prev_slide
next_slide

Brev fra H.C. Andersen til Fr. Ferdin Biering (12/04-1853)

Kjøbenhavn 12 April 1853 Kjære Ven! først min hjerteligste Hilsen til Dem og Familiee, dernæst hvad jeg har paa Hjertet at spørge Dem om. Forrige Aar, da Grev Moltke-Hvidtfeldt strax efter sin Faders død, var ii Kjøbenhavn, indbød han mig at komme i denne Sommer til sig paa Glorup, han vaar saa venlig ikke blot paa det bestemeteste at sige mig hvor velkommen jeg var, men tog endogsaa det Løfte af mig, at jeg ikke maatte reise til udlandet eller andetsteds paa den Tid hans Sølvbryllup skulde være. Dette er nok i Juli(?) Jeg glædede mig meget til at see det kjære gamle, nu nye Glorup, ønsker ogsaa at komme der ved Festtiden, og jeg har foreløbigt indrettet min Sommer derefter, men i Januar-Maaned fik jeg fra en Veninde af Fru Grevinden, / en Fru Serre i Dresden, et Brev, hvori blev sagt mig, at Grev Moltkes vilde ganske stille feire Deres Sølv-Bryllup, og at de neppe kom til Danmark i den Tid; er nu det sidste Tilfældet, ja,saa bliver jeg borte, men jeg vilde naturligviis gjerne for mit Sommerarrangemetns Skyld, vide lidt her om. Er den grevelige Familie derimod paa Glorup, og det Ord ”feire i Stilhed”, ikke forhindrer at de gjerne see mig, saa er det herligt! jeg glæder mig meget til at komme, som en velkommen Gjæst, og nu alt dette er det jeg henvender mig til Besked om hos Dem. De vil ligefrem sige mig hvorledes Sagerne staaer, thi er den grevelige Familie ikke paa Glorup, eller at De helst er der denne Festtid, uden Gjæster, saa reiser jeg til Udlandet; - Havde jeg vidst hvor i Verden Hr Greven opholdt sig da havde jeg ligefrem / skrevet ham til, men da jeg ikke veed det, saa maa jeg uleilige Dem. – Hils alle Kjære omkring Dem, De have vist ikke ganske glemt mig, bring ogsaa min Hilsen til Hr. Doctor Winther og hans raske Dre[nge}. Sidste sommer var jeg i Bayern, Schweitz og Norditalien, saalangt kommer jeg vel ikke paa denne Side Juul, men naar næste Vinter de hvide Bier sværme, flyver jeg, vil Gud, længer mod Syden. Deres hjertelig hengivne H.C. Andersen Til Pastor Bjerring Svindinge ved Glorup i Nyborg

Datering: 1853-04-12 - 1853-04-12
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 21 centimeter, bredde: 14 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: HCA/1992/28
Samlinger: H.C. Andersen-samlingen, H.C. Andersen: H.C. Andersen-personalia
Sag:
Sagsbeskrivelse: