Historisk Atlas Syddanmark

- når samarbejde bliver konkret

Scenen sættes

Websitet Historisk Atlas Syddanmark har været en realitet siden 4. maj 2009. Det er et website med en ganske enkel opskrift på at præsentere lokal kulturarv via kort. Med de omkring 25 kort som indgang tager brugerne på opdagelse i den lokale kulturarv ved hjælp af få klik med musen, en søgetekst eller ved at vælge et tema, der har vakt deres nysgerrighed. Straks åbenbarer sig lokaliteter som prikker på kortet. Prikker, de kan zoome ind og klikke på for at gå på jagt i tekst og billeder efter viden om de enkelte lokaliteter. Features som "tidsluppen" åbner for flere muligheder i jagten på fortiden. Med den kan udsnit af ældre kort lægges oven på de nye. Det hele passer sammen, og både udvikling og kontinuitet bliver åbenbar. Hvor der i dag ligger et parcelhuskvarter, lå engang de bare marker, land er blevet inddæmmet, havne udbygget, veje er kommet til, mens jernbanens sporføring måske ikke har ændret sig det store, siden den blev anlagt i den sidste halvdel af 1800-tallet. Websitet viser dog i høj grad et land i forandring.

Websitet fremstår enkelt og smidigt. Zoom på kortene sker i glidende bevægelser; det er nemt at klikke funktioner til og fra. Rammen for opdagelse og nysgerrighed er sat. En ramme, hvor IT-udviklerne har fokus på konstant udvikling og forbedring, så websitet altid fremstår moderne og interessant for brugerne.

Indholdet på Historisk Atlas Syddanmark vises som prikker – lokaliteter – på kortene. Bag hver prik gemmer sig viden om et sted i form af tekst, billeder og litteraturhenvisninger. Denne viden er produceret og formidlet af arkiver, biblioteker og museer i hele regionen. De beskriver væsentlige steder inden for deres ansvarsområde og tegner et billede af deres områdes unikke lokale kulturarv. Samtidig kan lokaliteterne indgå i regionale temaer. De lokale fortællinger tilføjer nok lokal viden, men bindes også sammen til større fortællinger om f.eks. herregårde, Besættelsestiden, gårdhistorie og seværdigheder i hele regionen.

I forbindelsen med lanceringen af Historisk Atlas Syddanmark i maj 2009 blev der skabt både et nyt logo og et nyt layout til Historisk Atlas.

En "græsrodsorganisation"

Det er projektmidler, der har gjort det muligt at udvikle den tekniske platform og lægge indhold på Historisk Atlas Syddanmark. Det startede som Historisk Atlas Fyn i 2006, hvor Odense Bys Museer sammen med enkelte fynske partnere søsatte projektet. Siden har en mindre gruppe arkiver, biblioteker og museer fra Region Syddanmark påtaget sig at sætte skub i processen. Ved konkret at udvikle indhold til websitet og ved løbende at tage diskussionerne omkring sitet og dets indhold har gruppen i samarbejde ført Historisk Atlas Syddanmark et stort skridt fremad. ABM-institutionerne (Arkiver, Biblioteker og Museer) har endvidere påtaget sig opgaven som koordinerende og problemløsende. Det gælder både i forhold til den tekniske udvikling og i forhold til levering af indhold. Projektet har været, og er fortsat, båret af ildsjæle. Organisationen har karakter af græsrodsbevægelse, hvor det handler om at skabe rum for alle. Historisk Atlas Syddanmark er et demokratisk website, der tager hensyn til indholdsleverandørernes ønsker og behov, samtidig med at brugervenligheden og kvaliteten prioriteres meget højt.

Historisk Atlas Syddanmark er ganske enkelt vokset op nedefra, hvilket har vist sig at være både en styrke og en svaghed, i takt med at antallet af indholdsleverandører vokser.

Et projekt med vokseværk

I 2010 har en bevilling fra Region Syddanmark gjort det muligt at efterstræbe et nyt ambitiøst mål: Over 400 ABM-institutioner i Region Syddanmark skal præsenteres for Historisk Atlas Syddanmark, og så mange af dem som muligt skal fremover anvende Historisk Atlas i deres netformidling af den lokale kulturarv. Projektet satte fra land i januar 2010.

I September 2010 er status følgende: Som led i projektet "Alle på Historisk Atlas Syddanmark" har der været taget kontakt til enten alle kulturinstitutioner eller til udvalgte nøglepersoner på kulturinstitutioner i alle Region Syddanmarks kommuner.

Som led i henvendelserne er Historisk Atlas Syddanmark og projektet "Alle på Historisk Atlas Syddanmark" blevet præsenteret. Kulturinstitutionerne har fået tilbudt besøg og præsentation af Historisk Atlas Syddanmark samt deltagelse i workshops, og mange har fået tilsendt forskelligt materiale (info-brochurer, vejledninger og retningslinjer). Der er allerede nu gennemført en lang række workshops, og kalenderen er booket op resten af året og langt ind i det nye år med workshops i alle dele af regionen.

Som et resultat heraf er en del nye institutioner begyndt at formidle på Historisk Atlas Syddanmark. Samtidig er en del af den formidling, der allerede fandtes på Atlas blevet styrket og opkvalificeret via workshops, bedre vejledningsmateriale og skarpere retningslinjer. Antallet af ABM’ere, der rent faktisk lægger indhold på Historisk Atlas Syddanmark, er støt stigende.

Organisation under udvikling

Historisk Atlas Syddanmark er et reelt ABM-samarbejde, hvor alle regionens over 400 arkiver, biblioteker og museer har mulighed for at deltage. Det betyder, at samarbejdet rummer alle former for kulturinstitutioner i regionen, lige fra store veletablerede institutioner til små lokale institutioner, der drives primært af frivillig arbejdskraft.

Historisk Atlas Syddanmark har vist sig at være et livskraftigt samarbejdsprojekt mellem arkiver, biblioteker og museer, som er med til at binde regionens kulturinstitutioner sammen. Arbejdet med Historisk Atlas Syddanmark viser, at samarbejde omkring et projekt med et konkret indhold skaber nye veje for samarbejde på tværs af Region Syddanmark.

Det gælder på tværs af regionen, hvor der er skabt nye netværk og samarbejdsrelationer. Det gælder imidlertid også lokalt, hvor kulturinstitutioner i lokalområdet har fundet sammen om den fælles formidling af deres unikke lokale kulturarv.

Årskifte Institutioner på Atlas Antal lokaliteter på Atlas
2009-10 15 Ca. 2500
2010-11 Oprettet og formidler på Atlas = 82
Oprettet på Atlas = 23
Ca. 4000
Historisk Atlas’ udvikling

Som overordnet styrende organ for Historisk Atlas Syddanmark sidder en styregruppe, der varetager de overordnede beslutninger for Historisk Atlas Syddanmark med hensyn til fremtidig drift og økonomi. En redaktionsgruppe varetager den indholdsmæssige og tekniske udvikling af Historisk Atlas Syddanmark. Medlemmerne af styregruppen og redaktionsgruppen er repræsentanter for institutioner, der er aktive på Historisk Atlas Syddanmark. Der findes ikke noget egentligt sekretariat, der kan varetage de koordinerende og praktiske opgaver i forhold til drift og udvikling af Historisk Atlas Syddanmark. Disse opgaver løses på nuværende tidspunkt i kraft af projektmidler, og for en stor del af de overordnede organisatoriske opgavers vedkommende via kulturinstitutionernes egen arbejdskraft og entusiasme.

Det øgede antal indholdsleverandører skaber nye udfordringer. Det har vist sig, at der er et stigende behov for, at de koordinerende, opsøgende og undervisende funktioner samles ét sted, i takt med at deltagerne bliver flere. De nye indholdsleverandører skal "uddannes", og en kvalitetssikring af indholdet, både af hensyn til brugere og indholdsleverandører, er en absolut nødvendighed. Udfordringen er derfor at gennemføre en formalisering af organisationen, uden at det sker på bekostning af Historisk Atlas Syddanmarks smidige og demokratiske tilgang til indholdsleverandører og brugere.

Ildsjæle og netværk

Et website af Historisk Atlas Syddanmarks kaliber kræver økonomi til drift for at kunne dække udgifter til licenser, servere, vedligehold med videre. I en projekttidsalder, hvor der kun gives midler til nytænkning og ikke til drift, er dette en af Historisk Atlas Syddanmarks største udfordringer. Derfor bruges der megen arbejdstid på at udtænke udviklingsideer og omsætte dem til ansøgninger, der kan være med til at sikre driften.

Det er denne tankekraft og iderigdom, der driver projektet fremad. Den findes hos ildsjælene i projektet. Personer, der tror på, at Historisk Atlas Syddanmark er værd at satse på. Mange af disse drivkræfter findes ikke på projektets lønningsliste, men de insisterer på at sætte Historisk Atlas Syddanmark på dagsordenen i en større sammenhæng. Baggrunden er som regel enkel: Historisk Atlas indgår i deres egne lokale formidlingsprojekter, og de ser derfor en fastholdelse og udvikling af Historisk Atlas Syddanmark som nødvendig. De drives også af en tro på, at Historisk Atlas Syddanmark har potentiale for mange andre end dem selv.

En Historisk Atlas- workshop består dels af en præsentation af sitet og dels afen fælles snak om, hvordan en god lokalitet skal "skrues sammen ", Den største del af tiden er dog afsat til, at deltagerne kommer i gang med selv at lave lokaliteter. Her ses deltagere i en Historisk Atlas- workshop i Sønderborg, der er fordybede i arbejdet.

Når afstandene bliver store

Deltagerne i projekt Historisk Atlas Syddanmark er ofte hjemhørende meget spredt rent geografisk. Afstandene er i den forstand store – en udfordring, som det er nødvendigt at forholde sig til på flere forskellige måder. På den ene side søges det at etablere og bevare en høj grad af fysisk tilstedeværelse over for nye deltagere i projektet. Det sker gennem informationsmøder og demonstrationer af, hvad historiskatlas.dk kan som formidlingsplatform, samt afholdelse af de praktisk orienterede workshops, hvor skribenter og redaktører lærer de forskellige muligheder og værktøjer at kende. Det sikrer en højere kvalitet, IT-frustrationerne bliver mindre og engagementet større. Det skaber forståelse og commitment til det fælles projekt.

Deltagere i workshop om Historisk Atlas.

På den anden side tilstræbes det, at man så vidt muligt kan fungere selvstændigt på Historisk Atlas Syddanmark – efter den indledningsvise introduktion til projektet og websitet. Idealet er en samarbejdsmodel å la Wikipedia, hvor antallet af deltagere ikke er et problem, men en force. Hvor deltagerne i videst muligt omfang kan agere selvstændigt, inden for de givne rammer. Det kræver en velfungerende teknisk platform, god kommunikation, klare retningslinjer for form og indhold og en stærk projektforankring i dedikerede styre- og redaktionsgrupper. Historisk Atlas består i praksis af en stor underskov af selvkørende redaktioner, hvor skribenter og redaktører frit kan organisere sig som ønsket – på tværs af institutioner eller for sig selv. Websitet understøtter denne arbejdsform og tilbyder mulighed for administration af brugere, rettigheder, emneområder etc. Det virtuelle møde mellem projektdeltagerne, med Historisk Atlas som medie, udgør derfor et centralt element i samarbejdet på, og omkring, Historisk Atlas.

At rumme forskelligheden

Med over 400 arkiver, biblioteker og museer som potentielle bidragsydere til et fælles website, der formidler kulturarven, er forskellighederne til at tage og føle på. Institutioner er vidt forskellige, ikke alene i kraft af om de er arkiver, biblioteker eller museer, men også i kraft af størrelse og organisation. Blandt de 400 kulturinstitutioner finder man nogle af landets største kulturinstitutioner som Museum Sønderjylland og Odense Bys Museer med mange ansatte og store driftsbudgetter. Man finder også mange af de helt små lokalarkiver, der drives primært af frivillige. Det betyder selvsagt, at institutionerne har meget forskellige vilkår og forudsætninger for at arbejde med formidlingen af kulturarven. De store institutioner har faguddannet personale, der kan arbejde specialiseret med både forskning og formidling. De små institutioner har få ansatte, der skal dække bredt, samt frivillige ildsjæle, der har en stor indsigt i helt lokale forhold. Tilgangen til formidlingen af kulturarven er derfor vidt forskellig.

Samarbejdet omkring Historisk Atlas Syddanmark fungerer kun, hvis disse meget forskellige institutioner kan finde plads inden for den ramme, som websitet er. Det betyder, at det er væsentligt at have fokus på det, institutionerne kan være fælles om, frem for det der skiller dem ad.

Det handler i høj grad om at have fokus på brugerne af sitet. At Historisk Atlas Syddanmark er til for at give brugerne nye muligheder for spændende oplevelser og ny viden om den mangfoldige kulturarv, der er lige uden for deres hoveddør.

Preben Knudsen fra Gråsten Arkiv er ved at placere sin lokalitet "Hertugstenen"på kortet til under en Historisk Atlas- workshop i Sønderborg.
På billedet ses Frede Vendelbo Jensen fra Augustenborg Arkiv og Pernille Schou fra Historisk Atlas til en workshop. Der er i høj grad lejlighed til, at deltagerne i en workshop selv eksperimenterer med at lave lokaliteter på Historisk Atlas. Når deltagerne går hjem, har de fleste allerede lavet 1-2 lokaliteter, der kan ses på sitet.
Så kom de sidste detaljer på plads. Finn Wogensen fra Broager Arkiv oplæres af Pernille Schou fra Historisk Atlas Syddanmark i, hvordan man laver lokaliteter på sitet.

Respekt for opgaven

I takt med at Historisk Atlas Syddanmark får flere indholdsleverandører, og mangfoldigheden i emnerne, og måderne at formidle dem på, dermed bliver større, vokser også nødvendigheden af at være tydelig omkring grundprincipperne for Historisk Atlas Syddanmark.

Historisk Atlas Syddanmarks demokratiske indstilling ønskes fastholdt, men klare retningslinjer er selvsagt nødvendige. Der er behov for at være klar i mælet omkring, hvad god formidling og kvalitet er på Historisk Atlas Syddanmark. Samtidig må retningslinjerne ikke være så styrende, at indholdsleverandører fremmedgøres i forhold til sitet. Det er nødvendigt at fastholde respekten omkring arbejdet med Historisk Atlas. En respekt, der går begge veje – for rammerne og for indholdets forskellighed.

Tidsluppen er en af de mest populære funktionaliteter i Historisk Atlas. Her er det muligt at lægge kort fra forskellige perioder oven på hinanden. Forandring og udvikling fremstår ganske tydeligt, som her ved Lillebælt, hvor der mangler en bro på kortet fra 1930’erne.

Opskriften på det gode netværk og samarbejde omkring et projekt

Der er allerede indhøstet mange erfaringer i samarbejdet omkring Historisk Atlas Syddanmark. Gennem Historisk Atlas Syddanmark har vi lært, at et stærkt og levedygtigt samarbejde mellem mange og ulige parter fordrer:

  • Et konkret projekt, hvor alle kan se sig selv i opgaven og i målet med projektet.
  • En økonomi (ikke nødvendigvis stor), der strækker sig over en årrække. Det giver arbejdsro.
  • Ildsjæle, der brænder for ideen, og som kan se andre end sig selv i projektet.
  • Teknisk udvikling, så vi følger med tiden.
  • Organisatorisk klarhed – og fokus på, hvilken type organisation man ønsker at være.
  • Klar tale omkring rammer og retningslinjer – uden at det bliver til rigide kasser, som den enkelte institution skal presses ind i.
  • Respekt, der går begge veje.
  • En vision, der giver anledning til at tænke store drømme.

For Historisk Atlas Syddanmark er visionen ganske enkel: At blive et nationalt site.

©
- Fynske Minder - Historisk Atlas

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...