en
Forfattere

Guide til bygherrer om arkæologi

Her kan du læse nærmere om hvilke ting du skal tage højde for, inden du skal bygge eller foretage andet større anlægsarbejde. Du kan få forklaret hvad en forundersøgelse er – og hvilke fordele der er forbundet med denne. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Museum Odense har det arkæologiske ansvar for Odense, Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner.

Kommunerne skal underrette museet, når de giver en byggetilladelse. Museet undersøger herefter, om der allerede er registreret fortidsminder på det berørte areal. Du kan også selv bede museet om en udtalelse, om der findes fortidsminder på arealet. Hvis det ikke er nok at foretage en arkivalsk kontrol for at komme med et fornuftigt skøn, kan museet foreslå at udføre en forundersøgelse. Det er bygherrens, altså din beslutning, om en forundersøgelse skal foretages.

Hvorfor vælge at få foretaget en forundersøgelse?
En forundersøgelse eller udtalelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser.

  • Du får på et tidligt tidspunkt en vurdering af risikoen for, om der findes fortidsminder på grunden.
  • Du får samtidig et overslag over omkostningerne ved eventuelle arkæologiske undersøgelser.
  • Du kan på forhånd tage højde for ekstra tidsforbrug som følge af eventuelle arkæologiske undersøgelser.
  • Forundersøgelsen kan give dig mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så eventuelle udgifter til arkæologiske undersøgelser undgås eller mindskes. I nogle tilfælde vil det nemlig være muligt at flytte byggeriet, så det ikke berører eventuelle fortidsminder.
  • Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse har sagt god for, at der kan bygges på det berørte areal, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det museet eller Slots- og Kulturstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser.

Hvem betaler?
Forundersøgelsen
Retningsgivende men afhængig af skøn fra sag til sag er grænsen for egenbetaling af en forundersøgelse sat omkring 5.000 m2 eller hvis grunden indgår som en del af en større udstykning.

Hvis det berørte areal er under 5.000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) museet, der betaler forundersøgelsen.

Hvis arealet er større, eller hvis byggegrunden befinder sig i en middelalderlig bykerne, som det kan være tilfældet i de fynske købstæder, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre eller flytte projektet væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres og en arkæologisk undersøgelse kan undgås. Du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge.

Undersøgelsen

Det er bygherren, der skal betale for den egentlige arkæologiske undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelserne oplyse dig om, hvor meget en undersøgelse vil koste.

Slots- og Kulturstyrelsen betaler for undersøgelsen, hvis museet har erklæret “fortidsmindefrit”, og der alligevel dukker fortidsminder op.

Hvis forundersøgelse fravælges?
Hvis man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om en udtalelse eller forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op, skal arbejdet standses øjeblikkeligt, og museet skal underrettes på tlf. 6551 4601. Overholdes dette ikke, kan det medføre politianmeldelse.

Er du stødt på fortidsminder?
Hvis en lodsejer ved jordarbejde i forbindelse med normal, dvs. uændret landbrugs- eller skovdrift, støder på fortidsminder, er det ikke lodsejer, der skal betale for de eventuelle efterfølgende arkæologiske undersøgelser. Det er derimod Slots- og Kulturarvsstyrelsen, der betaler. Det er endvidere muligt at få erstatning for tab af afgrøde som følge af en arkæologisk udgravning. Du er altid forpligtet til at meddele museet, hvis du støder på fortidsminder.

 

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på museumslovens område og afgør tvivlsspørgsmål. Styrelsen har en vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Ovenstående tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 1505 af 14. december 2006 med senere ændringer. Se bekendtgørelsen

Hvis der er tale om allerede fredede fortidsminder kontaktes Slots- og Kulturstyrelsen