en
Forfattere

Regionale bebyggelses­mønstre i bronze- og ældre jernalder

Skiftet fra bronze- til jernalder omkring 500 f.Kr. har traditionelt været opfattet som sammenfaldende med skiftet fra bronzealderens små bebyggelser med en eller et par gårde til opkomsten af jernalderens landsbyer. Billedet er dannet på baggrund af en række banebrydende undersøgelser af nu klassiske lokaliteter i det syd- og midtjyske område, foretaget i 1960’erne og årtierne efter.

Med de seneste 10-15 års høje arkæologiske aktivitetsniveau og den heraf afledte lange række af undersøgelser tegner der sig nu et langt mere nuanceret og komplekst billede af periodens bebyggelse. I nogle områder fortsatte man således langt ind i jernalderen med at bosætte sig hver familie for sig eller kun et par familier sammen. I andre områder etableredes store landsbyer allerede i bronzealderen. Bosættelsens form og organisering greb ind i en række samfundsmæssige forhold mht. sociale strukturer, samfundets hierarki, arveforhold, landbrugsmæssige teknologier og vareudveksling, ligesom det også for individet havde en række konsekvenser, om man var en del af et større fællesskab eller ej. En klarlæggelse af bebyggelsens struktur og baggrunden her for er således helt central for forståelsen af datidens levevis.

Ph.d.-afhandlingen baseres bl.a. på studier af lokaliteten Nr. Hedegård i Nordjylland og de arkæologiske undersøgelser ved Tietgen Byen sydøst for Odense, bl.a. materialiseret ved de her viste monografier (Runge 2009 og 2010).
Afsættet for projektet er analyserne af omfattende arkæologiske undersøgelser af tidens bebyggelse uden for det syd- og midtjyske område, nemlig på Trandersbakkeøen ved Ålborg og et egentligt kulturlandskab med grave, bebyggelse, kultpladser mv. i erhvervsområdet Tietgen Byen ved Odense. Analyserne er mundet ud i to monografier, “Nørre Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder” (2009) og “Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst” (2010), samt en stribe artikler. Endelig er der på denne baggrund udarbejdet en syntesedannende ph.d.-afhandling med titlen “Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i yngre bronzealder og ældre jernalder”. Afhandlingen blev foråret 2013 forsvaret på Aarhus Universitet.

Forskningen er udarbejdet som tværvidenskabelige og tværinstitutionelle projekter, hvor ikke mindst naturvidenskabelige analyser spiller en væsentlig rolle. Et væsentligt element er kulturlandskabelige studier med et fokus på sammenhæng mellem kulturlandskabets forskellige komponenter, deres rumlige placering mv. Centralt i min ph.d.-afhandling er et brud med den traditionelle opfattelse af ældre jernalders som selvregulerende samfund og i stedet et øget fokus på betydningen af et aktivt ledelsesniveau.

De kommende år er det et mål at få omarbejdet og udvidet ph.d.-afhandlingen med henblik på publikation i et nationalt eller internationalt fagfællebedømt tidsskrift. Artiklen skal ses som et element i museets forskningsprogram CENTRUM.