Møntergården

- nyt historisk museum i Odense

I 2010 kan 150-året for det første museum i Odense fejres. På Odense Slot oprettede en kreds af borgere ‘Nordisk Museum i Odense’. Med en samling af oldsager og middelaldergenstande indrettedes museet i et af slottes større rum. Rammerne blev dog snart for små, og i 1885 kunne et nybygget museum opført i klassicistisk stil indvies i Jernbanegade tæt ved Odense Slot. På bygningens front stod med store bogstaver ‘Museum Civitatis Othinienses’. Det nybyggede museum skulle fremover rumme samlinger fra den fynske oldtid og middelalder, fra øens naturhistorie samt skulpturer og malerkunst.

Museumsbygningen i Jernbanegade kunne dog ikke dække byens og øens behov for museumssamlinger. Flere filialer oprettedes i løbet af 1900-tallet. Først kom H.C. Andersens Hus i 1908, derefter Fyns Folkemuseum i 1910 og H.C. Andersens Barndomshjem i 1931. Fyns Folkemuseum blev i 1940’erne delt i to museumsafdelinger. I udkanten af det daværende Odense oprettedes frilandsmuseet Den Fynske Landsby med fokus på landbokulturen, medens by- og borgerkulturen fik til huse i velbevarede renæssancebygninger i og omkring den gamle Møntergård i Overgade i Odenses gamle bydel. I forbindelse med Odenses 1000-års-jubilæum i 1988 åbnedes Carl Nielsen Museet i tilknytning til Odense Koncerthus som byens gave til sig selv.

Byggefelt for udbygningen af Møntergården. Fra Kvarterplanen Østerbro.

Planer om et historisk museum i Odense

Siden 1970’erne har der på forskellig vis været arbejdet på at skabe et stort samlet historisk museum i Odense, hvor Fyns og Odenses historie fra de ældste tider til i dag kan fortælles, og de rige samlinger fra oldtid, middelalder, renæssance og industritiden fremvises. H.C. Andersens liv og værk præsenteres i det udbyggede og moderniserede museum i Hans Jensensstræde, medens Barndomshjemmet i Munkemøllestræde giver et indblik i barndomstiden. Carl Nielsens liv og værk belyses dels i museet ved Odense Koncerthus, og dels i det bevarede barndomshjem i Nr. Lyndelse. Museumsbygningen i Jernbanegade rummer i dag alene kunstsamlingen, nu under navnet Fyns Kunstmuseum. 1700- og 1800-taIlets landbokultur har sit særlige museum i Den Fynske Landsby, medens Møntergården hidtil har rummet mindre udstillinger om Odenses historie.

Odense Bys Museer er den samlede betegnelse for det museum, som oprettedes i 1860, og som i dag består af ovennævnte museer. I 2006 tildelte kulturministeren Odense Bys Museer status af §16-museum, hvilket vil sige, at museet er statsanerkendt på grund af særlig national og international betydning. Museer med denne status er nationale kulturelle fyrtårne, hvis faglige eller formidlingsmæssige betydning rækker klart ud over museets hjemkommune og indgår i en sammenhængende national museumsstrategi.

Realiseringen af et stort, samlet fynsk historisk museum har stået som et meget stort, men indtil nu ikke indfriet ønske for Odense Bys Museer. Flere forsøg på en realisering er gjort over årene, bl.a. i tilknytning til Odense Adelige Jomfrukloster, Hollufgård og senest Odense Slot. Gennem nogle år har det været håbet, at et historisk museum kunne åbnes dér i 150-året for det første museum, i 2010. Denne plan måtte dog opgives i 2006, idet Odense Byråd traf endelig beslutning om, at slottet også fremover skal rumme offentlig forvaltning.

Møntergården som nyt historisk museum

På baggrund af beslutningen om Odense Slots fremtid har Odense Bys Museer arbejdet med planer for, hvor og hvorledes realisering af et historisk museum kunne ske. I forbindelse med en organisatorisk ændring af Odense Bys Museer i slutningen af 1990’erne samledes hovedparten af museernes interne funktioner i bygninger med tilknytning til Møntergården. Denne centrale placering i forhold til H.C. Andersen-museerne, Carl Nielsen Museet, Kunstmuseet m.m. ansås at have betydelige fordele. I en årrække har Overgadekvarteret med Møntergården været opfattet som liggende i udkanten af Odenses bycentrum. Årsagen hertil er det store gadegennembrud, der skabtes i 1960’erne med den 4-sporede Thomas B. Thriges Gade. Den delte det gamle bycentrum i en stor vestlig og en mindre østlig del. Med opførelsen af Odense Koncerthus, kongreshotel, børnekulturhus, udbygning af H.C. Andersens Hus og forestående opførelse af et nyt stort musik- og teaterhus og musikkonservatorium er den østlige, historiske bydel ved at ændre status. Hertil kommer, at Odense Byråd har besluttet, at den 4-sporede Thomas B. Thriges Gade skal lukkes, og forbindelsen mellem de to bydele genskabes. Denne samlede udvikling vil om få år betyde, at den historiske bydel med velbevarede gamle huse og købmandsgårde, store kulturinstitutioner, hotel- og kongresfaciliteter vil blive et utroligt attraktivt område og være en del af Odenses centrale bymidte.

Odense Bys Museer besluttede derfor efter sonderinger af andre placeringsmuligheder rundt i byen og på Odense Havn at arbejde på at gøre Møntergården til centrum for et kommende historisk museum. Inden for rammerne af ‘Møntergårdskarreen’ – et område afgrænset af Overgade, Hans Mules Gade, Claus Bergs Gade og Sortebrødre Torv – kan skabes et utroligt spændende og anderledes museumskompleks. Den ca. 100 × 100 meter store karré er bebygget med en række meget fine, fredede bygninger fra renæssancen, bevaringsværdige værkstedsbygninger opført i den allertidligste industritid i Odense i 1800-tallet og boliger og butikker fra starten af 1900-tallet. Odense Bys Museer ejer allerede de fleste af disse bygninger. Odense Byråd besluttede i forbindelse med budgettet for 2007 at følge Odense Bys Museers indstilling og bevilgede 2 mio. kr. til det videre arbejde med udvikling af planerne. Efterfølgende har Odense Kommune sikret, at ledigblevne ejendomme inden for området er blevet overdraget til museet.

Visionen om det historiske museum

Med afsæt i den givne bevilling har Odense Bys Museer med hjælp fra By- og Kulturforvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvorledes Møntergårdskarreen kan omdannes til et spændende og moderne museum, men hvor det historiske bykvarter fastholdes og de gamle, flotte bygninger får mulighed for at stå som markante monumenter og historiefortællere. I stedet for et traditionelt stort museumsbyggeri med én indgang og store udstillingshaller, vil museet på Møntergården fremstå helt anderledes. Der vil være tale om et unikt historisk og autentisk bymiljø med bindingsværkshuse, huse opført i senere materialer og med bevarede gårdmiljøer fra de købmandsgårde, som oprindeligt prægede området. Det lille velbevarede Møntestræde, der løber gennem Møntergårdskarreen, skal bevares og gøres til et væsentligt element i museet. Hvert hus får sin særlige funktion, om dette er til udstillinger af de fynske arkæologiske fund, til middelalderens rige samlinger, eller renæssancens, industrikulturens eller det 20. århundredes Odense og Fyn. Man skal kunne besøge museumsområdet frit med brug af museets information som introduktion og derfra opleve historien enten i de enkelte huses udstillinger, i de bevarede huse og gårdmiljøer eller i de levendegørende aktiviteter, som planlægges iværksat. De første forsøg på at udnytte gårdrummene er allerede gjort, bl.a. ved historiske julemarkeder.

Luftfoto af Møntergårdskarreen med nærmeste omgivelser.

Ny- og ombygninger og nye udstillinger

For at realisere et unikt og helt anderledes stort historisk museum i Møntergårdskarreen forestår der dog et omfattende arbejde. De resterende ejendomme skal erhverves, der skal foretages ombygninger og restaureringer af eksisterende bygninger, og ikke mindst skal der opføres nye bygninger til udstillinger. Et moderne museum med så righoldige og værdifulde genstande, som Odense Bys Museer råder over, fordrer opførelse af bygninger, der kan tilgodese nutidens klima- og sikkerhedsforhold og publikums krav til moderne formidling. Samtidig skal der skabes en attraktiv adgang til museumskomplekset fra Sortebrødre Torv. Sortebrødre Torv, som gennem historien har været meget centralt i Odense og rummet bl.a. Sortebrødre Kloster, Odense Teater, kvægtorv, markedsplads, Fyns Forum og i dag Odense Koncerthus og Hotel H.C. Andersen og snart tillige nyt stort musik- og teaterhus, vil være yderst væsentligt at rette museets ‘ansigt’ imod. Samtidig vil netop Sortebrødre Torv med dets lag på lag af historie – herunder frilagte dele af det gamle kloster – spinde en meget fin historisk tråd fra byrummets originale spor og ind i det historiske museums udstillinger.

Nye bygninger og nye udstillinger på Møntergården er det ene ben i Odense Bys Museers formidlingsstrategi. Det er meget vigtigt, at dette ikke står alene. Historien skal være nærværende også rundt i byen og på landet og ikke mindst på internettet. Målet er at sammentænke udstillinger med de faktiske historiske lokaliteter og en netbaseret viden, så de forskellige elementer understøtter og forstærker den samlede historiske skildring og tilgodeser, at der er mange indgange til at opleve fortidens fantastiske fortællinger. På tegnebrættet er historiske ruter, der skal binde Møntergårdens formidling sammen med konkrete besøg ved kongegravene på Gråbrødre Plads, ved frilagte dele af det forsvundne Sortebrødre kloster eller på voldstedet Næsbyhoved Slot, og alle steder skal der være mulighed for via informationsteknologien og 3D-universer at gå på opdagelse i endnu flere lag af øens og byens historie.

Trods mange års store problemer med og frustrationer over ikke at kunne skabe den rigtige model for et samlet historisk museum er det Odense Bys Museers opfattelse, at vi nu har fundet en utrolig spændende, nyskabende og ikke mindst holdbar løsning. Med den stærkt stigende interesse for at bevare bykerner, gamle huse og bygningsmiljøer og befolkningens øgede interesse i at opleve og lære om historien ‘i byen’ og ‘i autentiske byrum’ vil Møntergårdskarreen med dens bevarede og udbyggede miljø være helt speciel. Møntergården vil med sin tætte placering ved H.C. Andersens Hus, Carl Nielsen Museet, musik- og teaterhuset, musikkonservatoriet, Odense Koncerthus, kongreshotel og få minutters gang fra banegård og rådhus være et oplagt besøgsmål.

Arbejdet med planerne i 2008

Siden foråret 2008 har Odense Bys Museer arbejdet på at skaffe midler til første etape af realiseringen af udbygningen af Møntergården. Denne omfatter opførelsen af nye bygninger til brug for udstillinger, introduktioner m.m. Det er helt oplagt, at tilføjelse af nye bygninger i forhold til de gamle, bevarede huse kræver en helt særlig løsning arkitektonisk og materialemæssigt. Det er derfor Odense Bys Museers mål, at dette skal ske på grundlag af en arkitektkonkurrence blandt de bedste arkitekter inden for området og byggeri af høj kvalitet, der kan spille sammen med de smukke, gamle historiske bygninger. Det vil være en udfordrende arkitektonisk og bygningsmæssig opgave, men det vil omvendt kunne give en fantastisk helhed i bebyggelsen. Ligeledes skal det sikres, at nybyggeriet udføres på en måde, så det skaber optimale forhold for moderne udstillinger og nødvendige hensyn til sikkerhed og klimaforhold. Odense Bys Museer råder over meget omfattende samlinger, hvoraf mange er kategoriserede som værende af enestående national betydning.

Sideløbende med arbejdet med en finansieringsplan har en projektgruppe været i gang med at skabe det plan- og beskrivelsesmæssige grundlag for en arkitektkonkurrence for det kommende nybyggeri. Ligeledes har der været arbejdet med at erhverve naboejendomme, istandsætte disse og opbygge udstillinger i de eksisterende bygninger. I sommeren 2009 kan den første store udstilling om middelalderen og renæssancen åbnes i Møntergårdens meget smukke renæssancebygninger. Realiseringen er muliggjort gennem en bevilling fra Odense Byråd og fra Kulturarvsstyrelsen.

Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen og formidlingschef Asger Lorentzen præsenterer udbygningsplanerne den 20. november 2008.

Den store dag

Torsdag den 20. november 2008 var en rigtig god dag. På denne kolde, men solskinsrige efterårsdag kunne en stor nyhed præsenteres først for Odense Bys Museers personale og senere for presse og offentlighed. Bestyrelsen for A.P. Møllers Fond havde netop besluttet at give en donation på 45 mio. kr. til en ny udstillingsbygning ved Møntergården. Kort tid forinden – ved Odense Byråds budgetvedtagelse i oktober – var der blevet afsat 30 mio. kr. til medfinansiering af samme formål. Altså kunne der nu tages skridt til at realisere det første store nybyggeri ved Møntergården for samlet 75 mio. kr. Bygningen skal placeres i karreens nordøstlige hjørne ud mod Hans Mules Gade og op mod Hotel H.C. Andersen. Om der bliver tale om én stor bygning eller flere længebygninger, vil først arkitektkonkurrencen afgøre. Bygningen skal rumme udstillinger – såvel permanente som særudstillinger – reception og information, stor multisal til arrangementer, foredrag m.m. samt øvrige publikumsfaciliteter. Den samlede størrelse af bygningen er heller ikke fastlagt endeligt endnu, idet kvalitet i bygning og materialer vil blive vægtet højere end et bestemt areal. Forventelig vil udstillingsbygningen blive på 1.500-2.000 etagemeter.

Med den store bevilling fra fond og kommune kan første etape af udbygningen af Møntergården til et nyt historisk museum realiseres. I 2009 gennemføres arkitektkonkurrencen, der både skal tage stilling til helheden i Møntergårdsområdet og fremlægge forslag til udformningen af en stor udstillingsbygning. Det er vores håb, at første spadestik kan tages i 2010. Det vil være en utrolig flot markering af Odense Bys Museers 150-års-jubilæum og netop understrege, at hensigten med fejring af jubilæet ikke blot er at se tilbage, men i lige så høj grad fremad. Dette må meget gerne ske i form af en bygning, der også om 150 år fremstår som en værdig repræsentant for museumsbyggeri i starten af det 21. århundrede. I den forbindelse kan det nævnes, at museumsbygningen i Jernbanegade i 2010 fylder 125 år. En bygning, som trods den høje alder stadig er en flot ramme for kunstsamlingen.

Byggefeltet ved Hans Mules Gade taget fra Odense Politigård

Den store udstillingsbygning ved Møntergården forventes at stå klar i 2012. Det bliver en utrolig stor og udfordrende opgave at forestå dette byggeri og udfylde rammerne på bedste vis. Planerne for det samlede historiske museum på Møntergården er dermed ikke afsluttet. Sideløbende med realiseringen vil der blive arbejdet på at forberede yderligere nybygninger, erhvervelse af ejendomme og nyindretning af såvel disse som allerede eksisterende museumsbygninger. Ud over at blive ramme om det historiske museum skal Møntergården også fremover fungere som Odense Bys Museers hovedmuseum, hvilket vil sige, at faglige afdelinger, tekniske funktioner, centrale arkiver og bibliotek vil have deres hjemsted hér. Med Odense bymidtes aktuelle udvikling og omdannelse vil Møntergården være lokaliseret i et ‘smørhul’ og give såvel den historiske formidling som det samlede museumsarbejde en utrolig flot, relevant og central placering. Efter rigtig mange årtiers usikkerhed om det historiske museums og Odense Bys Museers hovedsædes placering faldt endelig en løsning på plads. Den 20. november 2008 var så afgjort en god dag for Odense Bys Museer.

©
- Fynske Minder - Møntergården

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...