en
Forfattere

Motorvej Vest – udvidelse af den vestfynsk motorvej

Arkæologer fra Odense Bys Museer har i 2013 foretaget en række forundersøgelser langs den vestfynske motorvej på en ca. 10 km lang strækning mellem Middelfart og Nørre Aaby.
Motorvejen skal udbygges, men inden maskinerne kan komme i gang er det vigtigt at området for de nye spor bliver undersøgt for levn fra fortidens mennesker. Derfor laver museet en arkæologisk forundersøgelse.

Opmåling

cc by-sa
Opmåling af flade med stolpehuller og gruber med den eksisterende motorvej i baggrunden. Bopladssporene viste sig at stamme fra ca. 0-200 e. Kr. I baggrunden ses den nye Lillebæltsbro.

Foreløbige resultater fra Vestmotorvejen

I skrivende stund er efterårets forundersøgelser forud for udvidelsen af motorvejen mellem Middelfart og Nørre Åby færdiggjort. Efter den veloverståede indledende forundersøgelseskampagne er det derfor på sin plads at gøre en foreløbig status over forløbet samt de resultater forundersøgelserne har kastet af sig

De forundersøgte arealer fordeler sig på broarbejdspladser ved eksisterende motorvejsbroer samt en række områder, hvor der er indgået frivillige aftaler mellem Vejdirektoratet og lodsejere.
På flere af arealerne på den vestlige del af strækningen fremkom spredte spor efter jordfaste fortidsminder, der dog alle var af en så sporadisk karakter, at det vurderedes, at yderligere udgravninger ikke er nødvendige.

Ikke desto mindre kunne det konstateres, at en i forvejen kendt bebyggelse fra romersk jernalder (ca 0-400 e.Kr) øst for afkørsel 58 ved Middelfart strakte sig længere mod syd end hidtil antaget. Her fandtes enkelte gruber samt spredte stolpehuller, hvor nogle tilsyneladende har indgået i en huskonstruktion syd for den eksisterende motorvej.

Desuden blev der erkendt rester af en hidtil ukendt bebyggelse fra bronze- eller jernalder (ca. 1000 f. Kr – 400 e. Kr) vest for Tokkemade. Her tyder forundersøgelserne dog på, at bopladsens kerneområde har været placeret under den eksisterende motorvej og at registreringerne nord og syd for vejen ved herværende forundersøgelse, kun har afdækket periferien af bopladsen.

På arealet ved det planlagte tilslutningsanlæg ved Aulbyvej nord for den eksisterende motorvej samt broarbejdsarealet syd for samme, blev der erkendt spredte bopladsspor i form affaldsgruber, der indeholdt keramik med en formodet datering til bronze- eller jernalder. Desuden blev der helt op ad den eksisterende Aulbyvej registreret en række gruber fra 16-1800 tallet, der sandsynligvis skal knyttes til det nuværende Aulby Gård, der ligger ca. 300 meter nord herfor.

Endelig blev der erkendt enkelte gruber fra førromersk jernalder (500 f.Kr -200 f.Kr) på broarbejdsarealet nord for den eksisterende motorvej, vest for Bogensevej.

Generelt er det desuden værd at nævne, at områderne omkring broarbejdsarealerne som oftest var temmelig forstyrrede af tidligere anlægsarbejde. De manglende arkæologiske registreringer i disse områder kan derfor skyldes anlægsarbejdets ødelæggende effekt på eventuelle jordfaste fortidsminder.

Forundersøgelserne på de resterende arealer langs den eksisterende motorvej afventer Vejdirektoratets godkendelse og er planlagt til at gå i gang i løbet af 2012.

For spørgsmål henvises til arkæolog Jakob Bonde, Odense Bys Museer på: tlf 2090 1311

Oversigtsplan

cc by-sa
Oversigt over de områder af den planlagte motorvejsudvidelse, der er blevet undersøgt i efteråret 2011 langs den eksisterende motorvej. De forundersøgte områder er markeret med rød. Mod øst blev der først og fremmest foretaget undersøgelser omkring de eksisterende broer, mens der mod vest var mulighed for at foretage forundersøgelser af længere strækninger. Her fandtes spredte bopladsspor fra flere perioder af forhistorien. Ingen af dem var dog af en sådan karakter, at yderligere undersøgelser var nødvendige.

 

Søgegrøft

cc by-sa
Søgegrøft anlagt nord for og parallelt med den eksisterende motorvej. I søgegrøften ses enkelte mørke gruber. Her blev der senere foretaget udvidelser af søgegrøften. I baggrunden ses den nye Lillebæltsbro

 

Forundersøgelse

cc by-sa
Forundersøgelse af bopladsspor ved Tokkemade, syd for motorvejen. Bebyggelsen kunne ikke dateres nærmere end 1000 f. Kr – 400 e.Kr.

 

Forundersøgelse

cc by-sa
Forundersøgelse af bopladsspor ved Tokkemade, nord for motorvejen. Bebyggelsen var placeret på en lille markant forhøjning i terrænet, der fortsatte under motorvejen mod syd, hvor der også fandtes bopladsspor, der sandsynligvis stammer fra samme boplads.

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...