en
Forfattere

Hvem kom forbi?

/

Foto: Werner Karrasch/Roskilde Vikingeskibsmuseum, Creative Commons 2.0

På jernalderens og vikingetidens store strandmarkeder udveksledes varer fra store dele af den kendte verden. Fra romertidens Lundeborg på Sydøstfyn er der et genstandsmateriale, der trækker tråde til Romerriget, og fra Havsmarken på Ærø ses der i materialet fra vikingetiden, et markant indslag fra Frankerriget.

Vi ved således efterhånden en hel masse om de forskellige varer og ressourcer, der blev omsat på de forskellige strandmarkeder, og vi har opnået detaljeret viden om de netværk, som pladserne indgik i.

Hvad vi derimod ikke ved ret meget om er, hvem der rent faktiske var de sejlende hovedaktører i disse netværk. De sejlende er for længst døde, og med stor sandsynlighed begravet i den hjemegn de tilhørte – på strandmarkederne findes de i hvert fald ikke.

Det gør til gengæld et stort antal skibsnagler og søm af jern, som de sejlende efterlod ved handelspladsernes værftsfunktioner, i forbindelse med nødvendige reparationer og udskiftninger af dele af deres skibe.

Studier har de senere år vist, at råvarer anvendt til skibsbyggeri i forhistorisk tid fortrinsvis var lokalt/regionalt forankrede. Dette forhold skaber mulighed for at opnå helt ny viden om de sejlende ved jernalderens og vikingetidens store strandmarkeder, for ved både Lundeborg, Strandby og Havsmarken er der efterladt et stort antal skibsnagler af jern, der gennem analyser af jernets geografiske oprindelse kan hjælpe os til at besvare det helt afgørende spørgsmål – Hvem kom forbi?

 

Hvem kom forbi? er et forskningsprojekt støttet af Kulturministeriets Forskningspulje og er planlagt til gennemførelse i 2021 og 2022.

 


Who came by?

During the Iron Age and the Viking Age, markets were held on beaches where goods from large parts of the known world were exchanged. At Lundeborg on Southeast Funen, which dates back to the Roman Iron Age, objects have been discovered which can be traced to the Roman Empire, and from Havsmarken on Ærø, artefacts from the Viking Age have features which are characteristic of the Frankish Empire.

Thus, we gradually learn a great deal about the diverse goods and resources that were traded at the various sites, and we have gained detailed knowledge about the networks of which these trading places were a part.

However, we lack knowledge about the actual people involved in these networks. The sailors are long gone and most likely buried back in their homeland – they are certainly no longer found at the beach markets.

Instead, a large number of iron objects, such as ship nails and rivets, have been left behind after necessary repairs were carried out close to the markets.

Studies in recent years have shown that raw materials used for shipbuilding during this period were mainly locally/regionally sourced. This creates the opportunity to gain entirely new knowledge about the sailors who visited the large Iron Age and Viking Age beach markets. For example, at Lundeborg, Strandby and Havsmarken a large number of iron ship nails were left behind, analysis of the iron’s geographical origin can help us to answer the crucial question – Who came by?

 

Who came by? is a research project funded by the Ministry of Culture´s Research Committee and is planned to take place in 2021 and 2022.