en
Forfattere

Pilotprojekt – potentiale og strategi for kogegruber

Projektet, hvis fulde titel er Pilotprojekt – afdækning af potentiale og fremadrettet strategi for kogegruber i Museum Odenses ansvarsområde, er et forprojekt, som skal sætte nye retninger for det forskningsmæssige output af en af de mest almindeligt forekommende arkæologiske anlægstyper. Udmunder i nyt strategipapir internt og input til den nationale strategi for området. Desuden oplæg til senere, egentlig publikation.

 

Projektbeskrivelse

I forlængelse af et tiltagende fokus på kogegruber og kogegrubefelter er dette projekt de indledende forberedelser til et kommende projekt vedrørende den fynske kogegrubehorisont. Fyn er eksempelvis ikke nævnt i Slots- og Kulturstyrelsens strategier vedr. kogegrubefelter.
Tilvæksten af kogegruber og -felter ved kapitel 8-udgravninger har i de seneste år været betydelig, og det er projektdeltagernes vurdering, at der ligger et stort uudnyttet potentiale heri. Konkret vil det være interessant at undersøge status og potentiale ved følgende punkter:

1. Datering og tidsmæssig udvikling.
2. Kogegrubernes placering i landskabet (herunder relation til samtidige depotfund).
3. Kogegrubefelter (små og store). Udfordring af begrebet samlingsplads.
4. Vurdering af fremtidige strategier og muligheder ved kommende udgravninger (funktion, brændsel, genbrugte anlæg, morfologi mm).