en
Forfattere

Fredede fortidsminder

Museum Odense fører tilsyn med fortidsminderne på Fyn og de omkringliggende øer.

Hvad er et fredet fortidsminde?

Fredede fortidsminder er høje, dysser, jættestuer, voldsteder, kors, milepæle, vildtbanesten, ødekirkegårde, forsvarsanlæg, runesten, ruiner m.m. Alle denne type af fortidsminder er umiddelbart fredede.
Sagnsten, mindesmærker, krigergrave og agerspor kan også være fredede, hvis det er meddelt til ejeren. Der er ca. 1050 fredede fortidsminder på Fyn og Øer.

Hvorfor er fortidsminderne fredede?

Alle synlige fortidsminder blev fredet i 1937. Før dette tidspunkt var kun nogle få fortidsminder blevet fredet ved frivillige aftaler med ejerne – disse er ofte markeret med en fredningssten indhugget med FM (Fredet Fortidsminde). Denne praksis er stoppet, men det betyder ikke, at et fortidsminde uden sten ikke er fredet.

Fortidsminderne er fredet, fordi de er en vigtig del af den danske kulturarv, og i Danmark forsøger vi at bevare så meget som muligt at vores kulturarv dér, hvor den nu engang er. Fortidsminderne er også vigtige og smukke elementer i det fynske landskab og med til at fortælle landskabets lange og spændende udviklingshistorie.

Høje, dysser, jættestuer, skibssætninger, og runesten fortæller om måden at begrave og mindes de afdøde i forskellige perioder i oldtiden. Forsvarsanlæg og voldsteder fortæller om behovet for at beskytte liv og ejendom i ufredstider. Alle fortidsminder indeholder viden om fortidens mennesker og deres levevis.

Hvor kan jeg se fortidsminderne?

På en rask spadseretur er det altid en oplevelse at komme forbi et eller flere fortidsminder. De fleste fortidsminder ligger på privatejede marker eller i skov. Man må færdes på veje og stier i det åbne land og i skoven.

På stranden og på udyrkede arealer i det åbne land er færdsel hen over arealet udenfor veje og stier (fladefærdsel) tilladt, ligesom fladefærdsel er tilladt i skove, der ejes af staten, kommunen, Folkekirken og offentlige stiftelser. Man må ikke færdes på stubmarker eller langs levende hegn på dyrkede arealer med mindre man har fået lov af ejeren.

Der er derfor indgået aftaler mellem kommunerne og flere lodsejere om adgang til udvalgte fortidsminder. Se efter det blåhvide Johanneskors for seværdighed. Ønsker du at se andre fortidsminder skal du kontakte lodsejerne direkte.

Husk det ikke er tilladt at anvende metaldetektorer på fredede fortidsminder.

For en kort guide til de fynske fortidsminder kan du kan læse mere i Karsten Kjer Michaelsen, Fortidsminder på Fyn – fantasiens trædesten, Odense Bys Museer 2003.

Slots- og Kulturstyrelsen netop udgivet en vejledning om bevaring af kulturspor i skoven, der især henvender sig til skovejere og folk der arbejder i skoven, men den er mindst lige så nyttig læsning for dig, der nyder at gå tur i skoven og måske kigger på fortidsminderne.

Bevaring af skovens kulturspor

Hvem passer fortidsminderne?

Vi har alle et stort ansvar for at bevare fortidsminderne. Hærværk af enhver art er ikke tilladt. Ejere af fortidsminder har en særlig forpligtigelse til at værne om dem ved ikke at plante, grave, dyrke eller pløje tæt på dem. Opvækst på fortidsminderne kan skade dem på længere sigt, derfor er det bedst at holde dem ryddet. Alle de fynske kommuner har valgt at pleje og formidle udvalgte fortidsminder som offentligheden har adgang til.

Læs i øvrigt Slots- og Kulturstyrelsens vejledning omkring pleje af fredede fortidsminder her:

Fortidsmindernes pleje

Tilsynet

Fortidsminderne er fredet efter museumslovens bestemmelser og Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i alle sager, der vedrører fredede fortidsminder. Museum Odense fører på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen tilsyn med alle fredede fortidsminder på Fyn og Øer.

Tilsynet har til formål at beskytte fortidsminderne mod indgreb som tilplantning, anlæg, bebyggelse, afgravning, dyrkning m.m. Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet må der ikke plantes, jordbearbejdes og gødskes.

Har du et fredet fortidsminde på din ejendom?

Hvis du har et fredet fortidsminde på din ejendom bør du kende de love og bestemmelser, der vedrører fortidsmindet.

Du må gerne selv foretage pleje, d.v.s. slå græs og nedskære træer, men vær opmærksom på, at rødder og stød ikke må fjernes. Du må aldrig grave, fjerne eller flytte sten, plante eller gødske på fortidsmindet.
Omkring fortidsmindet er udlagt en 2 meter beskyttelseszone for at sikre de oldsager og eventuelle jordfaste fortidsminder, der findes her. Inden for 2 meter beskyttelseszonen må der ikke jordbearbejdes, plantes eller gødes.

Læs i øvrigt Slots og Kulturstyrelsens folder Plej din gravhøj

Inden for 100 meter fra fortidsmindet må der ikke opstilles skure, tilplantes, foretages terrænændringer m.m. jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Dispensation og oplysninger vedrørende 100 meterzoner søges i den kommune, hvor fortidsmindet ligger.

 

Har du observeret skader på et fredet fortidsminde?

Hvis du observerer skader på et fortidsminde eller hvad du tror er en overtrædelse af Museumsloven, skal du kontakte det lokale arkæologiske museum eller Slots- og Kulturstyrelsen.

Alle henvendelser vedrørende fredede fortidsminder og museumslovens bestemmelser sker til Slots- og Kulturstyrelsen, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing Falster, tlf. 33 74 52 11, www.slks.dk. Mail: fortidsminder@slks.dk