Henrik Thranes nærmeste forfædre

Ideen til trilogien om "Thrane" udsprang af et redaktionsmøde for dette fest-/tidsskrift. Ved en senere frokost i Den fynske Landsby drøftede vi, hvordan man på anden end arkæologisk vis kunne opmuntre vor gamle kollega. Der blev bragt mange ideer til torvs og samtalen gik i øst og i vest – den kunne i hvert tilfælde ikke holdes på Fyn. Vi var enige om at artiklen skulle gå lidt tættere på navnet og familien på forskellig vis.

Kraks blå bog og mormonernes genealogiske database blev konsulteret, og de efterfølgende tre temaer udkrystalliserede sig: 1. Om Trane og andre fuglenavne i nordisk navneskik. 2. Et helt konkret indlæg om Henrik Thranes nærmeste forfædre især på sværdsiden. De foreløbige undersøgelser havde vist, at familien i to for den sociale opstigning afgørende generationer havde levet i Kalundborg. Her havde navnlig købmand Obert Maria Thrane (1813-90) haft en fremtrædende position, blandt andet som ejer af et af landets tidligste private hospitaler. Købmand Thranes dispositioner medvirkede afgørende til at bevare et af landets bedste huse fra middelalderen. Den historie er temaet for den 3. artikel

I den følgende opstilling er personerne nummereret for at lette oversigt og sammenhæng. Nummersystemet er det gængse for anetavler. Nr. 1. er forbeholdt probanden, den person, der er udgangspunkt for tavlen – her fødselaren Henrik Thrane. Hans forældre får nr. 2-3 og bedsteforældrene 4-7 og så fremdeles. Faderen til en vilkårlig person har altid et nummer, der er dobbelt så stort – og moderen endnu et nummer højere.

I mormonernes personalhistoriske database findes 630 poster med navnet T(h)rane i Danmark. De repræsenterer et tilsvarende antal kirkebogsindførsler vedr. dåb og vielse. På disse kort er forekomsterne vist for hver af de »gamle« amter. Dog er særligt store tal for København og Frederiksberg samt Odense, Bogense, Skagen og Sæby nævnt specielt. I Odense og Hjørring amter forekommer desuden meget store »restgrupper« — lagt. sammen af mange små tal fra et tilsvarende stort antal sogne. Selv om der er nogen forskel på, i hvor høj grad de forskellige sognes kirkebøger indgår i databasen, synes de anførte tal at være repræsentative for Trane-familiers udbredelse.

I denne tavle er alle personer imidlertid ikke vægtet på samme måde. Det hænger sammen med flere forhold. En »komplet« anetavle kunne givetvis udarbejdes i løbet af måske et års tid. Det foreløbige resultat viser, at man ville kunne komme langt på nogle måneder. Men her er kun brugt en uges tid på undersøgelsen. Jeg har koncentreret mig om at følge Thranerne i lige linie i 6-7 generationer. Ægtefæller og svigerforældre til personerne i denne stamrække er behandlet lige så udførligt, mens fjernere forfædre i kvindelinierne kun er taget med i form af »noter«.

De 25 tidligste Trane-forekomster i databasen. Ældst er en familie fra Viborg. Dernæst følger oplysninger fra Udby ved Holbæk og Råbjerg syd for Skagen. Før 1700 tilkommer København, Frederiksberg, Køge, Odense og Skagen. Der er overensstemmelse mellem de største og de ældste forekomster.

En halv snes af de yngre personer er allerede biograferet i standardværker om kendte danskere, apotekere, jurister, officerer og præster. Her kunne henvisninger til de beskrevne forløb have gjort fyldest, jeg har dog valgt at bringe næsten hele teksterne — fordi de resumerer nogle karrierer på en tidstypisk måde.

Mange spørgsmål er forblevet uafklarede og kan selvfølgelig heller ikke opklares ved en så overfladisk undersøgelse. Det er stadig en gåde, hvordan Trane-navnet egentlig kommer ind i slægten. Og hvorfor heddet oldefaderen Obert Maria til fornavn? Det første minder om navnet på et maltwhiskydistilleri og det andet lyder udpræget katolsk.

Forbilledet for denne skitse af en slægtsoversigt findes i Personalhistorisk tidsskrift, hvor det gennem en række år er bragt anetavler over kendte danskere, der rækker nogenlunde lige så langt tilbage som denne – men dog almindeligvis i hele bredden. Grunden til. at netop mormonernes database viste sig at være vigtig i denne sammenhæng, er den enkle, at Henrik Thranes forfædre ikke var særlig bofaste. D.v.s. kildegrundlaget skal søges i adskillige sogne i flere landsdele. Det drejer sig med andre ord om en familie, der i modsætning til befolkningen i almindelighed kun boede en enkelt generation på hvert sted. Den tilrejsende embedsmand giftede sig oftest med en lokal pige, der dog i flere tilfælde kom fra lige så »omflakkende« slægter. Der er forholdsvis få landmænd; men måske lidt overraskende en større repræsentation af fynboer.

Mormonernes database er iøvrigt etableret, for at give nye medlemmer af kirken mulighed for at anvende retrospektiv dåb. Basen indeholder p.t. henimod 200 mill. navne fra hele verden, ordnet landevis. Den er i sin helhed tilgængelig for alle slægtsforskere i de fleste større byer – og altså også i Odense.


For tolv år siden blev det åbenbart for enhver, at Henrik tager sit efternavn alvorligt. Nærværende undersøgelse understreger, at det kan der være mange gode grunde til. Glimt fra Odense Bys Museer 1982.

1. Henrik Carl Albert Thrane

Museumsinspektør, dr. phil. Født 6.8.1934 i Hellerup[1]

2. Albert Sønderup Thrane

Født 28.2.1885 i Aalborg (Budolfi sogn). – Student fra Metropolitanskolen i København 1903, cand. jur. 1910. Samme år fuldmægtig ved Frijsenborg-Faurskov birk: fungerende assistent i Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet 1910-12, volontør i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1910, assistent 1912, sekretær 1919, konstitueret fuldmægtig 1923. Fuldmægtig i Hovedrevisoraterne i Finansministeriet 1926, ekspeditionssekretær 1931, kontorchef 1935. Ridder af Dannebrogsordenen 1937. Amtsforvalter for Frederiksborg amtstue-distrikt 1940-54/55. Dannebrogsmand 1947.

Tillige assistent i Sparekasseinspektoratet 1913-15, konstitueret skovkasserer og godsforvalter ved Silkeborg Skovkasse og Godsdomæne 1914, kopist i Den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret 1916, sekretær i Københavns Byret 1919-21, fungerende sekretær sst. 1921-28, derefter revisor til 1940. Medlem af Ministerialforeningens repræsentantskab og af udvalgene vedr. dommernes, politimestrenes og statsskovdistrikternes kasse- og regnskabsvæsen samt af repræsentantskabet for Hillerød-Frederiksværk-Hundestedbanen. Død 12.1 2.1968.

Gift 7.11.1923 i Nykøbing F. med 3. Gerda Johanne Larsen Abildgaard. Født 30.8.1899 i København (Helligkors sogn), døbt på Frederiksberg. Datter af 6. Carl Peder Ludvig August Larsen Abildgaard. Født 7.7.1865 i København.[3] Discipel på Gammel Torvs Apothek 1880-84; tog medhjælpereksamen. Tjente på Svaneapotheket i Randers 1884 og på Varde Apothek 1885; farmaceutisk kandidateksamen i 1886. Derefter på Kjellerup Apothek 1886-89; farm. kandidateksamen i 1890 og året efter igen i K. Medhjælper på Blågårds Apothek i København. Overtog Løveapotheket i Nykøbing F. 1906. Død 1932 sst. Gift 9.6.1897 i København med 7. Johanne Marie Madsen. Født 18.7.1877 i Skovrødgård, døbt 19.8. i Birkerød. Død 1960.

12. Jens Lange von Larsen.1 Født 29.5.1825 i Horsens, døbt 12.6. Vist nok murerlærling i Larsbjørnstræde i København ved folketællingen 1845. Landinspektør? Meldte sig som frivillig 1.3.1848; deltog i slag og træfninger ved Eckernførde, Slesvig, Ullerup, Sundeved og Isted. Korporal, sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1849. Ridder af Dannebrog samme år. Premierløjtnant 1862, i Altona 1863, kompagnikommandør i 18. regiment 1864. Deltog i Dannevirkes forsvar, tilbagetoget samt forsvar af Dybbølstillingen. Kaptajn i 22. batallion 1867; afsked 1880. Kasserer ved Invalideforsørgelsen. Død 8.12.1894 på Frederiksberg. Gift 20.11.1863 i Bogense med 13. Sophie Marie Caroline Abildgaard. Født 8.9.1832 i Bogense, døbt 3.12. Død 21.11.1892.

24. Peder Larsen.5 Døbt i Hvejsel 15.3.1789. Examen juris 19.1. 1819. Kommissionær i Horsens; tog borgerskab som brygger 26.3. 1827, kaldes også markinspektør. Bolig i Søndergade (Vejviser 1832: 127); senere gårdfæster i Torsted syd for byen. Død 26.2.1851 sst., begravet 7.3. Gift 25.10.1822 i Horsens med 25. Mette Kjerstine Broe. Døbt. 29.12.1805 sst.; konfirmeret 9.4.1820. Død 16.1.1886 i Torsted, begravet 23.1.

48. Laus Christensen. Født ca. 1744 i Fousing. Husmand og tømrer i Ildved, Hvejsel sogn. Gift 29.10.1784 sst. med 49. Gertrud Peders-datter. Født i Ildved, døbt 6.1.1758 i H. Død 1.10.1819, begravet 9.10. sst. 98. Peder Hansen. Født ca. 1726. Husmand og murermester i Ildved, Hvejsel sogn. Begravet 16.6.1805 sst., 79 år gammel. Gift 1. med 99. Anne Kierstine Ladsdatter. Født ca. 1722. Begravet 8.3.1764, 41 år gammel. Gift 2. med Kirsten Andersdatter, Født ca. 1724/25. Begravet 23.3.1817 som almisselem, 92 år gammel.

50. Hans Jørgen Rasmussen Broe. Døbt 4.7.1762 i Horsens. Havde borgerskab som værtshusmand og brændevinsbrænder sst. Død 9.2. 1819, begravet 13.2. Gift 24.3.1801 i Horsens med 51. Mette Marie Leth. Født ca. 1778. Død 6.12.1814, begravet 9.12. sst. 100. Rasmus Sørensen. Vist nok født ca. 1726; ved folketællingen 1787 avlsmand i Horsens. Gift med 101. Kirsten Rasmusdatter. Født ca. 1720/22. Død 1791, begravet 12.4. i Horsens, 71 år gammel.

26. Peter Ludvig Hersleb Abildgaard d. y. Født 27.4.1 795 i Ballerup. Informator på Vejstrupgård 1824, senere lærer i Bogense; bolig i Sct. Annegade. Død 7.4.1877 sst. Gift 15.2.1824 i Odense (Sct. Hans) med 27. Dorothea Elisabeth Olsen. Født 19.6.1 795 angiveligt i Lille Egede, Boeslunde sogn. eller Korsør? Død 31.1.1880 i Bogense.

52. Peter Ludvig Hersleb Abildgaard d.æ. Døbt 14.3.1749 i Helsingør. Cand. phil., lærer i Ballerup. Død 5.6.1798 sst. Gift 5.11.1778 i Tikøb med 53. Anna Marie Wiilmann. Født 22.9.1753 i Skive. Død 8.12.1826 i Harpelunde, Lolland.

104. Christian Ulrik Jensen Abildgaard. Født 1.8.1698 i Trondheim, Norge. Cand. theol. og magister, rektor i Kalundborg, senere i Helsingør. Død 14.5.1771. Gift 1. 4.5.1734 i Kalundborg med Birgitte Amundin. Født 1706; datter af kapellan i Helsingør Hans A. og Helvig Graa. Død 11.3.1735 i K. Gift 2. 24.2.1736 i Helsingør med 105. Christine Feilberg. Født 1716 i Kalundborg, døbt 18.3. Død 19.5.1780 i København, begravet 24.5. (Trinitatis).

Kan fortsættes med yderligere 7 personer i yderligere 2 generationer ved hjælp af note 3. Dansk Adels Arbog og Dansk Biografisk Leksikon 3, Familien Feilberg.

106. Andreas Mathiasen Wiilman. Født ca. 1720 angiveligt i Århus; udlært som snedker i København. Tog borgerskab som snedkermester i Skive 8.10.1762. Død 22.5.1764, begravet 28.5; skifte. Gift med 107. Anne Cathrine Jacobsdatter, der overlevede manden.

14. Christen Peter Madsen. Født ca. 1850 i Bakkegården i Bagsværd, Gladsakse sogn. Ejer af Skovrødgård, Kongevejen 16 i Skovrød, Birkerød s. 1876-79. Gift med 15. Ane Kirstine Jensen. Født ca. 1853.

28. Peter Madsen. Født ca. 1816 i Gladsakse sogn. Gårdmand i Bakkegården (slægtsgård) i Bagsværd; en bror ejede gården til 1906. Død 1870/77. Gift med 29. Johanne Marie Andersen. Født ca. 1823 angiveligt i Herlev sogn. Nævnt som fadder 1877.

56. Mads Pedersen. Født ca. 1758. 1 12. Peder Madsen. Født ca. 1724. Gårdmand (Bakkegården) og sognefoged (folketælling 1787). Gift med 113. Karen Mattisdatter. Født ca. 1730.

4. Albert Ludvig Henrik Thrane

Født 27.11.1844 i Kalundborg.[6] Student fra Borgerdydskolen i København 1863, cand. jur. 1869. Fuldmægtig ved Hjørring amt 1870, ved Aalborg Stiftamt 1874. Sorenskriver på Færøerne 1885, foged og skriver i Nørlyng og Fjends herreder 1890. Ridder af Dannebrog 1900. Dommer og skriver i Antvorskov birk 1902, i Frijsenborg-Faurskov birk 1905-13. Død 4.8.1927 i København (Matthias) .

Gift 10.7.1875 i Ringsted med 5. Ludevica Petrea Ulrikke Francisca Sønderup. Født 20.5.1849 sst. Død 5.7.1938 i København (Matthias). Datter af 10. Ludvig Vilhelm Sønderup. Født 28.5.1810 i Fakse.[7] Tog juridisk eksamen 1831. Fuldmægtig på Ringsted Klosters godskontor. Da han ikke tålte stillesiddende arbejde, købte faderen Høm Mølle til ham. Død 24.1.1887 i Vetterslev. Gift 24.2.1840 i Fakse med 11. Petrea/Petrine Jørgine Stevenius. Født 29.12.1808 i Korsør. Død 7.2.1884 i Ringsted Landsogn, begravet i Vetterslev.

20. Joachim Brockdorff Sønderup. Døbt 14.3.1783 i Nakskov. Godsforvalter ved Rosendal, Fakse sogn; senere kammerråd. Død 16.5.1855 i Rønnede, 72 år gammel. Gift med 21. Anna Cathrine Dorthea Knips-child. Døbt 13.5.1784 i Krogsbølle. Død 7.11.1858, 75 år gammel.

40. Søren Jensen Sønderup. Født ca. 1757 på Tjele-Vinge gods i Nørrejylland. Tog borgerskab som møller i Nakskov 3.2.1779; kaldes senere værtshusholder og brændevinsbrænder. gik fallit 1801. Bolig i Søndergade (folketælling 1801: 295). Gift med 41. Anne Sophie Leemejer. Født ca. 1760

42. Johan Frantz Knipschildt. Født ca. 1741. Nævnt som skovrider i Lunderuphuset ved Egebjerggård, Krogsbølle sogn 1786-87. Hans ældste søn, Frantz Carl K., 1782—1831. var skovrider ved Bregentved. Gift med 43. Christine Magdalene Schorlen. Født ca. 1755.

22. Samuel Vilhelm Stevenius. Født 6.5.1781 i Harlövsa ved Lund i Skåne, Sverige.[8] Discipel ved universitetsapotheket Svanen i Lund fra 1798, året efter indskrevet som student og tog eksamen 1803. På Sorø Apothek til 1806, derefter i København, cand. pharm. 1807. Drev Korsør Apothek 1807-08. Derefter brændevinsbrænder i Nvkøbing S., samtidig med at han ivrigt virkede for oprettelse af et egentligt apothek i byen. Han modtog omsider bevilling 1812, men solgte 1816. Død 1.5.1833 sst. Gift 10.7.1807 i Sorø med 23. Jacobine Lund. Født 10.1.1785, døbt 16.1. i Nykøbing S. Død 18.4.1856 i Høm.

44. Per Wilhelm Stevenius. Født 29.12.1736 i Höj.[9] Student 1749, præsteviet 1759. magister 1760. Sognepræst i Harlövsa 1771, provst. Død 18.1.1789. Gift 1772 med 45 Maria Magdalena Kihlgren. Født 1749. Død 1808. Hun gift 2. 4.6.1790 med Nils Johan Sundius. Født 25.9.1761 i Stralsund, Pommern; søn af Eckhard S., 1727-86. senere sognepræst i Qwiinge og Gryt og Ulrikka Henrietta von Bornemann. Student 1773, præsteviet 1782, sognepræst i Harlövsa 1790, provst 1795. Sognepræst i Christianstad 1808, dr. theol. 1809 sognepræst i Fjelkestad 1817. herredsprovst.. Død 19.5.1828. Han gift 2. 1804 med Lovisa Gustawa Lundström. Født 31.3.1761; datter af forgængeren, Jacob L., 1715—88 og Helena Juliana Jordan.

88. Petrus Stevenius. Født 22.5.1 700 i Stäfwie. Student 1719, præsteviet 1729, sognepræst i Höj og Kjeflinge 1734. Død 3.10.1763. Gift 1734 med 89. Elsa Magdalena Kock. Født 1708. Død 1775.

90. Zacharias Aron Kihlgren. Født 15.11.1713 i Wäd. Student 1731. informator, magister 1741, rektor i Christianstad 1747. Præsteviet 1751, sognepræst i Harlösa 1752, i Köpinge og Lyngsjö 1769, provst 1771, herredsprovst 1779. Død 3.8.1791. Gift 1748 med 91. Susanna Chorin.

De svenske familier kan fortsættes med mindst 9 personer i yderligere 3 generationer ved hjælp af note 9 samt mormonernes database.

46. Jørgen Jacobsen Lund. Organist i Nykøbing S. Gift med 47. Juliane Sophie Thor-Bjørnsen. Måske fra Svendborg?

8. Obert Maria Thrane

Født 28.12.1813, døbt 30.3.1814 i Kalundborg. Tog borgerskab som købmand sst. 24.11.1838. Bolig i Kordilgade (139, 154). Medstifter af Kalundborg Jernstøberi 1874. Død 13.1.1890, begravet 17.1.

Gift 22.4.1840 i Kalundborg med 9. Simonia Cathrine Rasmine Klein. Født 10.7. (hos mormoderen), døbt 20.9.1815 i Odense (Frue). Død 10.1.1890 i Kalundborg, begravet 17.1. Datter af 18. Ludwig Ferdinand Klein. Født 25.1.1789 i København, døbt 2.2. (Frederiks tyske kirke).[10] Kadet 1800, månedsløjtnant 1807, ved rokanonbådsflotillien ved den svensk-norske grænse 1808-09; sekondløjtnant 1808, ved divisionen vest for Lindesnæs 1810, i Briggen »Seagull« ved Norge 1811-12, i linieskibet »Pultusk« i hjælpestyrken på Schelden 1812-13, i roflotillien i Sundet 1813 og derefter i stykprammen »Hajen« ved Københavns forsvar, tilsynsførende ved de i Nakskov oplagte kanonbåde 1814. Premierløjtnant 1815, indroulleringsofficer i Assens 1816-17, næstkommanderende i briggen »Samsøe« vagtskib i Sundet 1817, inspektionsofficer på Gammelholm 1822, næstkommanderende i briggen »Falster« vagtskib i Sundet 1823; kaptajnløjtnant 1824. Sejlede i prøjsisk og i civil tjeneste fra Nyborg til 1.2.1829. Udnævnt til lodsoldermand og havnefoged i Kalundborg. Bolig Bag Slotsgraven (234). Død 11.3.1850 sst. Gift 2.2.1815 i Nakskov med 19. Ane Marie Tolderlund. Døbt 16.12.1794 i Odense (Frue sogn). Ægteskabet opløst. Død 1.2.1863 i Odense, begravet 11.2. i Kalundborg.

36. Peter Gabriel Klein. Tog borgerskab som isenkræmmer i København 14.8.1786; bolig i Højbrostræde (72) i 1790. Vist nok død 28.10.1859. Gift 1.? 18.8.1786 i København (Frederiks tyske kirke) med 37. Anna Catharina Romer. 72. Wilhelm Klein. Levede i København 1786.

38. Rasmus Madsen Tolderlund. Født ca. 1747 antagelig i Odense. Tog borgerskab som kromand sst. 4.10.1775, også brændevinsbrænder; bolig på Sortebrødre Torv. Død 12.12.1795, 50 år gammel. Skifte 2.1.1796. Gift omkring 1775 med 39. Ane Marie Jørgensdatter. Født ca. 1745/48. Død 14.1.1827 i Odense (Frue), 81 år gammel. Skifte 15.1. Hun var gift 2. 21.7.1796 i Odense (Frue) med sukkersvend Simon Nielsen. Født ca. 1754. Tog borgerskab som rugbrødsbager og brændevinsbrænder 17.8.1796, også kromand; bolig på Sortebrødre kirkegård. Død 2.10.1818 sst., 66 år gammel.

76. Mads/Mathias Nielsen Tolderlund. Født ca. 1712. Ladefoged i Tolderlund, senere kromand i Odense; gård i Vestergade. Begravet 5.9.1786 (Sct. Knud), 74 år gammel. Skifte 8.9. (overskud 3.500 rd.). Gift 1. 19.6.1739 i Odense (Sct. Hans) med Karen Nielsdatter. Født ca.

1706. Død 9.1.1743, 36 år gammel. Gift 2. omkring 1745 med 77. Maren Rasmusdatter. Begravet 24.1.1769 i Odense (Sct. Knud); skifte 15.2. Gift 3. 7.7.1769 i Odense (Frue) med Anna Pedersdatter fra Møllegård; hun overlevede manden.

O. M. Thrane. Kalundborg lokalhistoriske Arkiv. Fotograf ubekendt.

16. Johan Henrich Albinus Larsen Thrane

Født 1.3.1782 i Roskilde, døbt 6.3. i Domkirken. Uddannet som bødker. Tog borgerskab som bødkermester i Kalundborg 30.7.1806 og som værtshusholder 25.8.1813, senere også gæstgiver. Bolig i Kordilgade (163), senere i Skibbrogade (191); Hotel Postgården, opførte Kalundborg Hotel (Hotel Storebælt). Dannebrogsmand. Død 18.2.1865, begravet 24.2.

Gift 11.11.1808 i Kalundborg med 17. Cathrine Marie Dandanell. Født 12.5.1785, døbt 16.5. Død 3.2.1856, begravet 9.2. sst. Datter af 34. Henrich Dandanell. Født ca. 1744 vist nok i Stockholm, Sverige; kom til København omkring 1770. Rytterkorporal ved eskadronen i Kalundborg, fra 1787 omtalt som blikkenslager. Boede samme år til leje hos en skibsmand i Slotsgraven (220). Død 5.3.1800, 56 år gammel; begravet 10.3. Gift 26.2.1777 i Kalundborg med 35. Gjørte (Gyrithe) Pedersdatter Quam. Døbt 25.3.1756 sst. Død 1.2.1815, begravet 7.2.

Dandanell hører til en række vallonske familier, der i begyndelsen af 1600-årene blev indkaldt til Sverige som specialister i bjergværksdrift og kanonfremstilling. Denne familie skal stamme fra byen Andenell.[11]

70. Peder Quam. Født ca. 1713 – måske i Norge? Grenader, senere vægter i Kalundborg. Død 31.10.1780, 67 år gammel på Sct. Jørgens-bjerg, begravet på Sct. Olai kirkegård 4.11. Gift med 71. Else Cathrine Andersdatter. Født ca. 1725. Død 30.9.1813 som fattiglem sst., 88 år gammel; begravet 4.10.

Johan Henrich Albinus født Larsen, senere kaldet Thrane (1782—1865). Bødkermester i Kalundborg, senere værtshusholder og gæstgiver.

32. Lars Rasmussen

Født ca. 1724 antagelig i Roskilde. Tog borgerskab som skomagermester sst. 20.2.1754. Bolig i Skomagergaden (ved folketællingen 1787: 42). Død 1792; skifte 19.5. (lettere insolvent bo).

Gift 1. med Inger Nielsdatter. Død 10.9.1775; skifte 21.10. Hun gift 1. med Nicolaj Mortensen, der tog borgerskab som skomagermester sst. 16.6.1735. Død 6.6. 1751; skifte.

Gift 2. omkring 1777 med 33. Anne Mathiasdatter Saul. Født ca. 1747. Overlevede manden. Måske gift 2. med en Trane? Datter af 66. Mathias Saul. Født ca. 1718/19. Borger og klejnsmed i Roskilde; boede i Skt. Jørgensbjerg sogn. 1772. Begravet 25.4.1782 fra Domkirken, 63 år gammel. Skifte 28.11. (overskud 800 rd.). Gift 1. med 67. Mette Marie Meilbye. Død 1760, skifte 17.1. (lettere insolvent bo). Gift 2. med Else Marie Pedersdatter Steens. Død 4.5.1765, begravet 6.5. fra Domkirken; vist nok 30 år gammel? Skifte sluttet 18.5. (overskud 100 rd.). Gift 3. omkring 1766 med Anne Friderichsdatter. Født ca. 1742/43. Død 9.4.1772, begravet 13.4. fra Domkirken; 29 år gammel. Skifte 23.4. (overskud 100 rd.). Gift 4. omkring 1773 med Marie Dorothea Jensdatter. Født ca. 1748/49. Død 24.4.1774, begravet 27.4. fra Domkirken; 25 år gammel. Skifte 6.5. Gift 5. med Birthe Nielsdatter, der overlevede manden.

Noter

 1. ^ Magisterstaten 1967, 695. Kraks blå bog 1992, 1187.
 2. ^ Kraks blå bog 1968, 1317. A. Falk :Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, IV, 228.
 3. ^ A. Dam & E. Schæffer: Danske apotekers Historie II, 500-01. Dansk Adels Årbog 1929, tillæg 5-7.
 4. ^ Vilh. Richter: Den Danske Landmilitæretat 1801-1894, 2. E. Borgstrøm: Danske Officerer ved den aktive arme 1864 (maskinskrevet, Forsvarets arkiver).
 5. ^ Candidati… III, 31.
 6. ^ Kraks blå bog 1915, 584. Candidati… IV, 228.
 7. ^ Candidati… III, 183.
 8. ^ Dam & Schæffer… II, 551-54 og III, 342.
 9. ^ S. Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne, efter mestadels otrykta Källor utarbetadt, 1-5, Lund 1854-1858; II 333, III 54, 81, 144, 237 og 241, IV 42, 143, 439 og 458 samt V 83.
 10. ^ T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932, I, 739, 1935.
 11. ^ I Lokalhistorisk arkiv i Kalundborg findes en dag- og erindringsbog skrevet af Henrik Dandanells barnebarn.

Tak til Kirsten Dandanell i Kalundborg, Harald Kristensen i Hejlskov samt til Forsvaretsarkiver og lokalarkiverne i Birkerød og Gladsakse for nyttig bistand ved undersøgelserne.

©
- Fynske Minder - Historie

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...