en

Metaldetektorafsøgning og fredede fortidsminder

I Danmark findes ca. 33.000 fredede fortidsminder, og de besøges løbende af repræsentanter fra 10 såkaldte ”tilsynsmuseer”, der på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen vurderer fortidsmindernes tilstand. Ved disse tilsyn iagttages det stadigt hyppigere, at der er små ”stik” i fortidsmindernes overflade, og det indikerer, at detektorfolk har været på afveje i jagten på metaller fra oldtiden (fig. 1). Det fremgår med al tydelighed af Museumslovens kapitel 8a, §29f, at det er forbudt at søge på fredede fortidsminder – såvel som i en afstand af 2 m herfra.

Figur 1. Sådan ser det ud, når græstørven er vendt op af en detektormand på jagt efter metaller fra oldtiden. I dette tilfælde foregik afsøgningen heldigvis ikke på et fredet fortidsminde! Foto: Mogens Bo Henriksen.

Heldigvis er langt de fleste detektorfolk bekendte med dette, men tilsyneladende er ikke alle klar over, at begrebet ”fortidsminder” i den forbindelse skal forstås som anlæg, der er SYNLIGE i terrænet. Der behøver således ikke at foreligge en tinglyst fredning på fortidsmindet, ligesom der ikke behøver at være rejst en fredningssten ved anlægget. Hvis selv en nok så dårligt bevaret højtomt, voldsted m.v. i en skov er synlig eller registreret som sådan, må man IKKE gå med detektor på anlægget eler i en afstand af 2 meter herfra. Hvis man således er det mindste i tvivl om, hvorvidt man må gå på et konkret område eller ej, er det bedst at lade være – eller i det mindste rådføre sig med det lokale arkæologiske museum, inden man begiver sig i afsted med detektoren.

Det er tilladt at gå med metaldetektor i skove og på andre udyrkede arealer, hvis man har ejerens tilladelse, men man bør overveje, om det er hensigtsmæssigt. Et godt princip i museumsloven er jo, at fortidsminder skal søges bevaret fremfor at blive udgravet og dermed fjernet fra den kontekst, de ligger i. Hvis der således ikke er nogen direkte trussel mod de kulturlevn, der ligger gemt i skovbunden, er det bedre at lade dem ligge der – og i stedet koncentrere sig om at redde de metalgenstande, der bliver vendt rundt af ploven ude i det åbne land.

Se museumslovens kapitel 8a og tilhørende bilag her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504#Kap8a

Figur 2. Det er langtfra alle fredede fortidsminder, der er forsynet med en fredningssten af granit. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Mere 'Arkæologi og forskning'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...