en
Forfattere

Bæredygtighedspolitik for Museum Odense

Klimaforandringer og overforbrug af jordens ressourcer er alles problem. Derfor er Museum Odense parat til at tage sin del af ansvaret og har indskrevet ambitionen om at blive et bæredygtigt museum i vision og strategi. Museum Odense består af en række forskellige fysiske besøgssteder og arbejdsområder. Museets Udvalg for bæredygtighed sætter den overordnede retning for arbejdet med bæredygtighed på tværs af organisationen, og denne udmøntes konkret på de respektive områder.

Bæredygtighedsarbejdet knytter sig naturligt til ambitionerne i FN’s verdensmål set i et musealt perspektiv. En hovedopgave er reduktion af museets direkte og indirekte miljømæssige aftryk, forstået som forbrug af ressourcer og energi i bredeste forstand.


Bæredygtighed i organisationen Museum Odense

Udvalg for bæredygtighed er ansvarlig for bæredygtighedsarbejdet og har udarbejdet denne ledelsesgodkendte bære-dygtighedspolitik. Udvalget refererer til direktør og chefmøde ved minimum fire årlige møder. Udvalget udarbejder en årsrapport.

Museets bæredygtighedsarbejde omfatter også FN’s verdensmål med et fokus på
4: Kvalitetsuddannelse, 12: Ansvarligt forbrug og produktion,
15: Livet på land og 17: Partnerskaber for handling.

Museet arbejder desuden med ligestilling og en mangfoldig arbejdsplads i regi af Samarbejdsudvalget.


En fælles indsats

Alle medarbejdere orienteres om og inddrages i bæredygtighedsarbejdet. Det sker på minimum et årligt personalemøde samt løbende i relevante fora/platforme. Bæredygtighedsudvalgets materiale er tilgængeligt for alle medarbejdere på intranettet. Frivillige orienteres også om bæredygtighedsarbejdet. Efteruddannelse relateret til bæredygtighed prioriteres for relevante medarbejdere.

Vi fortæller vores gæster og brugere om museets bæredygtighedsindsats og går i dialog om, hvordan de kan bidrage og vi kan blive bedre. Leverandører, samarbejdspartnere og andre relevante eksterne parter informeres om bæredygtighedsarbejdet.

H.C. Andersens Hus blomster bæredygtighed
H.C. Andersen Haven


Bæredygtighed i formidlingen

Museum Odense er en udadvendt kulturinstitution, der hvert år er i kontakt mange brugere. Formidlingen når ud gen-nem faste udstillinger, aktiviteter, undervisning samt via medier, internet og udgivelser. Museet kan med stor troværdighed give et andet, historisk perspektiv på energi- og ressourceforbrug, natursyn og bæredygtighed, der kan vække eftertanke og refleksion over nutidens samfund og adfærd. Samtidig har museet mulighed for at nå ud til sårbare grupper, navnlig børn og unge, og derved bidrage til social bæredygtighed.

 

Museet forpligter sig på at inddrage bæredygtighed, natur og miljø i den løbende formidling gennem aktiviteter, undervisning og anden formidling.


Udstillinger

Udstillinger opbygges med miljømærkede, energibesparende eller genbrugte materialer. Lokale og nationale udstillingsgenstande, herunder som indlån, prioriteres. Flytransport af museumsgenstande skal undgås. Energiforbruget til klimastyring i udstillinger samt magasiner minimeres.

 

Museumsbutikker
Museumsbutikkerne prioriterer varer som inspirerer til bæredygtig adfærd. Det sker bl.a. gennem salgsvarer med fokus på miljø og bæredygtighed samt genbrugsprodukter eller varer af genbrugte materialer.

 

Ligeledes er vi nu også officielt tilsluttet ODM´s ’Charter for grøn omstilling af danske museer’. Det betyder vi er kommet med i et forpligtende, handlingsorienteret fælleskab om grøn omstilling.

➔ Læs mere her

 


Biodiversitet

Museet vil fremme et rigt og varieret dyreliv og prioriterer derfor at afsætte arealer, der henlægger efter vild med vilje-princippet. Museet bidrager til at beskytte nærområdets natur og kultur i samarbejde med lokalsamfundet.
Invasive arter bekæmpes.

Der må ikke bruges kemiske ukrudtsmidler. Vinterbekæmpelse sker fortrinsvis med grus og uden klorid-holdig salt.


Ressourceforbrug og miljøbelastning

Minimering af ressourceforbrug og øget genbrug er en grundsten i bæredygtighedsarbejdet. Generelt skal al ressource-forbrug ske med omtanke. Spild minimeres. Reparation og genbrug prioriteres. Ved indkøb vælges den bæredygti-ge/miljørigtige løsning og produkter med lavt energiforbrug foretrækkes.

 

Affald

Affald fra museets drift skal sorteres og gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald. Forbruget af papir nedbringes og der købes miljømærkede printertoner til genpåfyldning. Miljømærkede genopladelige batterier foretrækkes, hvor det er muligt. Brug af engangsservice og andre engangsprodukter minimeres. Ved bygningsvedligehold og nybyggeri bruges fortrinsvis miljømærkede, genbrugte og/eller lokale materialer. Inventar mm., der ikke længere anvendes doneres om muligt til genbrug.


Energiforbrug

At nedbringe forbruget af energi er vigtigt for den grønne omstilling. I driften fokuserer vi på at undgå energispild og begrænse forbruget. El- og varmemålere aflæses månedligt og ved fornyelser prioriteres energibesparende apparater og installationer. Bygningernes varmeforbrug undersøges og forbedres, hvis det kan ske i overensstemmelse med den historiske formidling. Elektronisk udstyr skal være miljømærket og køleanlæg CFC-fri. Belysning udskiftes til lavenergi og behovsstyret. Lys og standby-forbrug uden for åbningstid minimeres.


Vandforbrug

Vand er en livgivende ressource som vi skal tage vare på. I vores daglige drift har vi fokus på at undgå vandspild og begrænse forbruget. Vandmålere aflæses månedligt og alle installationer efterses og udbedres løbende. Ved fornyelser prioriteres vandbesparende installationer. Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske aften/nat eller med vandingsposer.


Rengøring

Vi tager mest muligt hensyn til miljø i forbindelse med rengøring. Alle rengøringsprodukter skal være miljømærkede og forbruget begrænses til den nødvendige dosering.


Fødevarer

Ved indkøb af mad og fødevarer prioriteres økologiske og/eller lokale, årstidsbestemte produkter. Der tilbydes som udgangspunkt et plantebaseret alternativ, når der serveres kød. Årstidens råvarer foretrækkes. Forbrug af de mest klimabelastende fødevarer nedbringes. Madspild skal reduceres ved omtanke i forbindelse med bestilling/køb og brug.


Vareindkøb og leverandører

Museum Odense har en indkøbspolitik, der prioriterer bæredygtigheds-/miljømærkede produkter og genbrugsprodukter. Museet orienterer leverandører om bæredygtighedsindsatsen og stiller ved indgåelse af aftaler krav om relevante certificeringer og mærkningsordninger på miljø- og bæredygtighedsområdet.


Transport og tjenesterejser

Museet anbefaler medarbejdere at benytte miljøvenlig transport. Når det er muligt, benyttes/bestilles taxa, lejebiler og busser på el.
Tjenesterejser foretages i en afvejning mellem klimabelastning og rejsetid. Rejse med offentlig transport eller elbil prioriteres over rejse med fossilbil eller fly. Ved rejser under 1.000 km benyttes som hovedregel ikke flyrejse, hvis rejse med tog eller bus er en realistisk mulighed. Overnatning foretrækkes på hoteller med Green Key eller tilsvarende certificering.

Den Fynske Landsby grønt
Den Fynske Landsby