en
Forfattere

Forsknings­program Urbane trans­formationer

Forskningsprogrammet Urbane Transformationer analyserer gennem en række konkrete projekter de strukturelle og mentale aspekter af byers forandring over tid. Hvordan byers funktioner, fysiske landskab og forestillingsverden kontinuerligt har formet og omformet hinanden. Programmet behandler magtens institutioner og personkreds såvel som hverdagens liv og praksisser som definerende for byers udvikling.
Byerne eksisterer ikke i sig selv, men skabes og transformeres i en fortsat dialog med omverdenen. Enten i relationen til det nære opland og den landskabelige kontekst eller i større skala i forholdet til nationale og internationale udviklingsforløb og strømninger. Opfattelsen af byernes transformationer som et spejl af de nære eller fjerne omgivelser åbner for komparative studier i tid og rum af udviklingsgeneratorer og -katalysatorer. I denne sammenhæng er forhold som ressourceforbrug og bæredygtighed, vareudveksling og netværk samt religion og magt væsentlige parametre at undersøge på tværs af tid og rum.
Programmet spiller ind i et internationalt forskningsfelt og vil med sit lange kronologiske sigte og den tværvidenskabelige tilgang kunne belyse en række nye aspekter af byernes udvikling. Fokuseringen på transformationer udgør et nyt perspektiv, som flytter sig fra kontinuitet eller brud til processuelle forandringer i urbaniseringens funktioner, former og udtryk.
Programmets udgangspunkt er Odense med opland. By og opland anvendes som et eksperimentarium. Hermed sættes der fokus på at udnytte museets styrker i form af den direkte adgang til samlinger og kulturlandskaber. Tilsvarende vil den direkte brug af by og opland være med til aktivere disse områder og gøre forskningen relevant og nærværende for museets brugere. Samtidig med den lokale forankring skal forskningen have almengyldig relevans og indgå i større netværk med andre aktører, lokaliteter mv.

En eksemplificering af, hvordan forskningscentrets analyser kan spille ind i en aktuel debat, ses i artiklen Byens transformationer