en
Forfattere

Donering af genstande

Siden oprettelsen af Museum Odense i 1860 har rigtig mange privatpersoner, institutioner og virksomheder skænket genstande til museet. Det er vi meget taknemmelige for.

Museum Odense er et statsanerkendt museum, som skal leve op til museumslovens bestemmelser og strenge krav i forbindelse med erhvervelse af museumsgenstande. På Museum Odense er det derfor alene faguddannede museumsinspektører, der tager stilling til, om en tilbudt genstand skal indlemmes i samlingerne, eller om vi må takke nej, fordi:

  1. museet i forvejen har en eller flere tilsvarende genstande
  2. genstanden er i for ringe bevaringsmæssig stand
  3. genstanden ikke hører til inden for et af museets ansvarsområder
  4. oplysninger om brug og hvor genstanden stammer fra er for dårligt oplyst

Vi ønsker ikke at afholde folk med spændende genstande fra at henvende sig til museet, men vil blot at signalere, at vi er nødt til at se kritisk på tilbudte genstande.

Museet skelner i sin indsamling mellem ”museumsgenstande”, der bevares for eftertiden og ”rekvisitter”, der bruges i den den daglige formidling.

Museumsgenstande

Når en genstand modtages af museet som museumsgenstand, registreres genstanden elektronisk med alle relevante
oplysninger, herunder dens placering. Således vil vi til enhver tid kunne henholdsvis identificere og fremfinde alle museets genstande.
Museumsloven kræver, at museer tager vare på deres genstande. Vi skal sørge for at opbevare dem sikkert med hensyn til såvel brand, tyveri og klimatiske forhold, hvad enten genstandene udstilles eller opmagasineres.

Museum Odense har langtfra plads til at vise alle sine genstande, men vi gør brug af genstande fra magasinerne i forbindelse med særudstillinger og anden form for formidling samt i forskningsøjemed. Dertil kommer, at museet har et stort udlån af genstande til andre museers særudstillinger.

Ifølge museumsloven kan en erhvervet genstand ikke sælges eller kasseres, og den kan ikke udskilles af samlingerne uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Populært sagt ”erhverver museer for evigheden”. Da museernes budgetter og pladsforhold generelt er begrænsede, tvinges vi til at være omhyggelige i udvælgelsen af nye erhvervelser. Alle genstande skal have en formidlings- eller forskningsmæssig værdi. Museet køber kun i helt ekstraordinære tilfælde museumsgenstande.

Museerne i Danmark har fået tildelt hver deres del af kulturarven at tage vare på. Således prøver man at sikre, at indsamlingen på landsplan bliver så bred som mulig samtidig med, at museerne bliver så forskelligartede og interessante som muligt for vore gæster. Herudover har museerne ansvar for den lokale kulturarv.

 

Rekvisitter

Da museumsgenstande skal bevares for eftertiden, må de normalt ikke bruges. Det kan derfor være relevant for museet også at have rekvisitter, altså genstande der må benyttes og slides i forbindelse med praktisk formidling og brug. Sådanne genstande vil derfor på sigt gå tabt i modsætning til de registrerede museumsgenstande.

En genstand skænket til museet som rekvisit registreres derfor ikke i museets genstandsdatabaser. Museum Odense forpligter sig ikke til at bruge de donerede rekvisitter, og en rekvisit kan blive brugt i andre sammenhænge end den oprindeligt tilsigtede eller blive omdannet til anden brug. Hvis rekvisitten alligevel ikke kan anvendes i formidlingen eller er slidt op, har museet ret til at kassere den.

Billeder og film

Vi modtager også meget gerne film og billeder, der dokumenterer den lokale historie og kulturarv. Visuelt materiale som film og billeder er underlagt forskellig lovgivning, vi som museum må forholde os til, når vi hjemtager disse til vore offentlige samlinger. Materialet kan være beskyttet i henhold til lov om ophavsret, det vil sige, at kunstneren eller fotografen stadig besidder rettigheder til materialet. Du bør derfor være opmærksom på, om du selv har rettighederne til det materiale, du ønsker at aflevere. Materialer kan også være underlagt lov om persondata. Du bør derfor være opmærksom på, om materialet indeholder følsomme oplysninger og om du skal have tilsagn fra de personer, som er afbilledet. Spørg gerne os til råds, hvis du er i tvivl.