig fotografere, men han har utvivlsomt været nem at lokke. Han var interesseret i de portrætter, der blev taget af ham, og skriver f.eks. i sin dagbog 14. marts 1866 i Amsterdam:

„jeg gik i Kalverstraat og saae mit Portræt hængt ud”.

Han synes tidligt at have dannet sig den opfattelse, at han så bedst ud fra højre. Ved gruppeoptagelserne vender han praktisk taget altid højre side mod beskueren. Ved enkeltoptagelser har fotografen nu og da fået ham til at vende en face eller mod venstre, og sådan ser vi ham på de to sidste optagelser, Georg E. Hansens fra 26. september 1874.

Det er i overensstemmelse med visitkortfotografiets idé og med international praksis, når Andersen på de tidlige visitkortbilleder lader sig se i overfrakke og med hat i hånden eller ved sin side, således som en besøgende kunne tænkes at vente på at få foretræde.

Men også på fotografier i andre formater og på gruppebilleder med damer i lette sommerkjoler ser man ham oftest med frakke på, fra den lettere Mackintosh til svære vinterfrakker med fløjlskrave. Som regel er overfrakken knappet op, så man ser frakken eller skødefrakken inden under; og hyppigt er frakkens revers vippet frem, så den dækker overfrakkens og viser sine ordensbånd. H.C. Andersen var glad for ordener og søgte ikke at skjule det.

Krøllerne i håret skyldte Andersen sin frisør, Minét på Østergade. Billeder taget på rejser eller under de mange og lange herregårdsophold viser ham derfor ofte glathåret, hvad han ikke selv kunne lide. Til gengæld viser nogle af de københavnske optagelser næsten et overmål af krøller.

H.C. Andersen gav i stor udstrækning sit fotografi væk, dels, spontant og på opfordring, til enkeltpersoner, dels to gange til velgørenheds-bazarer. Hans fotografi kunne desuden købes hos billedhandlere Europa over.

Også han selv fik mange fotografier forærende og købte nu og da fotografier af berømtheder. Desuden købte han, i beskeden målestok, fotografiske prospekter, dels almindelige, dels stereoskopiske. Herom skriver han f.eks. i dagbogen 3. juni 1861 i Firenze:

„gik saa ud og kjøbte en Deel Steorgraphi [dvs: Stereoskopi] Billeder nu har jeg 13 og to mindre Photographistykker”.

Og i brev fra Montreux 27. juni 1861 til Ingemann skriver han:

„Jeg gjensaa igjen de herlige Gallerier, anskaffede mig der [dvs: i Firenze], ligesom allerede i Rom, en Deel Stereoskop-Photographier, som jeg glæder mig til at mine Venner skulle see, jeg vil i disse ret gjenkalde mig hvad jeg har seet”.

Efter at Ingemann havde fået billederne at se, skriver H.C. Andersen ved hjemkomsten til København til ham 5. sept. 1861:

„Min Stereoskop-Kasse som har holdt paa hele den store Reise er gaaet itu paa den lille Tour fra Sorø til Kjøbenhavn”.

At det ikke blot var i dette år, han interesserede sig for stereoskopbilleder, ses f.eks. af et dagbogsnotat 28. februar 1866:

„gik hen i Kalverstraat og kjøbte et Stereoskopbillede af Amsterdams Veier-bod”.

Det har sikkert moret H.C. Andersen at blive portrætteret på stereoskopbilleder, sådan som I. B. Melchior gjorde det i 1866-68.

Andersens udseende ændrede sig kun gradvis. Den bratte forandring i 1870erne, der f.eks. ses tydeligt ved sammenligning af Melchiors optagelse fra 1868 på Rolighed, hvor Andersen sidder ved siden af Carl Bloch, og det under næsten samme vinkel af Weller tagne billede fra 1874 i Nyhavn, skyldes dels sygdom, men også at Andersen på de sidste billeder ikke længere bruger de „Bramsenske Tænder”. Men selv om Andersens udseende kun ændredes lidet i 1860erne, er det dog af interesse at tids- og tillige stedfæste de mange optagelser af ham fra disse år. Hjælpen hertil har man dels i Andersens dagbøger og breve, dels i påskrifter på enkelte af fotografierne, og især i almindelig fotografihistorisk viden, der tillige vil hindre en i at lade sig forvirre af de mange af fotograferede kopier og senere aftryk af originalpladerne. Topsøe-Jensen har i sine udgaver givet en fyldig omtale af H.C. Andersen-portrætter, herunder de fotografiske. Også den øvrige H.C. Andersen litteratur bringer en del billeder og oplysninger, der her er benyttet efter nærmere prøvelse.

I den følgende oversigt er fotografier, der har været brugt som forlæg for grafiske portrætter, betegnet med et W. og et tal, der henviser til Westergaards fortegnelse over danske grafiske portrætter. Hvor det pågældende grafiske portræt ikke findes hos Westergaard, er der alligevel skrevet et W., men tallet er anført i parentes. I øvrigt er A. H. og K. B. forkortelser for henholdsvis H.C. Andersens Hus i Odense og Det kongelige Bibliotek i København. K. B. (L.-P.) betegner den Laage-Petersenske H.C. Andersen-samling på K. B.

Hvor et fotografi findes på K. B. i aftryk fra tiden, er originalaftryk i andre samlinger kun nævnt, hvis de er påskrevet af H.C. Andersen.

En parentes om optagelsens løbenummer i følgende fortegnelse angiver, at optagelsen vides at have fundet sted og ikke straks er blevet kasseret, men at et eksemplar af billedet ikke er mig bekendt. For de to sidste numres vedkommende angiver parentesen dog, at det drejer sig om montager. Da de er tilføjet efter at resten var sat, har nr. (2a), 12a og 138a ikke kunnet få selvstændige numre.

Visitkortfotografi er forkortet til Visit, Kabinetsfotografi til Kabinet og Stereoskopfoto til Stereo.

1844

(1.)

Som ovenfor nævnt kender vi ikke det første med sikkerhed optagne fotografiske portræt af H.C. Andersen. Han skriver i sin dagbog 16. juni 1844 i Hamburg:

„Sad saa for Bendixen, den første Daguerreotyp blev forbrændt, jeg sad forlænge, den anden derimod fortræffelig”

, og samme dag skriver han til Jonas Collin:

„I Dag er der taget en ny Daguerreotyp af mig, der er særdeles lykkedes; jeg blev anmodet om at sidde, da Manden gjerne vilde have min Skikkelse imellem de han opbevarer”.

Den omtalte Bendixen hed til fornavn Bernhard, men kaldte sig Benny. Han var født i Kbh. 10.5.1810 og døde i Hamburg 24.5.1877. Han var uddannet som maler, men havde i disse år desuden daguerreotypi-atelier i Alte ABC-Strasse 46. Vendingen „en ny Daguerreotyp” bekræfter formodningen om, at Andersen er blevet daguerreotyperet før denne optagelse, men da det som sagt er den første, der vides besked om, er den her betegnet som nr. (1).

Ca. 1850

2.

Daguerreotypi. Spejlvendt. Men det retoucherede ordensbånd i den „rigtige” side. En face t. „v.”; halv fig.; siddende; „venstre” underarm hviler på kanten af tæppebelagt guéridon med bog. Lysmål 7½ × 6 cm. A. H. Ca. 1850.

NB: Her reproduceret retvendt, så det umiddelbart kan sammenlignes med andre portrætter af H.C. Andersen.

2

1851

(2a.)

Daguerreotypi. I gruppe med Christian Nicolai Wulff, J. J. A. Worsaae og Grimur Thomsen.

H.C. Andersen skriver i brev fra Kbh. 18.12.1851 til Henriette Wulff, p. t. Dansk Vestindien:

„Daguerreotyppen med Deres Broder, Worsaa, Grimur og jeg er vel nu i Deres Hænder, hvad synes De om den? Jeg seer, siger de saa storagtig ud, det er af Tobaks Røg, thi Hr Grimur dampede til sidste Moment og jeg kan ikke taale den Slags Røgelse”.

Den 21.2.1852:

„De har jo nu faaet Daguerreotypperne, hvor jeg er den fjerde Part, hvad synes De om dem alle fire?”

Da kaptajn Wulff først var vendt hjem fra Vestindien i august 1851, må daguerreotypiet være taget mellem august og december 1851. Det kendes kun af denne omtale i disse breve, der findes i H.C. Andersens Hus i Odense. Jeg takker dr. Topsøe-Jensen for oplysningerne om dette billede.

1853

3.

Daguerreotypi. Retvendt. En face t. v.; knæstykke; siddende i lænestol; højre underarm på stolearmen. Lysmål 7,2 × 6,1 cm; pladen 8 × 7 cm. F. Petersen dag. slutn. af maj 1853. K. B.

Billedet har ingen fotografbetegnelse, men er optaget af F. Petersen, født 9.1.1815 og død 18.12.1898. Han var en af vore tidlige og dygtigste daguerreotypister, startet sommeren 1845 bag Herkules-pavillonen i Kongens Have; men på den tid, hvor dette daguerreotypi er taget, med atelier i et tidligere drivhus ved Amaliegade 141, bag det nuværende nr. 31.

H.C. Andersen skriver fra Sorø til Henriette Wulff 5.6.1853:

„Nu, hvorledes blev saa min Daguerreotyp? De skriver mig snart til, da hører jeg derom”.

Den 15.6.1853 skriver Henriette Wulff fra Kbh. til H.C. Andersen:

„Her foran mig paa mit Skrivebord staar Deres Daguerreotyp, det er gandske fortreffeligt, en herlig rar Lighed, og lykkedes saa godt, at det seer ud som en Tegning af Mesterhaand, det gjør mig stor Glæde, og Alle der see det, ere gandske indtagne af det”.

Den 14.2.1855 skriver H.C. Andersen fra Kbh. til Henriette Wulff:

„Tak fordi De lod mig faae Daguerreotypien jeg bragte den strax til Tegner og sagde ham at dersom der ikke i de samme Dage kunde tages fat paa den, da at lade mig faae den tilbage, jeg vilde da skaffe ham den saa snart som Arbeidet begyndte; derved undgik vi at den laae hen hos ham, og De havde den igjen tilbage, han svarede at han ønskede snarest at begynde og saa blev det. Idag gik jeg til ham for at see hvorvidt fremme han var – og saa er der ikke begyndt, men om et Par Dage vil det ganske sikkert skee; imidlertid skal der tages 3000 Aftryk og han maa altsaa have 5 Tegninger efter den, dette mælder jeg Dem, for at De ikke maae troe at jeg ikke stadigt husker paa at De skal have Deres Eiendom tilbage”.

Henriette Wulff svarer om aftenen den 15.2.1855:

„Jeg er slet ikke urolig for min Daguereotyp, om ogsaa jeg kunde længes lidt efter den, men det glæder mig at den kan hjelpe til at faae et godt Billede af Demog 3000 Gange gjengivet! Gjør Dem blodt ingen Skrubler ved at beholde min Ejendeel saalænge den gjør Nytte”.

Benyttet som forlæg for litografi foran i 1. udgaven af Mit Livs Eventyr (1855), W. 256 (der findes i mindst fire varianter, hvoraf de to litograferet af I. W. Tegner og een af L. A. Kornerup) og for L. A. Kornerups lit. fra 1858: W. 257. Efter sidstnævnte litografi fremstilledes visitkortfotos, der ved flygtig betragtning kan forveksles med direkte fotografier.

Det er åbenbart udlånet til L. A. Kornerup, der har hindret, at daguerreotypiet gik tabt ved amerikadamperen „Austria”s brand 13. september 1858, ved hvilken Henriette Wulff omkom.

3

1834

4.

Saltpapir-aftryk efter våd-kollodium negativ. En face t. h.; knæst.; stående; venstre hånd på højre underarm, der støttes på marmoreret plint. 24.4 × 19.1 cm. K. B.

Antagelig optaget i Dresden 22.5.1854.

H.C. Andersens dagbog 22.5.1854, Dresden:

„Kjørt hen og blevet Phothographeret, sad 3 Gange; saae ud som en skrællet Nøddeknækker”.

4

Ca. 1838

5.

Saltpapir-aftryk efter våd-kollodium negativ. En face løftet t. v.; hoved (udklip); hvide flipper og hvidt slips eller halsbind. Ottekantet, 6,7 × 5,2 cm. K. B. (L.-P.).

Måske optaget af EW. Tegner, og måske benyttet af L. A. Kornerup s. m. F. Petersens daguerreotypi til forlæg for litografiet W. 257.

5

6.

Saltpapir-aftryk efter våd-kollodium negativ. En face t. v.; hoved (udklip); hvidt halsbind? Firkantet, foroven fladbuet, 7,4 × 6,5 cm. K. B. (L.-P.).

Måske optaget af I. W. Tegner, og måske benyttet af L. A. Kornerup s. m. F. Petersens daguerreotypi til forlæg for litografiet W. 257.

6

1860

7.

Halv profil t. h.; kindskæg foruden det sædvanlige skæg under hagen; hel fig.; stående ved stol; holder med højre hånd i stolens ryg; venstre underarm støttet mod stoleryggen; venstre hånd holder om højre underarm; forhæng i baggrunden t. v. Visit. Georg E. Hansen fot. Ejes af overlæge Arne Portman.

Georg E. Hansen, født 1833 og død 21.12.1891, havde 1854 i Tyskland lært at fremstille fotografier på papir efter glasnegativer og efter i to år at have forestået disse optagelser i sin faders atelier i København havde han selv etableret sig dér. 1856-1863 havde han atelier i Bredgade nr. 22 og 1865-1880 Bredgade 61, på hjørnet af Toldbodvejen. Han blev dansk hoffotograf 14.4.1864. Han er den professionelle fotograf, der har taget flest billeder af H.C. Andersen.

7

8.

En face; brystb.; flipper; mørkt slips; åbenstående overfrakke med fløjlskrave; frakkeopslag med miniatureordener i kæde. Visit. Se under 9! A. H.

8

9. Halv profil t. v.; hel fig.; siddende i pindestol med albuerne på dens læn; højre hånd ligger løst over venstre, som den skjuler; overfrakke (med fløjlskrave) opknappet, så kæde med miniatureordener er synlig. Visit.

Disse to fotografier er måske optaget i München 25.6.1860. Brev fra München 21.6.1860 til Edvard Collin:

„Her i Byen faaer man 12 Vesitkort med sit Portræt for omtrent een Rigsdaler hører jeg, duer det noget skal jeg dog tage mig tolv og sende eet hjem”.

H.C. Andersens dagb. 25.6.1860, München:

„Gik hos en Dagerrotypist [!] og bestilte for 1 Gulden 48 mit Billed paa 6 Visitkort”.

27.6.1860:

„fik mine Photographi-Visitkort; mit Billed er særdeles grimt; noget af det værste jeg har seet”.

9

10.

En face t. v.; knæst.; siddende ved tæppedækket bord, hvorpå blækhus og papirark; venstre hånd på sidstnævnte; pennefjer i højre hånd, der holdes uden for stolelænet. I baggrunden t. v. et forhæng, hvoraf lidt er lagt over stolens ryg. Det prikkede slips, bundet i sløjfe, er iøjnefaldende på de udsnit af dette billede, der ofte ses gengivet. 27.5 × 22.5 cm. Ca. 10.7.1860.

Optaget af Franz Hanfstaengl, München, født 1.3.1804, død 18.4.1877, tysk litograf og, fra 1833, fotograf.

Se under 11 !

10

11.

Næsten profil t. h.; knæst.; siddende ved tæppedækket bord, hvorpå blækhus og papirark; venstre hånd på sidstnævnte; pennefjer i højre hånd, der hviler i skødet. I baggrunden t. v. smal stribe af forhæng, der forneden er trukket mere frem. Signeret i nederste venstre hjørne: Fr. Hanfstaengl. 27.5 × 22.5 cm. Franz Hanfstaengl fot. ca. 10.7.1860. A. H.

H.C. Andersens ekspl. af Skriv- og Reise-Calender for 1860, under 10.7.:

„Photographert af Hampfstengel i München”.

H.C. Andersens dagbog 10.7.1860, München:

„fik Brev fra Hofrath Hampfstengel der glædede sig til mit komme for at photographere mig til „Zeitgenossen”, Vogel kom der, det første Billed uendelig deiligt men der var en Plet i Glasset der dannede en heel Laas for min Mund, det andet ogsaa smukt, det foreslog jeg benyttedes, det tredie med hele mit Ansigt [dvs: en face, nr. 10] behagede mig mindre”.

Brev fra Le Locle 3.8.1860 til Henriette Collin:

„Før jeg forlod München fik jeg Indbydelse af den bekjendte Kunsthandler og Kunstner selv, Hofraad Hampfstängel, der bad mig om at sidde for at min Photographi kunne tages til det bekjendte Værk af bekjendte Personer, han udgiver. Han tog to! aldrig har jeg seet et saa smukt og dog lignende Portræt af mig! jeg blev aldeles overrasket, forbauset ved at Sollyset kunde forme en saadan Skjønheds-Skikkelse af mit Ansigt. Jeg er smigret i utrolig Grad og dog er det Photographie kun. De vil faae det at see; det er det eneste Portræt min Forfængelighed ønsker gaaer over til Efterverdenen. Hvor de unge Damer da ville sige: „At han ikke blev gift?!””

Brev fra München 3.10.1860 til Edvard Collin:

„Naar De kommer forbi Bing, vil De da ikke see ind til ham, eller lade forhøre, om der ikke er kommet til mig fra Hofraad Hampfstängel to Photographier af mig, tagne i forskjellige Stillinger; Hampfstängel siger han har sendt disse derhen og jeg skulde vælge hvilken af disse jeg vil have ud i Verden, jeg anseer det i Profiil for smukkest, siig mig Deres Mening og opbevar Billederne til mig; jeg har lovet Hampfstängel at jeg i Kjøbenhavn skal underrette ham, gjennem Bing hvilket Billed jeg vil have i Kunsthandelen”.

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 24.10.1860:

„Endelig har jeg faaet de 2 Hanfstängelske Photographier fra Bing. I mit Huus gjøre de ikke megen Lykke, dog har det ene, som nærmest er i Profil, endeel godt; kun er Minen overflødigt udfordrende”.

11

12.

Halv profil t. v.; hel fig.; flipper; tærnet slips; let, åbenst. overfrakke; frakke med ordensbånd; siddende i polstret lænestol, papir i hænderne. T. h. ses det halve af guéridon med tæppe over. Visit. François Vuagnat, Genève, fot. 10.9.1860. A. H.

Herefter W. 274.

A. H. nr. 46/1955 har på bagsiden:

Componisten Ravnkilde fra hans Ven H.C. Andersen Rom 24 Mai 1861.

Mærkeligt nok havde H.C. Andersen kort før 24.5.1861, nemlig den 2. maj, iflg. dagbogen, foræret Ravnkilde sit fotografi.

Fotografen var François Vuagnat, født 6.6.1826, død 6.10.1910, „peintre photographe”. Malede i sin ungdom bl.a. emaillebilleder på ure; senere især landskaber i olie med græssende kvæg, samt portrætter.

H.C. Andersens dagbog 10.9.1860, Genève:

„siden hentede Blanvallet [dvs: den schweiziske digter H. Blanvalet] mig for at photographeres . . . . (I Dag har Blanvallet ladet tage mit Portræt)”.

Både Henriette Collin og hendes svigerinde, Louise Lind, f. Collin, fik i efteråret 1860 Vuagnats H.C. Andersen-fotografi.

12

1861

12a.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; højre hånd i siden; venstre hånd fatter om knap på stoleryg; forhæng i baggrunden t. v.; halvdel af guéridon ses t. h. Visit. Georg E. Hansen fot. Ejes af dr. med. Eiler Høeg.

12a

13.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; højre arm støttet til plint med søjle; forhæng t. v. i forgrunden og foroven. Visit.

Rudolph Striegler fot. 21. el. 22.10.1861.

Aftryk i stort format udført af Johs. Brorsens Eftf., Bagsværd, efter gammel plade, findes i The Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen, Library of Congress, Washington, og er opført i katalogen over denne samling, Washington 1954, side 57, som nr. 13.

Rudolph Striegler var uddannet på Akademiet som billedhugger, men blev daguerreotypist, først omrejsende, derpå etableret i Odense, fra 1837 til 1863 i København med atelier på hjørnet af Kongens Nytorv og Lille Kongensgade 1. Ifølge F. Hendriksen var han den første danske fotograf, der fremstillede visitkortfotografier. Han tjente en formue på dem. Dansk hoffotograf fra 1861.

Kunstforlaget Johs. Brorsens Eftf., Bagsværd, har, 1957, ingen H.C. Andersen fotografier i aftryk eller på plade. Men under Jean Hersholt’s første besøg i København efter den anden verdenskrig gik forlagets ejer op på Hotel d’Angleterre og forærede Hersholt nogle H.C. Andersen-fotografier, han havde optaget efter eksemplarer i frøken Helga Melchiors eje.

13

14.

Halv prof. t. h.; hel fig.; siddende; bog i højre hånd; venstre arm støttet til bord. Visit. Rudolph Striegler fot. 21. el. 22.10.1861. K. B.

A. H. har ekspl. hvorpå:

Kjære Scharff her har du igjen H.C. Andersen.

Findes også i lilleputformat, 3 × 1,7 cm på karton 3,6 × 2 cm.

Ekspl. i K. B. (L.-P.) har på bagsiden:

Den trofaste, fortræffelige L. Eckardt fra hans Ven H.C. Andersen Kjöbenhavn 18 Nov: 1861.

H.C. Andersens dagbog 20.10.1861:

„Mødte Photograph (Stri) [overstreget] Strigler, der vilde have mig hjem at see sine Billeder af Frederiksborg og have et lille Vers underneden, han forærede mig Photographbilleder og vilde jeg skulde have taget flere. Han og Kone vare fra Odense, saae jeg”.

21.10.1861:

„Var hos Striegler og stod for ham, lovede ham Vers til iaften”. „Jeg var i Uro da jeg ikke var fornøiet med de to Linier til Strieglers Photographi”.

22.10.1861:

„Gik i Morgenstunden til Thiele og der forandredes og blev Verset:

Sæt Krandsen paa og vai du danske Flag,
Gjenreist staaer Frederiksborg paa Kongens Fødselsdag!,

jeg maatte skrive det med mit Navn ind paa Bladet i det kostelige Album og rystede af Angest for at slaae en Klat eller skrive galt. -Stod for Striegler til 11½ der blev gjort et Par store og smaa Billeder af mig; eet fra igaar saae jeg det var smukt”.

14

15.

Halv profil t. h.; hel fig.; stående ved stol; højre hånd i siden; forhæng i baggrunden t. v. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

15

16.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående ved stol; højre hånd i siden; forhæng bag stolen t. h. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

16

1862

17.

Halv profil t. v.; hel fig.; stående foran stakit; hat; halstørkl.; overfrakke knappet i halsen; stok 1 venstre hånd. Visit. Theodor Collin fot. 15.3.1862. A. H.

(A. har ingen cigar i højre hånd; det er hans tommelfinger, der ved en flygtig betragtning kan tage sig sådan ud).

Theodor Collin, født 2.11.1815, død 10.2.1902, ikke at forveksle med den professionelle fotograf A. Th. Collin, var læge, men tog som amatør udmærkede fotografier.

Se under 18!

17

18.

Halv profil t. v.; hel fig.; stående foran stakit; hat; halstørkl.; overfrakke knappet i halsen; ingen stok. Visit. Theodor Collin fot.

17 og 18 er opt. 15.3.1862 i haven bag Collins gård, Amaliegade 9.

H.C. Andersens dagbog 15.3.1862:

„Photographeret af Theodor”.

Brev fra H.C. Andersen, Basnæs 5.6.1862, til Henriette Collin:

„Beed Theodor at forære mig een af de Photographier hvor han har stillet mig som Gaardsanger, jeg eier intet og vilde gjerne herude glæde dem med een; faaer jeg den, da min hjerteligste Tak, faaer jeg den ikke – aligevel mange Hilsener”.

18

19.

Halv profil t. h.; brystb.; tjavset hår; ingen ordensbånd synlige. Visit. Wilh. Schrøder fot. A. H.

19

A. H. nr. 188/1955 har på bagsiden påskrift fra H.C. Andersen til Harald Scharff:

Er vel i Korsøer den 24 Juli 1862.

Wilh. Schrøder, født 11.3.1828, død 7.11.1886, var fotograf og opfinder. Havde 1862-1863 atelier på Amagertorv 10.

20.

Halv profil t. h.; brystb.; tjavset hår; ordensbånd. Visit. Wilh. Schrøder fot. K. B.

H.C. Andersens dagbog 26.5.1862:

„Siddet for Photograph Schrøder, denne Gang som sidst, i to Timer”.

H.C. Andersens dagbog 6.7.1862:

„Photograph Billeder fra Schrøder”.

20

(21).

H.C. Andersens dagbog 12.6.1862:

„her [dvs: på Basnæs’] er en Mand der tager Photographier af Gaarden; et Billede blev taget ud paa Eftermiddagen hvor jeg med Damerne var paa”.

Dette gruppefotografi har ikke kunnet opspores.

22.

Halv profil t. v.; hel fig.; siddende; hovedet støttet af højre hånd; højre albue på bord; hat på bordet; forhæng bag stolen t. h. Visit. Georg E. Hansen fot. A. H.

22

23.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende; hovedet støttet af højre hånd; højre albue på bord; hat i venstre hånd; forhæng i baggrunden t. h. Visit. Georg E. Hansen fot. A. H.

23

24.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående lænet mod stoleryg, på hvilken højre hånd og venstre arm hviler; forhæng bag stolen t. h.; halvdel af bord ses t. v. Visit. Georg E. Hansen fot. A, H.

24

25.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; hænderne samlet foran; hat i højre hånd; t. h. stol foran forhæng; t. v. ses halvdel af bord. Visit. Georg E. Hansen fot. A. H.

25

26.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende ved plint, hvorpå vase; hat i hånden; forhæng bag plinten t. h. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

26

27.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående ved plint, hvorpå vase; forhæng bag plinten t. h.; stol t. v. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

27

28.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende; bog i hænderne; t. h. guéridon; t. v. i baggrunden forhæng. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

28

29.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende; venstre hånd over højre. Visit. Georg E. Hansen fot.

H.C. Andersens dagbog 26.4.1862:

„Besøg af Dreyscho[c]k, Franz Neruda og Rubinstein, de førtes til mig af Winding; de gik med mig til Photograph Hansen”.

Om Andersen selv blev fotograferet ved denne lejlighed er dog uvist.

H.C. Andersens dagbog 19.7.1862:

„Gik til Hansen der photographerede mig. Fik 24 Portrætter”.

29

1863

30.

S. m. Jonas Collin d. y. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende foran balustrade-sætstykke; hænderne i skødet. Visit. A. H. Se under 31!

30

31.

S. m. Jonas Collin d. y. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende foran balustrade-sætstykke; korslagte arme. Visit.

30 og 31 er opt. 9.1.1863 af fotograf Barberon, Allées de Tourny, 8, Bordeaux.

Ejendommeligt nok skriver A. allerede 9. dec. 1862 i et brev fra Madrid til Henriette Collin:

„Snart skal De faae vort Billed paa et Kort, han [dvs: Jonas Collin, d. y.J med Skjæg, jeg med ufriseret Haar. Minét vil gyse ved at see mig saa glathoved[et]”.

H.C. Andersens dagbog 9.1.1863, Bordeaux:

„Gik med Jonas op til en Photograph og lode os photographere begge paa eet Kort”.

Brev fra H.C. Andersen til Adolph Drewsen 12.1.1863, Bordeaux:

„Jonas og jeg have ladet os photographere paa eet Kort, jeg sender Dem et Exemplar, vi eie kun 6 Exemplarer hver og de flyve jo hen, imidlertid skal Jonna ogsaa faae fra mig, jeg har endnu to tilbage. Siig mig hvad De synes derom, jeg holder ikke af den Stilling Jonas indtager, men den er ham nok characteristisk, jeg vil haabe at Deres Kone finder, at han denne Gang ikke seer mager ud, i det mindste spiser han en Beufsteeg hver Formiddag og vor Middag er ikke saa ringe; De seer han har faaet Skjæg, jeg vil ønske at Billedet, der vel kommer i Samlingen, maa behage”.

Brev fra H.C. Andersen i Bordeaux 14.1.1863 til Henriette Collin:

„Jonas har sendt Dem hans og mit Billed paa eet Kort, jeg synes ikke om hans Stilling, han finder den god, jeg synes nok den er ham characteristisk, men ikke tiltalende; siig mig nu Deres Mening”.

Brev fra Edvard Collin i Rom 24.1.1863:

„Vi have faaet Photographien [nr. 30]; Deres er ypperligt, men Jonas’s forekommer mig komisk daarligt; han seer ud som en theologisk Candidat med haud, som har anlagt Knebelsbart og Fipskjæg i Overbeviisning om at der bliver Tid nok til at lade dem groe inden han faaer Præstekald”. Senere i samme brev skriver Henriette Collin: „Tak for Deres Linier kjere Andersen og for det ganske ypperlige Billede af Dem, som jeg finder hører til de Allerbedste hvad der desværre ikke er Tilfældet med Jonas’s og jeg er enig med Dem i at hans Stilling ikke er god, men det burde Photographen have indseet”.

31

32.

Halv profil t. h.; knæst.; siddende; bog i højre hånd. Visit. Erwin Hanfstaengl, Paris, fot. 3.3.1863. K. B.

Erwin Hanfstaengl, Paris, „4, Rue Frochot, 4, en Face la Rue Breda”, var søn af ovennævnte Franz Hanfstaengl, der ca. 1862 havde oprettet dette atelier i tilslutning til sit firma i München.

H.C. Andersens dagbog 3.3.1863, Paris:

„Gik Kl. 11 til Kertbeny der var en Time om at klæde sig paa, gik da til Erwin Hampfstangel hvor jeg traf en anden Ungarer der med sin Søn skulde photographeres, han havde engang oversat et Eventyr af mig paa Magyarisk”.

Brev fra H.C. Andersen, Paris 8.3.1863, til Edvard Collin:

„Een af de første Photographer har bedet mig sidde for sig for at mit Billede ogsaa kan komme 1 Handelen her. Det er meget smukt opfattet, jeg synes særdeles om det, Jonas derimod ikke”.

32

33.

I gruppe med, f. v.: Henriette Frijs, Agnes Frijs, Clara Frijs og Zarah Krieger. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende; opslået bog i hænderne. Visit. Henrik Tilemann fot. 17.7.1863. A. H. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Henrik Tilemann, født 7.8.1835, død 7.2.1923, var kandidat i anvendt naturvidenskab, svarende til civilingeniør i vore dage. 1860-63 var han huslærer på Frijsenborg, blev godsforvalter dér og, senere, på andre af lensgreve Frijs’s besiddelser. Han optog i 1860’erne talrige fotografier på Frijsenborg, dels topografiske, dels gruppebilleder og enkeltportrætter. Endnu 1957 opbevares på Frijsenborg en væsentlig del af negativerne til optagelser gjort på slottet i 1860’erne. På udstillingen „Fotografien i 100 Aar” aug./sept. 1939 på Charlottenborg var i sal 19 udstillet en del H.C. Andersen fotos fra Frijsenborg negativerne. Aftrykkene var nye, fremstillede af fotograf fru Johanne Nielsen, Hammel.

33

34.

I gruppe med, f. v.: Zarah Krieger, Agnes Frijs, Henriette Frijs og, forrest, Clara Frijs. Profil t. h.; hel fig.; siddende; højre hånd i opslået bog i skødet; rosenkvist i venstre hånd. Henrik Tilemann fot. 17.7.1863. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

34

35.

I gruppe med, f. v.: Clara Frijs, Henriette Frijs, Agnes Frijs og grevinde Thyra Frijs, f. Haffner. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende; højre hånd peger i opslået bog, som A. støtter til et lille bord. Visit. Henrik Tilemann fot. 17.7.1863. K. B. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

H.C. Andersens dagbog 17.7.1863:

„Hr Tiedemann før Huuslærer, nu Godsforvalter her photographerede Børnene, og mig, lige saa Grevinden”.

Til Henriette Collin skriver Andersen i brev af 21.7.1863:

„Her har De mig med [oprindelig: „Grevinden og Døttrene” (nr. 35) rettet til:] de tre unge Comtesser og Frøken [Zarah] Krieger” (nr. 33 eller 34).

35

36.

I gruppe med, f. v.: Zarah Krieger, Agnes Frijs, N. N., Clara Frijs, P. P., grevinde Thyra Frijs, f. Haffner, og Henriette Frijs. Profil t. h.; hel fig.; siddende på havetrappe; hat i højre hånd, opslået bog i venstre. Visit. Henrik Tilemann fot. 18.7.1863. A. H. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

36

37.

I gruppe med, f. v.: Henriette Frijs, N. N., Clara Frijs, Agnes Frijs, Zarah Krieger, grevinde Thyra Frijs, f. Haffner, og P. P. Profil t. h.; hel fig.; foran havetrappe; siddende i overfrakke, barhovedet, ved lille bord; bog i den skjulte venstre hånd. Visit. Henrik Tilemann fot. 18.7.1863. K. B. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

37

38.

Næsten profil t. h.; knæstykke; siddende; holder, i begge hænder, bog opslået, så man kan se titelbladet (Don Quichotte i fransk udgave med træsnit efter Tony Johannots tegninger). Visit. Henrik Tilemann fot. 18.7.1863. A. H.

Dagbog 18.7.1863:

„Photographeret i Gruppe i Haven. Photographeret alene”.

38

39.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende med bog i højre hånd; venstre arm på guéridon med hat; i baggr. t. h. forhæng med kvast. Visit. Budtz  Müller & Co. fot. K. B.

Budtz Müller & Co., der lededes af cand. pharm. Budtz Müller, født 26.12.1837, død 30.12.1884, med Alfred Benzon som kompagnon, havde netop 4.9.1863 til deres forretning med fotografiske artikler føjet et fotografisk institut med atelier Bredgade 21.

39

40.

Halv profil t. h.; halv fig.; flipper; tærnet halsbind bundet i sløjfe. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

Dette fotografi er forlæg for portrættet på vore tikronesedler.

40

41.

En face; brystb.; flipper; tærnet halsbind bundet i sløjfe; armene overkors f. n. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

41

42.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende foran skovdekoration; stok i højre hånd; hat på bænken. Visit. Budtz Müller & Co. fot. K. B.

42

43.

Profil t. h.; hel fig.; stående foran skovdekoration; stok i venstre hånd, hat i højre; lidt af bænk ses t. v. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

43

44.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; stok i venstre hånd, hat i højre; t. h. ses halvdel af stol foran forhæng med kvast. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

44

45.

Næsten profil t. h.; knæst.; stående i atelier ved rækværk, hvorpå venstre hånd hviler; hat i højre hånd; flipper; mørkt halsbind; let, åbenstående overfrakke. Visit. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

45

1864

46.

Halv profil t. h.; halv fig.; siddende med korslagte arme; venstre arm over stolens ryglæn. Visit. Budtz Müller & Co. fot. Ejes af professor Gunnar Biilmann Petersen.

På bagsiden med blyant: H.C. Andersen.

46

47.

Halvt en face t. h.; knæst.; siddende med bog i hænderne; forhæng i baggr. t. h. Visit. Budtz Müller & Co. fot. K. B.

Dette fotografi er formodentlig optaget med Erwin Hanfstaengl’s som forbillede.

K. B. har ekspl. sign. under bili.: H.C. Andersen.

47

48.

En face t. h.; knæst.; siddende; hat i venstre hånd; åbenstående overfrakke; forhæng i baggrunden t. h. Visit. Budtz Müller & Co. fot. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Herefter W. 272.

48

1864

49.

Næsten profil t. h.; brystb.; åbne flipper; mørkt halsbind bundet i sløjfe; t. v. ses det øverste af stoleryggen; åbenstående let overfr. Visit. Georg E. Hansen fot.  Åbo Akademis Bildsamlingar.

Herefter W. 281.

49

50.

Næsten profil t. h.; knæst.; siddende med venstre arm over stoleryggen, hvoraf to tremmer ses; flipper med bred åbning foran; mørkt slips bundet i sløjfe; skjortebryst med to knapper, hvoraf den øverste ret stor; åbenstående let overfr. Elfelt-kopi. A. H.

Forneden på passepartout’en:

Min trofaste, kjære Ven Componisten I. P. E. Hartmann en hjertelig Hilsen paa Fødselsdagen den 14 Maj 1865 H.C. Andersen.

50

51.

Næsten profil t. h.; brystb.; åbne flipper; stor, mørk sløjfe. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B. Herefter „W.” 272 a.

Ekspl. i K. B. (L.-P.) har på bagsiden:

Den musikalske rigt-begavede Frøken Orpheline Wexschal-Schram vil venligt erindre hendes ærbødige H.C. Andersen.

51

52.

Næsten profil t. h.; næsten hel fig.; siddende ved kabinetsskrivebord, hvorpå opslået bog oven på lukket; opslået bog i hænderne; slipsets venstre snip stritter op under hagen; venstre revers bøjet tilbage, så ordensbåndet ikke kan ses. Visit. Georg E. Hansen fot. A. H.

Foruden i Odense findes eksemplar i Åbo Akademis Bildsamlingar.

A. H. X A 130 har bagpå:

1871.
Navnet Fyen betyder fiin
Og vil saameget sige
At Fyen det er en Have
For hele Danmarks Rige.

H.C. Andersen.

52

53.

Næsten profil t. h.; næsten hel fig.; siddende ved kabinetsskrivebord, hvorpå opslået bog oven på en lukket; opslået bog[1] i hænderne; slipset stritter ikke; ordensbånd synligt. Visit. Georg E. Hansen fot. K. B.

A. H. har ekspl. (VI 113 b) udtaget af brev til Kranold 27.12.1865. Bagpå: H.C. Andersen.

Det er formentlig om nr. 53, det drejer sig, når Andersen i brev fra Lissabon 29. maj 1866 til Henriette Collin skriver:

„maa da vedlagte lille Skrivelse blive sendt til Photographen [Georg E.] Hansen, jeg forlanger hos ham 12 Portrætter af mig; disse ere de bedste dog af alle og her i Lissabon ere de meget slette og særdeles dyre; maaskee Deres Mand lægger disse Portrætkort med ind i Pakken”.

53

54.

Næsten profil til højre; hel fig.; siddende på udvendig trappe bag smedejernsgelænder; hat på hovedet og stok i højre arm. Henrik Tilemann fot. ca. 14.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

54

55.

Næsten profil til højre; hel fig.; siddende som på foreg.; hat i højre hånd; højre overarm skjuler lidt af dørkarmen. Visit. Henrik Tilemann fot. ca. 14.6.1865. A. H. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

55

56.

I gruppe med, f. v.: Agnes Frijs, Sophie Wilhelmine Caroline Haffner, f. Krieger, Thyra Frijs, f. Haffner, Andrea Haffner, Wolfgang Haffner, Clara Frijs, Thyra Haffner, Henriette Frijs, Waldemar Haffner, Q. Q., greve Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, P. P., R. R. Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; højre hånd på brystet. Visit. Henrik Tilemann fot. senest 23.6., antagelig 14.6.1865. A. H.

56

57.

I gruppe med, f. v.: Zarah Krieger, Thyra Haffner, Andrea Haffner, P. P., Clara Frijs, Agnes Frijs, Sophie Wilhelmine Caroline Haffner, f. Krieger, Henriette Frijs, S. S., Thyra Frijs, f. Haffner. Halv profil t. h.; hel fig.; stående; lukket parasol i højre hånd, hat i venstre. Visit. Henrik Tilemann fot. senest 23.6., antagelig 14.6.1865. A. H.

57

58.

I gruppe med, f. v.: Wolfgang Haffner, Waldemar Haffner, Thyra Haffner, Clara Frijs, Zarah Krieger, Henriette Frijs, Thyra Frijs, f. Haffner, Sophie Wilhelmine Caroline Haffner, f. Krieger, Andrea Haffner, Agnes Frijs og T. T. Halv profil t. h.; hel fig.; siddende; stok i højre hånd, hat i venstre. Visit. Henrik Tilemann fot. ca. 17.6.1865. A. H.

58

59.

I gruppe med, f. v. stående: Henriette Frijs, Andrea Haffner, Sophie Wilhelmine Caroline Haffner, f. Krieger, Thyra Frijs, f. Haffner, Zarah Krieger, Agnes Frijs, Wolfgang Haffner; siddende: Waldemar Haffner, Thyra Haffner, Clara Frijs. Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; hat i højre hånd, som hviler på bænkeryg. Visit. Henrik Tilemann fot. ca. 17.6.1865. A. H. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

59

60.

Næsten profil t. h.; næsten hel fig.; siddende skævt på stol med svunget træryg. Venstre hånd på højre hånd. Samlede ben. Henrik Tilemann fot. ca. 17.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

60

61.

En face t. h.; næsten hel fig.; siddende i samme stol som foreg. Venstre hånd om højre. Samlede ben. Henrik Tilemann fot. ca. 17.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Mellem 12. og 20. juni 1865 er der ifølge brev til Henriette Collin af sidstnævnte dato blevet taget fotografier af H.C. Andersen på Frijsenborg:

„paa det ene sidder jeg paa Gaardens lille Trappe [nr. 54 eller 55], paa det andet [59] staaer jeg i Familiekreds i Haven. (De to Herrer paa Billedet er Grevindens Brødre.)”. 14. juni 1865 står der i dagbogen: „vi bleve photographerede” (antagelig 56 og 57)

og 17. juni:

„Photographeret med Familien i Haven [antagelig 58 og 59] og siden photographeret paa Photograph Stue alene to Gange [antagelig 60 og 61] og eengang med Agnes Frijs og den ældste af Ritmester Haf[f]ners Smaapiger” (62).

61

62.

I gruppe med, f. v.: Andrea Haffner og Agnes Frijs. En face t. h.; hel fig.; siddende i samme stol som foreg, med brev i højre hånd. Henrik Tilemann fot. 17.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Dagbog 17.6.1865:

„Fik i Dag, da jeg photographeredes, Brev fra Frøken [Anna] Bjerring og lod mig tage af med det i Haanden”.

62

63.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende skævt på stol i nygotisk stil; dens venstre forben ses mellem A.s højre knæ og venstre ben. A. har kala, hvori firkløver m. m., i højre hånd. Henrik Tilemann fot. Plade, ca. 13 × 10.5 cm, på Frijsenborg.

Dagbog 20.6.1865:

„I Dag havde jeg bundet elleve Bouquetter, een til hver Dame, men der var 12 Damer, Grevinden fik da ingen; hun bragte mig en stor hvid Kala, deri ildrøde Geranier og syv Fiirkløver [,] den ene var en 6 Kløver, det skulde være Lögte-mændene fra Mosen i Eventyret”.

Selv om dagbogen ikke nævner fotografering denne dag eller den følgende, må man regne med, at det er denne fyldte kala, der figurerer på nr. 63, som man derfor med rimelighed kan datere 20.6.1865.

63

64.

I gruppe med, fra v.: Thyra Haffner, Andrea Haffner, Agnes Frijs, Clara Frijs. Profil t. h.; hel fig.; siddende i samme stol som nr. 60; kvist i højre hånd. Visit. Henrik Tilemann fot. senest 10.7.1865, men antagelig før. A. H.

64

65.

Næsten profil t. h.; næsten hel fig.; siddende i samme stol og med samme kvist i højre hånd som på foreg. Henrik Tilemann fot. senest 10.7.1865, men antagelig før. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

65

66.

En face t. h.; knæstykke; siddende på stol som nr. 63. Holder hatten løftet i højre hånd. Henrik Tilemann fot. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

66

67.

Næsten profil t. h.; knæstykke; siddende skævt på samme stol som foreg.; hat på hovedet; stok i hænderne; buket bundet til stoleryggen. Visit. Henrik Tilemann fot. K. B. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

67

68.

Profil t. h.; næsten hel fig.; siddende skævt på samme stol som foreg. Udfoldet avis mellem hænderne. Visit. Henrik Tilemann fot. A. H.

68

69.

Næsten profil t. h.; knæstykke; siddende overskrævs på stol med 3 drejede tremmer i den forholdsvis lave stolerygs øvre del. Højre hånd på venstre arm, der hviler på stoleryggen. Kvist i venstre hånd. Visit. Henrik Tilemann fot. K. B. (L.-P.). Bagpå:

Eventyret:
Det er ganske vist!
— en lille Fjeder kan nok
blive til fem Høns!

H.C. Andersen.

69

70.

Næsten profil t. h.; knæstykke; siddende skævt på samme stol som foreg.; højre hånd skjult, men holder en bladrig kvist, der ses i venstre arm. Visit. Henrik Tilemann fot. K. B. (L.-P.). Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg. Bagpå: I Vel og Vee, Guds Villie skee! H.C. Andersen.

I efterskrift til brev af 23.7.1865 til Edvard Collin siger Andersen:

„Til Fordeel for de Brandlidte i Nørresundby var af en Dame-comitee paa Frijsenborg Gods, arrangeret en Bazar ved Hinnerup-Station; blandt flere Sager, gav Grevinden noget over 50 Portrætkort af mig, og jeg havde paa disse skrevet et og andet lille Stykke i Vers eller Prosa ud af mine Skrifter. Portrætterne gik rivende af, der kunde gjerne have været dobbelt saa mange skriver Grevinden. Jeg lægger her eet ved, at De kan see, Paaskrift-Maneren”.

De solgtes for 4 mark stykket på bazaren. Denne fandt sted den 16. juli 1865 og havde over 4000 besøgende. En trediedel af Nørresundby var brændt den 17. juni 1865, hvorved 108 familier var blevet husvilde.

70

71.

Profil t. h.; hel fig.; siddende på tværs af stol, hvis ryg vender mod beskueren. Højre arm om stoleryggen. I venstre hånd, der hviler på knæet, en bladrig kvist. Henrik Tilemann fot. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

71

72.

Halvt en face t. h.; halv fig.; siddende, i åbenstående overfrakke. Stoleryggens kant anes bag A.s venstre skulder. Visit. Henrik Tilemann fot. A. H.

72

73.

Profil t. h.; hel fig.; siddende med hat på hovedet, men uden stok, samme sted som på nr. 54, dog er bænken rykket længere mod højre side. Henrik Tilemann fot. 28.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

73

74.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende på samme sted som foreg.; hat i højre hånd. I modsætning til hvad tilfældet er på nr. 55, dækker højre overarm ikke for dørkarmen. Henrik Tilemann fot. 28.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

74

75.

Næsten profil t. h.; hel fig.; stående foran smedejernsgelænderet ved foden af udvendig trappe; hat på hovedet; højre hånd i siden, i venstre hånd en buket. Henrik Tilemann fot. 28.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Den 27.6. står i dagbogen, men overstreget:

„Jeg blev photographeret igjen paa Trappen. (3 Gange)”.

Ved flytningen til den 28. af denne indførsel er oplysningen om antallet af optagelser udgået. Han skriver under den 28.:

„Siddet paa Trappen til Photographering” (nr. 73-75, det sidste dog med A. stående).

I brev til Henriette Collin skriver han 9.7.1865:

„Til de mange Photographier af mig herfra vil jeg tilføie een endnu [nr. 75] til Deres Mands Samling, det forestiller mig som Gulliver”.

(Edvard Collin samlede H.C. Andersen-fotografier. 62 af disse var udstillet på Verdensudstillingen i Chicago 1893; de er nu i H.C. Andersens Hus i Odense).

Edvard Collin svarer den 11.7.1865:

„De veed selv, hvormeget det morer mig at have netop denne Portrait-Samling saa talrig som muligt” … „Den Photographi, som idag ankom, er efter min Mening den bedste som Portrait. Efter Ansigtets Udtryk at dømme maa jeg antage, at det er taget forinden De fik det af Dem omtalte Stød (Pælen i Kjødet) [H.C. Andersen havde på en lille rejse til Hem slået hul på skinnebenet mod en pæl i græsset ved Hem kirke]. Med inderlig Glæde gjenkjendte jeg strax Deres veltrufne Buxer; paa det høire Been er imidlertid en Fold indad, hvorefter jeg maa antage, at Buxerne ere „tagne af” efter Stødet. Billedet indeholder forøvrigt den Mærkværdighed, som vel er undgaaet Dem, da De vender Ryggen dertil, at der i Muren findes 5 Kopsteen over 2 Løbere”.

Henriette Collin tilføjer:

„Det maa være et meget morsomt Brev Edvard har skrevet til Dem kjere Andersen, idetmindste loe han selv hjerteligt medens han skrev det. – Jeg finder det store Portrait [nr. 75] meget godt men det lille paa Trappen [54, 55, 73, 74] synes jeg ikke om og hvorfor er der saa mange af dem? jeg synes at de mange Mure og stenede Omgivelser virker forstyrrende paa det som er Hovedsagen og det er H.C. Andersen jo dog – Det store er baade ligt og levende og hyggeligt”.

75

76.

Set bagfra; hel fig.; stående ved kaprifoliebuskads; hat på hovedet. Henrik Tilemann fot. 28.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

76

77.

Set bagfra; hel fig.; stående som på foreg., men uden hat på hovedet. Henrik Tilemann fot. 28.6.1865. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Dagbog 28.6.1865:

„Før Bordet to Photographier [nr. 76 og 77] af mig hvor jeg er taget fra Ryggen, jeg staaer i Haven og har Blomster i den ene Haand, plukker Capripholier med den anden. Jeg staaer paa eet med Hat, eet uden”.

77

78.

I gruppe med f. v. stående: Henriette Frijs, Thyra Frijs, f. Haffner, T. T., Andrea Haffner; siddende: Zarah Krieger, Agnes Frijs, Thyra Haffner, U. U.; knælende: Clara Frijs. Profil t. h.; hel fig.; siddende med bog på bordet foran sig; lidt af hans skjortebryst synligt. Visit. Henrik Tilemann fot. 29.6.1865. K. B. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

78

79.

I gruppe med f. v. bagest: T. T., P. P., Henriette Frijs, Thyra Frijs, f. Haffner; forrest: Zarah Krieger, Clara Frijs, U. U., Thyra Haffner, Agnes Frijs, Andrea Haffner. Profil t. h.; hel fig.; siddende med bog på bordet foran sig; intet af skjortebrystet synligt. Henrik Tilemann fot. 29.6.1865.

79

80. I gruppe med f. v.: Thyra Frijs, f. Haffner, Henriette Frijs, Thyra Haffner, Zarah Krieger, Andrea Haffner, U. U., Agnes Frijs, og, foran, Clara Frijs. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende med opslået bog i hænderne, støttende højre underarm på bordet foran sig. Visit. Henrik Tilemann fot. 29.6.1865. A. H. Plade, ca. 11 × 9 cm, på Frijsenborg.

Den 29. juni 1865 har dagbogen:

„Vi bleve tilmorgen alle photographerede i Haven hvor jeg sad og læste for Damerne” (nr. 78-80).

80

(81-83).

(Tre ukendte optagelser; se under 86).

Hoffotograferne W. A. Eurenius & P. L. Quist, Stockholm, fot. Wilhelm Abraham Eurenius, født 1830, død 1892, var uddannet i København som gravør og derpå som daguerreotypist. 1848 bosat i Malmö og virksom dér, samt på rejser, i begge fag. Ca. 1855 bosat i Stockholm, hvor han 1858 gik i kompagni med P. L. Quist. Deres atelier var indtil 1880 i Regeringsgatan 18.

84.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende med opslået bog, der ligger oven på to andre på guéridon. Visit. W. A. Eurenius & P. L. Quist, Stockholm, fot. A. H.

84

85.

Halv profil t. h.; knæst.; siddende med højre, knyttede hånd over venstre. Visit. W. A. Eurenius & P. L. Quist, Stockholm, fot. A. H.

A. H. har ekspl. sign. under bill.: H.C. Andersen.

Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg har et bedre bevaret aftryk. Det er sign. under bill.: H.C. Andersen. Stockholm October 1865.

85

86.

Halv profil t. h.; brystb.; overfr. m. fløjlskrave, ingen knapper synlige. Visit. W. A. Eurenius & P. L. Quist, Stockholm, fot. A. H.

A. H. har ekspl. sign. under bill.: H.C. Andersen.

H.C. Andersens dagbog 3.10.1865, Stockholm:

„Klokken elleve var jeg hos Hof-Photographen …. [prikkerne er H.C. Andersens], der sad jeg i to Timer, det første store Billede var Idiot, det fik jeg istykker, det andet [81] lignede den gamle Herder, det tredie [82] traadte lidt nærmere mit Behag; fire mindre [(83)-86] bleve tagne”.

H.C. Andersen havde hos Lady Duff-Gordon den 30.6.1847 truffet Johann Gottfried von Herders søn; derfor præcisionen af, at det er den gamle Herder, H.C. Andersen her tænker på.

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Collin, 6.10.1865, Stockholm:

„nu har Hofphotographen taget forskjellige Billeder af mig, jeg sender her to til Deres Mand, Folk synes saa godt om disse. De see da ud alvorlige nok, men min Ven Theodor finder mig vel dog ikke saa heldig som paa det berømte Billede han har givet af mig som Gaard-Sanger”.

86

1866

(87-89).

(Tre ukendte optagelser; se under 91).

Wegner & Mottu, Amsterdam.

90.

Halv profil t. h.; brystb.; overfr. m. fløjlskrave; to knapper delvis synlige. Visit. Wegner & Mottu, Amsterdam, fot. A. H.

A. H. har ekspl., på hvis bagside egenhændigt:

„Man finder at jeg i dette Portræt har Lighed med „Schiller”, en Liighed man ogsaa engang i Weimar bemærkede og som bekræftigedes af Schilles [!] Familie og Bekjendter.

H.C. Andersen
Amsterdam 8 Marts 1866″.

Wegner & Mottu, Amsterdam, havde atelier Kalverstraat, Over den Heyligenweg D. 26.

90

91.

En face t. h.; brystb.; overfr. m. fløjlskrave; i venstre revers ses to knaphuller, i højre eet. Visit. Wegner & Mottu, Amsterdam, fot. A. H.

A. H. har ekspl. sign. under bill.: H.C. Andersen Amsterdam Marts 1866.

H.C. Andersens dagbog 27.2.1866, Amsterdam:

„Idag er jeg gjennem Georg Brandt anmodet om at sidde for Byens bedste Photograph”.

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin, 12.3.1866, Amsterdam:

„Byens første Photograph har gjort tre store Billeder [(87-89)] af mig, eet Exemplar af de bedste har han sendt mig som jeg har foræret Brandts, tre mindre ere ogsaa tagne, det ene kasseret de to andre [90-91] sælges; det i profil fraperer Alle for Ligheden med Schillers Portræt, noget Schillers Familie i Weimar ogsaa udhævede”.

I sin stambog havde H.C. Andersen side 193 en tegn. af Schiller, halv profil t. v., udført og foræret ham af Josias Stieler. Den kan med lidt god vilje ses at ligne det ene hollandske fotografi.

91

92.

En face t. h.; knæst.; siddende i overfr. m. fløjlskrave; venstre arm på stolelænet; i højre hånd en bog. Visit. M. Verveer, Haag, fot. 21.3.1866. A. H.

M. Verveer, Photographe de LLMM le Roi et la Reine des Pays-Bas, La Haye, havde atelier Zeestraat 52 vis à vis du Willemspark.

92

93.

Næsten profil, t. h.; knæst.; siddende i overfr. m. fløjlskrave; venstre arm på stolelænet; i højre hånd en bog. Visit. M. Verveer, Haag, fot. A. H.

Dagbog 21.3.1866, Haag:

„til den kongelige Photograph der ønskede at gjøre mit Portræt, jeg sad for ham, han tog tre Billeder”.

Dagbog 22.3.1866:

„Betalt paa Posthuset de 4 Gülden for de 6 photograph[iske} Portrætter”.

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Collin, 22.3.1866, Haag:

„Igaar maatte jeg sidde for den kongelige Photograph, om Billederne lykkedes veed jeg ikke”.

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin, 25.3.1866, Antwerpen:

„den næst sidste Dag jeg var her [dvs: 22.3., i Haag, men opt. skete 21.3.] maatte jeg sidde for Hofphotographen, han tog et Par Billeder, jeg fik igaar nogle Aftryk tilsendt, de synes mig ikke saa gode som dem der bleve tagne i Amsterdam, jeg sender imidlertid to forskjellige, det er altid et Bidrag til „Samlingen”. Hvad synes Deres Kone om alle de hollandske Photographier ?”

93

94.

Halv profil t. h.; knæst.; siddende; hovedet let støttet af venstre hånd; venstre albue på bord med bog og sammenfoldet blad. Visit. Bayard & Bertall, Paris, fot. 11.4.1866. A. H.

Bayard & Bertall, Paris, havde atelier Rue Boissy d’Anglas, 33. Fotograferne var maleren og tegneren Émile-Antoine Bayard, født 1837, død 1891, samt karikaturtegneren og illustratoren af bl.a. La Comédie humaine og, 1856, Contes d’Andersen, Charles-Albert d’Arnoux, født 1820, død 1883, der på Balzacs forslag havde taget pseudonymet Bertall, et anagram af fornavnet Albert.

94

95.

Halv profil t. h.; knæst.; siddende; venstre underarm på bord med bog og sammenfoldet blad; venstre hånd ved bordkanten. Visit. Bayard & Bertall, Paris, fot. K. B. (L.-P.).

K. B. (L.-P.) har ekspl. sign. under bill.: H.C. Andersen.

95

(96 og 97).

(To ukendte optagelser; se nedenfor).

Bayard & Bertall, Paris, fot.

H.C. Andersens dagbog 11.4.1866, Paris:

„derpaa hen ved Madeleinen til den Photograph der har gjort Billeder til første Udgave af Eventyrene; der var og blev photographeret den fameuse Stephens; jeg sad [jeg sad overstreget, og derpå:] Fr[ølich] vilde jeg sad til fire Portrætter [94_(97)] og Hetzel kjørte mig til mit Hotel”.

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin, 24.4.1866, Bordeaux:

„mine Photographier fra Paris ere daarlige, jeg sender Dem den, der meest ligner – Meyerbeer”. [94].

98.

I gruppe m/ Melchiors stuepige, husjomfru, tjener Jens og kusken Christian. Profil t. h.; hel fig.; siddende på trinet til kalechevogn, i hvilken skimtes frk. Harriet Melchior. Stereo. I. B. Mechior fot. Elfelt no. 5456.

Optaget 9.9.1866 af Israel B. Melchior, født 12.5.1827, død 7.9.1893, fabrikant, cand. polyt., og en af vore dygtigste amatører. Han var broder til M. G. Melchior, der 3.3.1867 tillige blev hans svigerfader, idet han giftede sig med den ældste af døtrene på Rolighed, Johanne.

Størstedelen af Melchiors optagelser er stereoskopiske, men han tog dog også almindelige fotografier. Hans fotografiske produktion var så omfattende, at han lod fremstille karton’er med litograferet navn.

Peter Elfelt købte efter Melchiors død en del af de stereoskopplader, hvorpå H.C. Andersen sås. Billederne indlemmedes i Elfelts „Stereoskop-Galleri” under numrene 5449-5456.

H.C. Andersens dagbog 9.9.1866:

„Hjemme [dvs: på Rolighed] blev min Skaal drukket i Champagne, Broder Melchior photographerede Folkene opstillede i Gaarden; jeg satte mig paa Vogntrinet og kom med i Billedet. Før Bordet photographeredes jeg med Familien i Haven”.

98

99.

Næsten profil t. v.; næsten hel fig.; siddende ved bord med bøger; hat i hænderne. Visit. Harald Paetz fot. A. H.

Harald Paetz, født 5.9.1837, død 21.11.1895, var oprindelig skuespiller, men 15.9.1865 etableret som fotograf. Han havde atelier Bredgade 35 „ved Siden af Hotel Phønix”. 1866 udsendte han i komponeret bind, men uden titelblad: „Fotograferede Børnegrupper af Harald Paetz med tildigtede Riim af H.C. Andersen”. Indholdet var seks fotografier hvert på karton påtrykt „Harald Paetz Eneret” samt et toliniers rim.

99

100.

Halv profil t. v.; knæst.; siddende; hovedet støttet af højre hånd; højre    albue på bord med bøger. Visit. Harald Paetz fot. A. H.

100

101.

Halv profil t. v.; knæst.; siddende; knækkende fold i højre frakkerevers. Visit. Harald Paetz fot. K. B.

Herefter måske W. 269.

101

102.

Halv profil t. v.; knæst.; siddende; venstre hånd knyttet i skødet bag højre hånd.

Under billedfeltet i litografi, faksimileret:

Vort Jordlivs Stjerneskud
Er, fra en Moders Hjerte
At flyve op til Gud

H.C. Andersen

Visit. G. Rosenkilde fot. A. H.

Georg Rosenkilde, født 15.11.1814, død 23.5.1891, var søn af C. N. Rosenkilde og broder til Adolph. Han var „krigsassessor”, lærer i skønskrivning og retskrivning ved sit eget „institut”, da han i foråret 1863 udvidede sit virkefelt med fotografering. Udgav store serier fotografier af scenekunstnere, bildende kunstnere, komponister, digtere, politikere m. v. De to H.C. Andersen-fotografier hører til en sådan serie. De kunne købes enkeltvis for 2 mark stykket.

102

103.

Halv profil t. h.; knæst.; siddende; blikket rettet mod opslået bog i skødet; højre hånd ligger knyttet foran bogen, der holdes i venstre hånd. Under billedfeltet i litografi, faksimileret:

Vort Jordlivs Stjerneskud
Er, fra en Moders Hjerte
At flyve op til Gud

H.C. Andersen

Visit. Georg Rosenkilde fot. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

103

104.

Næsten profil t. h.; brystb.; smalt stribet slips fæstet som en slags sløjfe; afstanden fra øre til flipkant større end fra denne til slipset. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

Herefter „W”. 286 c, mens W. 280 synes at have en kabinetsudgave af denne optagelse, et knæstykke, som forlæg.

Kopi udf. af fotograf Georges, Versailles, findes indklæbet som frontispice i H.-C. Andersen: Nouveaux contes, traduits par Louis Demonceaux. Versailles 1874.

104

105.

Næsten profil t. h.; brystb.; smalt stribet slips fæstet som en slags sløjfe; afstanden fra øre til flipkant den samme som fra denne til slipset. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

Herefter W. 285.

105

106.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende; overfr. knappet i halsen; hat i venstre, stok i højre hånd. T. h. universalmøbel foran planter i urtepotter og bagtæppe med påmalet vindue; i baggr. t. v. bogreolskulisse. Kabinet. Georg E. Hansen fot. A. H.

106

107.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende ved universalmøbel indsat i en slags „sekretær”-attrap; overfr. med fløjlskrave; venstre hånd på papir på pulten; højre hånd i skødet; t. v. stativ med potteplanter; bagtæppe med påmalet vindue t. h. Kabinet. Georg E. Hansen fot. K. B. (L.-P.).

Plade hos Elfelt.

107

1867

108.

I gruppe med Carl Bloch og Moritz G. Melchior. Næsten profil t. h.; hel fig.; stående; v. arm støttet t. havetrappes gelænder. Stereo. I. B. Melchior fot. Elfelt no. 5453.

Dette og de næste 10 billeder er optaget i sommeren 1867. Følgende dagbogsnotat angår måske en eller flere af enkeltoptagelserne.

H.C. Andersens dagbog 23.6.1867:

„vi vare hele Familien [dvs: Melchior] desuden Søofficeren del Garde. . . . Blev i Dag photographeret”.

108

109.

Profil t. h.; hel fig.; sidd. på stol neden for havetr.; hat i hænderne. Stereo. I. B. Melchior fot. Elfelt no. 5450.

109

110.

Næsten profil t. h.; hel fig.; sidd. sidelæns på stol foran espalierklædt mur; hat i hænderne, i den v. tillige blomster. Stereo.

I. B. Melchior fot. Elfelt no. 5451.

110

111.

I gruppe med, f. v.: Harriet Melchior, Louise Melchior, Emil Melchior, Dorothea Melchior, Moritz G. Melchior, Anna Kiellerup, Carl Melchior og Thea Melchior. Næsten prof. t. h.; hel fig.; stående foran espalierklædt mur; buket i venstre hånd. Stereo. I. B. Melchior fot. K. B. (L.-P.).

K. B. (L.-P.) har orig. aftr., der på bags. af I. B. M. er betegnet: 1867.

111

112.

I gruppe med, f. v.: Harriet Melchior, Carl Arndt, Ida Arndt, f. Melchior, Louise Melchior, Anna Kiellerup, N. N., Jens, tjener hos Melchiors, Emil Melchior, Thea Melchior, Birgitte Melchior, Dorothea Melchior, Carl Melchior. Profil t. h.; hel fig.; stående; støtter venstre arm i hovedhøjde mod gyngegalge. Stereo. I. B. Melchior fot.

Udst. på Københavns Universitet april 1955; ejerens navn ønskes ikke oplyst og billedet ikke gengivet.

Ida Arndt var Moritz G. Melchiors nièce. Billedet er taget ca. 4.7.1867, hvor der var stor middag på Rolighed i anledning af det nygifte pars besøg fra Hamburg.

113.

Næsten profil t. v.; hel fig.; sidd. bag spillebord med tændt lys, karaffel, glas m. v.; holder avisen „Fædrelandet” som læste han bagsiden. Stereo. I. B. Melchior fot. (K. B.).

K. B. har orig. venstrehalvdel sign. IBM 67 på bags. Elfelt no. 5454.

113

114.

I gruppe med Anna Melchior, Minna Fraenckel, Louise Melchior, Pouline Drucker, Carl Bloch, Dorothea Melchior, O. Schousboe og, foran, Johanne Melchior. Næsten profil t. h.; hel fig.; liggende på plaid på plæne; hat på hovedet; støtter sig på højre albue; buket i højre hånd. Stereo. I. B. Melchior fot.

114

115.

I gruppe med Martin R. Henriques (el. F. C. Lund, el. Carl Andersen), Petrea Schæfer (el. Axelline Lund), Pouline Drucker, Harriet Melchior, O. Schousboe, Minna Fraenckel, N. N., L. I. Brandes, Anna Kiellerup, Ruben Henriques, Thea Melchior, J. A. Hägg (el. Alfred Jürgensen?), Carl Bloch og, foroven på havetrappen, Anna Melchior. Næsten profil t. h.; hel fig.; stående, skråt foroverbøjet, med hænderne på Martin R. Henriques’ skuldre; lille buket i venstre hånd. Stereo. I. B. Melchior fot.

Sekundær plade hos Elfelt.

115

116.

I gruppe med J. A. Hägg (el. Alfred Jürgensen?), Petrea Schæfer (el. Axelline Lund), O. Schousboe, Pouline Drucker, Harriet Melchior, Thora Andersen ?, N. N., Anna Melchior, Dorothea Melchior, Martin R. Henriques (el. F. C. Lund, el. Carl Andersen), Emil Melchior, Thea Melchior, P. P., Ruben Henriques, Louise Melchior, og, foroven på havetrappen, Carl Bloch, L. I. Brandes, Minna Fraenckel og Johanne Melchior. Halv profil t. h.; hel fig.; stående i hjørnet af repos’en foroven på havetrappen; hat i højre hånd uden for gelænderet; buket i venstre hånd. Stereo. I. B. Melchior fot.

Sekundær plade hos Elfelt.

116

117.

I gruppe med, f. v.: Harriet Melchior, Birgitte Melchior, N. N., Dorothea Melchior, Augusta Melchior, Emil Melchior, Thea Melchior, Carl Melchior, Johanne Melchior og Moritz G. Melchior. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende foran havetrappe ved tæppebelagt guéridon på hvilken han støtter opslået bog holdt i venstre hånd, mens højre hånd peger i bogen; hat på hovedet. Stereo.

I. B. Melchior fot. A. H.

117

118.

Næsten profil t. h.; hel fig.; sidd. på havebænk; hat på hovedet; Illustreret Tidende af 14. juli 1867 i hænderne. Stereo. I. B. Melchior fot. K. B. (L.-P.).

K. B. (L.-P.) har orig:aftr., der på bags. er betegnet: Rolighed 1867 IBM. Elfelt no. 5449.

Illustreret Tidende af 14.7.1867 har på sin forside, som Andersen holder synlig for beskueren, et træsnit af kejser Maximilian af Mexico, om hvis død rygter var nået frem. Måden, bladet bliver holdt på, viser, at det ikke er et tilfældigt ældre nummer, man har givet H.C. Andersen i hånden, det må have været aktuelt. H.C. Andersen var kommandør af den mexicanske Notre Dame de Guadeloupeorden (som man var lovligt forhindret i at give tilbage efter H.C. Andersens død, og som derfor er at se på museet i Odense). Da A. rejste fra Rolighed til Sorø den 16. juli og efter ophold på Basnæs, Glorup og Holsteinborg først kom tilbage til København den 21. august, må fotografiet være optaget ca. den 15. juli 1867.

118

119.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende i højrygget lænestol; lukket album i venstre hånd; bagtæppe med påmalet portière og udsigt over terrasse t. h. Kabinet. Georg E. Hansen fot. K. B. (L-P.). Findes desuden som knæst. Visit.

K. B. (L.-P.) har bagpå:

Den ædle riigtbegavede Kunsterinde Fru Ernst med Beundring og i Ærbødighed
Hans Christian Andersen
Kjøbenhavn i November 1867.

A. H. har to ekspl. i visitformat. Det ene, X A 100, har på bagsiden:

H.C. Andersen. Odense den 6 Dec: 1867.

Det andet, X A 169, har på bagsiden:

Das Leben ist das schönste Märchen!
H.C. Andersen

Maanen skinner rund og stor
Over Mark og Mose
Midt i Skovens Stilhed groer
Poesiens Rose.

H.C. Andersen

X A 169 er ligesom X A 130 i montering fra beg. af 1870erne. De er eksempler på, at H.C. Andersen her 1 1871/72 brugte Georg E. Hansens fire år tidligere optagelser at give væk af.

119

120.

Halv profil t. h.; halv fig.; korslagte arme; flipper; mørkt slips bundet i sløjfe; hvidt skjortebryst med een brystknap synlig; frakke med ordensbånd, 11 × 7 cm. Georg E. Hansen fot. ?

Pladen tilhører Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

120

121.

Næsten profil t. v.; brystb.; overfr. m. fløjlskrave; frakke med ordensbånd; flipper, mørkt halsbind, bundet i sløjfe. Visit. Carl Bech, Odense, fot. dec. 1867. A. H.

A. H. nr. X A 33 har bagpå: Hr Hagenau en venlig Erindring om H.C. Andersen Odense 11 December 1867.

Carl Bech, født 1820 eller 1821, død ca. 1876, etablerede sig ca. 1830 som daguerreotypist i sin fødeby, Odense. Atelieret lå Vestergade 7 over for rådhuset.

Dagbogen, Odense, 3.12.1867:

„Hjemme [dvs: hos biskop C. T. Engelstoft] laae Brev fra en Odense Borger der bad om min Photographi, og fra en Photograph der ønsker at tage mit Portræt”.

121

122.

Næsten profil t. h.; brystb.; opstående flipper med ret fremtrædende fold under den let knækkede snip; mørkt halsbind, der er gledet ret højt op i nakken, bundet i sløjfe; overfr. med fløjlskrave. Carl Bech, Odense, fot (?). Sekundær plade hos Elfelt.

122

1868

123.

Halv profil t. v.; hel fig.; siddende ved guéridon med bøger; holder opslået bog i hænderne. Stereo. I. B. Melchior fot. Elfelt No. 5452.

A. H. har (A 129) højreside af denne optagelse, udført som visitfoto. Bagpå:

Maanen skinner rund og stor
Over Mark og Mose,
Midt i Skovens Stilhed groer
Poesiens Rose.

H.C. Andersen
Kjøbenhavn 1868

123

124.

S. m. ældre dame. Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende på bænk; hat i venstre hånd i skødet. Stereo. I. B. Melchior fot.

Billedet har en fotografisk fejl i venstre side og kendes kun fra et ovalt afmasket visitkortfoto udført hos Georg [E.] Hansen. Det ejes af professor Gunnar Biilmann Petersen.

124

125.

S. m. Carl Bloch. Næsten profil t. h.; hel fig.; sidd.; bog i v. h. Stereo. I. B. Melchior fot. K. B. A. H.

(Af senere kopier kan nævnes udg. 1 visitformat, fra 1890, udsendt af kgl. hoffotograf S. M. Marcus, Ystad.) Elfelt no. 5455.

Både K. B. s eksemplar og Odenses, X A 109, er af I. B. M. bagpå betegnet: 1868.

Billedet er måske optaget 9.8.1868, hvor H.C. Andersen skriver i sin dagbog:

„Til Middag [på Rolighed] var Bloch og Kone her. Vi skulde efter Bordet photographeres; der blev kaldt paa mig, jeg greb min Hat, da surrede det inden i den, jeg troede at det var en Flue, tog den af og fik et Bi-Stik lige over Øiet, det var som af en Naal, og brændte stærkt. Jeg fik Ædikevand og senere kold Jord derpaa. Hele Aftenen brændte det. Den ældre Søn Melchior tog Braadden ud af Huden. Jeg læste dog til Aften”.

125

126.

Fire ovale brystb.; „en camée”, på eet visitkortfotografi:
En face t.h.
Profil t.h. – Næsten profil t.v.
Lidt fra nakken, halv profil t.h.
brystb. Visit. Budtz Müller & Co.
A.H.

126

127.

Næsten profil t. h.; næsten knæst.; siddende; kant af buet stoleryg skimtes t. v. for højre ærme; højre arm formentlig støttet på armlæn; venstre hånd i skødet; opstående flipper med let knækkede snipper; smalt, mørkt slips bundet i sløjfe; hvidt skjortebryst med pibestrimmel; åbenstående overfr. med fløjlskrave. N. C. Hansen & Schou fot. Sekundær plade hos Elfelt.

N. C. Hansen, født 16.12.1834, død 25.10.1922, var broder til Georg E. Hansen. Efter at have lært malerhåndværket gik han på Akademiet. Vandt 1856 den lille, 1857 den store sølvmedaille og 1865 Neuhausens præmie. Han malede portrætter i miniature og i olie. Sommeren 1866 etablerede han sig som fotograf Østergade 15, Kongens Klub, og optog 1. december 1867 fotografen, lieutenant

O. C. R. Schou, død 10.7.1878, i firmaet.

127

128.

En face t. h.; til skuldrene; opstående flipper med kun svagt fremadbøjede snipper; smalt, mørkt slips i skævtsiddende sløjfe; hvidt skjortebryst med pibestrimmel; kjole. Visit. N. C. Hansen & Schou fot. K. B. (L.-P.)

K. B. (L.-P.) har ekspl., der forneden på bill. er sign.: H.C. Andersen.

128

129.

Næsten profil t. v.; hel fig.; siddende; bog i v. hånd; t. v. tæppebelagt bord med 3 bøger; bagtæppe med påmalet bogreol, malerier, vindue etc. Kabinet. N. C. Hansen & Schou fot. A. H.

A. H. har ekspl. sign. under bill.: H.C. Andersen.

129

130.

Næsten profil t. h.; brystb.; overfr. m. fløjlskr. Kabinet. Budtz Müller & Co. fot. K. B. Herefter W. 282.

130

131.

Profil t. v.; hel fig.; stående; højre hånd på stoleryg; skødefrakke med ordensbånd; lyse benklæder. T. v. planteopsats og bag denne forhæng; interiørbagtæppe. Kabinet. Budtz Müller & Co. fot. Orig. hos overlæge Arne Portman.

131

132.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende; bog i hænderne; t. v. plantearrangement m. biscuitfigur; interiørbagtæppe. Kabinet. Budtz Müller & Co. fot. K. B.

132

133.

Profil t. v.; brystb.; mørkt slips bundet i sløjfe; sammensat ordensbånd i knaphullet; ingen overfrakke. Visit. Budtz Müller & Co. fot. Orig. hos overlæge Arne Portman.

133

134.

Halv profil t. v.; knæst.; siddende; højre hånd i skødet; venstre hånd over højre håndled. Kabinet. Georg E. Hansen fot. Plade hos Elfelt.

134

135.

Næsten profil t. v.; hel fig.; siddende; holder med højre hånd lukket bog i venstre arm; t. v. lille rundt bord med bøger; t. h. blomsterbord med potteplanter; bagtæppe med påmalede pilastre. Kabinet. Georg E. Hansen fot. A. H. Herefter W. 290.

135

1869

136.

Næsten profil t. v.; halv fig.; overfr. med fløjlskrave; støtter venstre arm på hjørnet af lille ottekantet bordplade. Visit. Thora Hallager fot. A. H.

Thora Hallager, født 3.2.1821, død 16.6.1884, var halvsøster til billedhuggeren Jacob Hallager og til guitaristen, violoncellisten, skuespilleren og fotografen Søffren Degen, sammen med hvem hun voksede op og med hvem hun en kort tid fra 1860 havde fotografiatelier i Pilestræde nr. 15. Hun fortsatte dér alene indtil 1866, hvor hun fik atelier på hjørnet af Kongens Nytorv i Lille Kongensgade nr. 1. Her blev hun H.C. Andersens værtinde fra 20. oktober 1866 til 15. juni 1869. Efter at være flyttet til Nyhavn 18 havde hun atter H.C. Andersen som lejer fra 23. oktober 1871 til 12. april 1873. Sommeren 1873 flyttede hun til Nyhavn 31 og to frøkener Ballin overtog lejligheden i nr. 18. Det var hos dem, H.C. Andersen kom til at bo, da han 9. september 1873 atter rykkede ind i Nyhavn 18.

H.C. Andersens dagbog 8.7.1869:

„hos Frøken Hallager hvor jeg fik et Portræt til Frøken Kjellerup”.

136

137.

Næsten profil t. v.; brystb.; frakke m. fløjlskrave. Visit. Thora Hallager fot. K. B. Herefter W. 283.

K. B. har ekspl. sign. under bill.: Hans Christian Andersen. 1869.

Bagå:

„Hvad jeg følte og sang,
Skal det døe som en Klang
I det udstrakte, mægtige Øde?”
H.C. Andersen

A. H. har ekspl., X A 111, med samme vers og underskrift, men under billedet.

2 ekspl. i K. B. (L.-P.). Det ene har på bagsiden:

Langt, langt fra Hjemmets Kyst
Paa eensomme Gang,
Blev solbelyst mit Bryst
Ved en Barndoms Sang.

Strax Erindringens Knop
Som Rose brød frem,
Hvert Blad rulled op
Med mit Barndoms Hjem.

Der var friskt paa min Ø,
Hvor Skovene laae
Om den rolige Sø
Med Svanerne paa.

H.C. Andersen.

Det andet har på forsiden under billedet:

H.C. Andersen 1869.

Og på bagsiden:

Min kjære rigtbegavede Ven Brandes en hjertelig Hilsen!
H.C. Andersen

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Collin, 4.8.1869, Kbh. („Rolighed”): „Jeg sender Dem et nyt Portrætkort, som Alle svnes er det bedste som endnu findes af mig”.

137

138.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende med lukket bog i hænderne; t. v. halvdel af rundt bord; bagtæppe med påmalet buste på søjle (et bagtæppe, Georg E. Hansen havde næsten magen til). Kabinet. Hansen, Schou & Weller fot. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Det forannævnte firma N. C. Hansen & Schou optog 1869 C. Weller, født i Neustadt ved Berlin 17.5.1838 og død i København 17.7. 1900, i kompagniskabet. Uddannet som bogbinder havde han hos N. C. Hansens broder, Georg E. Hansen, fra ca. 1860 særlig taget sig af fotografiernes opklæbning, men uddannede sig hurtigt til en af vore dygtigste fotografer. Allerede, før han sluttede sig til Hansen og Schou og blev det nye firmas førende kraft, må han have haft lejlighed til at fotografere H.C. Andersen, måske for Georg E. Hansen. H.C. Andersen skriver nemlig i sin dagbog 21.10.1866:

„i det jeg søgte i mine Papirer fandt jeg der et uaabnet Brev, der er kommet for en otte Dage siden til mig, medens jeg var paa Basnæs; det var fra Nicolai Bøgh, Broder til Frederik Bøgh, om en Atest [!] for Photographen Weller, jeg skrev nu i største Hast Anbefalingen og dernæst Brev til Nicolai Bøgh”.

138

138a.

Halv profil t. h.; hel fig.; siddende ved lille rundt bord med bøger og skrivetøj; hovedet støttet af venstre hånd; venstre albue på bordet; højre hånd i skødet; bagtæppe med påmalet flygel t. v. og buste på søjle t. h. Kabinet. Hansen, Schou & Weller fot. Ejes af overbibliotekar, dr. phil. H. Topsøe-Jensen.

138a

139. Næsten profil t.h.; brystb.; frakke; opst. flipper; smalt, mørkt slips. Visit. Hansen, Schou & Weller fot. K.B. Herefter „W”. 272b.

139

140. Næsten profil t.h.; brystb.; frakke; opst. flipper; smalt, mørkt slips; venstre arm ikke synlig. Visit. Hansen, Schou & Weller fot. K. B.

140

1870

141.

I gruppe med, f. v.: Louis Trier, Fernanda Henriques, Ida Melchior, Ruben Henriques, Edmond Henriques, Tyge Rothe, Carl H. Melchior, Martin R. Henriques, Theodor Melchior og Robert Henriques. Næsten profil t. h.; hel fig.; stående op ad muret pille på det ombyggede Roligheds nye havetrappe; hat på hovedet; venstre hånd i siden. Stereo. I. B. Melchior fot. Sekundær plade hos Elfelt.

141

142.

Profil t. v.; brystb.; flipper hvis ombøjede snipper begge er synlige; mørkt halsbind; let overfr. Visit. I. B. Melchior fot. A. H.

A. H. nr. A 827 har på bagsiden:

Slagelse.
I hellig Anders By man glemmer ei
den Digter som gik der sin Skole vei.
H.C. Andersen

142

143.

Profil t. v.; halv fig.; siddende; kun lidt af højre ærme skimtes; flipper med uombøjet snip; mørkt halsbind; let overfr. Visit.

I. B. Melchior fot. K. B. (L.-P.)

(Findes også som brystb. Visit. A. H. nr. A 1054 og A 243).

På bagsiden af A 1054:

Om „Vinden paa Borreby” sang jeg en Gang
Nu Borrebys Roser jeg bringer min Sang.
H.C. Andersen

143

144.

Profil t. v.; brystb.; flipper hvis uombøjede snipper begge er synlige; mørkt halsbind; let overfr., der er åbnet så meget, at lidt mere af ordensbåndet på kjolereversen er synligt end på de to andre optagelser af denne type. Visit. I. B. Melchior fot.

Aftryk i stort format, udført af Johs. Brorsens Eftf., Bagsværd, efter gammel plade, findes i The Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen, Library of Congress, Washington, og er opført i katalogen over denne samling, Washington 1954, side 57, som nr. 12.

144

145.

Profil t. v.; hel fig.; siddende; højre arm på stolens ryglæn; flipper hvis ene ombøjede snip er synlig; mørkt halsbind; let, opknappet overfr. Visit. I. B. Melchior fot. A. H.

145

146.

Næsten profil t. v.; hel fig.; siddende; højre arm på stolens ryglæn; flipper, mørkt halsbind; let, opknappet overfr. Visit. I. B. Melchior fot. A. H.

146

147.

Næsten profil t. v.; knæst.; siddende; rose i knaphullet; buket i venstre hånd. Kabinet. Georg E. Hansen fot. 30.6.1870 i verandaen på Holsteinborg. K. B. (L. P.). Plade hos Elfelt.

Bagpå:

Til Fru Dahl.
De som for Sangens Toner
Fik Blomsterkroner,
Bouquetter, gjemte nu i Mindebogen,
Tør jeg, beskedent, stille mig i Krogen
Og bringe som Bouquet,
Til Minde -, mit Portræt.
H.C. Andersen
Christiania. August 1871

H.C. Andersens dagbog 30.6.1870, Holsteinborg:

„Blev photographeret i Verandaen af Hansen”.

Brev fra H.C. Andersen til grevinde Mimi Holstein 12.7.1870:

„Hos Photographen Hansen saae jeg . . . mit eget Portræt, lidt tyndhaaret, glat paa Hovedet som efter et Bad; men Udtrykket var godt”.

Brev fra grevinde Mimi Holstein til H.C. Andersen 12.7.1870:

„Hansen har sendt mig Prøvekortene, og deriblandt et af Dem kjære Etatsraad som jeg finder ganske fortrinligt. De seer ud som om De var heelt i Fløiel, forstaaer De ikke nok hvad jeg mener?! – og saa Deres velsigned kjære Træk og kan De see hvor det hjalp ypperligt at vi piuskede op i Haaret!”

147

1872

148.

Næsten profil t. h.; knæst.; siddende i lænestol, hvis armlæn fortil har form som fuglehoved; højre hånd, med penneskaft, oven på venstre, der hviler på kanten af skrivebord. Budtz Müller & Co. fot. K. B. Herefter W. 290 a. Originalplade på K. B. 26 × 20½ cm.

148

149.

Næsten profil t. h.; brystb.; opst. flipper; smalt, mørkt slips; venstre ærme skimtes langs hele reversen. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H. Herefter W. 276.

A. H. nr. A 879 har på bagsiden: Hr. Daniel Krum, min unge Ven der saa venlig paa Aarets første Dag 1873 har glædet mig med sit Billed, de hjerteligste Hilsener H.C. Andersen (Findes også med oval afmaskning.

Udsendtes desuden 1878 af firmaet i visitkortfotoserien „Nordisk Portræt-Collection”, der tillige omfattede portrætter af Thorvaldsen, Ibsen, Bjørnson, Linné og Tegnér).

149

150.

Næsten profil t. h.; brystb.; opst. flipper; smalt, mørkt slips; venstre ærme skimtes kun ved skulderen. Visit. Budtz Müller & Co. fot. A. H.

150

1874

151.

Halv profil t. v.; hel fig.; siddende ved dagligstuebord; højre hånd på bordet.

Aftryk efter ikke benyttet negativ 11 × 12½ cm med brugeligt billedfelt 10½ × 9 cm. Hansen, Schou & Weller fot.

Pladen tilhører Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Se under 155!

151

152.

En face t. v.; hel fig.; siddende ved dagligstuebord; højre underarm på bordet. 9½ × 10½ cm, monteret på karton, der forneden har litografisk faksimileret:

Livet selv er det deiligste Eventyr. H.C. Andersen. Hansen, Schou & Weller fot. K. B. (L.-P.)

Herefter W. 294.

Se under 155!

152

153.

Næsten profil t. h.; hel fig.; siddende ved dagligstuebord; hovedet støttet af højre hånd; højre albue på bordet; bog i venstre hånd. Hansen, Schou & Weller fot.

Se under 155!

153

154.

Profil t. h.; hel fig.; siddende ved vindue; hovedet støttet af venstre hånd; venstre albue på vindueskarmen, selve fotografiet 15X11 cm. Hansen, Schou & Weller fot. K. B.

Se under 155!

154

155.

Profil t. v.; hel fig.; siddende ved vindue; hovedet støttet af højre hånd; højre albue på vindueskarmen. Selve fotografiet 9½ × 10½ cm. Hansen, Schou & Weller fot. A. H. Herefter W. 295.

Nr. 151-155 er optaget af Weller i H.C. Andersens dagligstue, Nyhavn 18, den 21.5.1874. Nr. 152-155 monteredes på hvide, gule eller grå karton’er, der forneden har litografisk faksimileret: Livet selv er det deiligste Eventyr. H.C. Andersen.

Dagbog 21.5.1874:

„Klokken eet kom Photographen jeg sad til halv fire, Veiret var mørkt og Lyset ikke godt i min Stue han tog mig fem Gange med Værelsets Omgivelse, første Gang var det ikke heldigt, men de fire andre var han tilfreds [med] jeg blev imidlertid saa ødelagt at jeg ikke kunde staae paa mine Been”.

Dagbog 24.5.1874, på Holsteinborg:

„Brev fra Photograph Weller med flere Aftryk af mig i min Stue, de var godt gjorte, men jeg seer meget affældig og tandløs ud”.

30.5.1874:

„Brev fra Photograph Weller”.

1.6.1874:

„Sendt Brev til Photograph Weller med Deviser til mit Portræt”.

Dagbog 22.6.1874:

„Grosserer Moritz Melchiors Fødselsdag, foræret ham Photographien af mit Arbeidsværelse, det største Blad”.

Dagbog 23.6.1874:

„Sendt Brev med mit Photographi af mit Arbeidsværelse i Nyhavn til Frøken Clara Ballin”.

Dagbog 28.6.1874:

„Brev til Photograph Weller om at faa nogle af mine Stue-Billeder”.

Dagbog 30.6.1874:

„Brev fra Weller, Photographen”.

Dagbog 4.7.1874 på Bregentved:

„Jeg sendte ham [dvs: Edvard Collin] dernæst det store Photographibillede hvor jeg sidder ved Vinduet”.

Tilsvarende optegnelse 30.7.1874.

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin, 4.7.1874, Bregentved:

„Photographen Weller har taget af Billeder af min Stue i Nyhavn, jeg sender Dem her det jeg synes er heldigst!”

Edvard Collin svarer herpå fra Ellekilde 6.7.1874:

„Tak for det tilsendte Photographi af Deres Værelse; det har jo en naturlig Plads i min Samling af Anderseniana, som et Portrait af Dem, der er ganske vellykket, derimod finder jeg Værelset aldeles mislykket, næsten udvisket; man maa kjende Omgivelserne meget nøie for at kunne finde ud af dem her. Men det er altid ganske interessant”.

Og herpå svarer H.C. Andersen ved i et brev fra Bregentved 9.7.1874 at tilføje:

„Her er endnu et Billed af mit Værelse, finde De dette bedre”.

155

156.

Næsten profil t. v.; knæst.; siddende med ryggen mod universalmøbel; stok i højre hånd. Visit. Georg E. Hansen fot. 26.9.1874. A. H.

156

157.

Næsten profil t. v.; knæst.; siddende med ryggen mod universalmøbel; hat i venstre hånd. Kabinet. Georg E. Hansen fot. K. B. (L.-P.)

K. B. (L.-P.) har ekspl., på hvis bagside H.C. Andersen har skrevet:

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted.
Snart svinder Rosen paa Kinden,
Smilet – og Taarerne med.

Hvorfor være bedrøvet ?
Hen farer Sorg og Fortræd.
Alt farer hen som Løvet,
Tiden og Mennesket med!

Alt er Forsvinden – Forsvinden,
Ungdom, dit Haab og din Ven.
Alt farer hen som Vinden
Og kommer aldrig igjen.

Min unge Ven Robert Henriques
en venlig Erindring
H.C. Andersen
1875.

Dagbog 24.9.1874:

„Kjørte med Sporvogn til Fotograf Hansen, hos hvem jeg skal sidde Lørdag [dvs: 26.9.1874] kl. 11. Gik fra ham til Sporvognen i stærk Blæst og kjørte til Rosenvænget”.

Dagbog 26.9.1874:

„Gik Klokken elleve til Hoffotograf Hansen og blev der, tandløs, som jeg er fotograferet i Cabinets og i enkelt Kort-format”.

Dagbog 30.9.1874:

„Gik til Torvet [dvs: Kongens Nytorv] og kjørte saa med Sporvogn til Fotograf Hansen hvor jeg fik to smukke Portrætbilleder af mig som gammel Mand”.

157

1875

(158).

Foto af montage fra 1875, hvor et udklippet fotografi af lille pige (Charlotte Melchior, f. 1871) med udstoppet stork og dukkesvøbelsesbarn er indsat på nr. 135 bag H.C. Andersens højre knæ. Georg E. Hansen fot. Plade hos Elfelt.

Foræret H.C. Andersen på 70-års dagen. Det ekspl., digteren fik, ejedes 1955 af frøken Helga Melchior.

(En anden, mindre stork ses på det ene af Hansen, Schou & Wellers fotografier optaget den 21.5.1874, nr. 154. Denne mindre stork kan ikke være foræret H.C. Andersen til 70 års dagen, således som Georg Nygaard siger i H.C. Andersen og København, 1938, s. 168.
Nygaards beretning om Charlotte må referere sig til nærværende montage).

158

(159).

Foto af montage fra 1875. Nr. 146 er med tiltegnet sokkel, Herkulespavillon etc. blevet forlæg for en i spøg fingeret optagelse af et H.C. Andersen-monument i Kongens Have. Visit. I. B. Melchior fot. A. H.

159

 

Noter

  1. ^ I Catalog of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen opfattet som breve.

 

©
- Anderseniana - H.C. Andersen - H.C. Andersen - fotografier

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...