en

Offer til de højere magter

I den nye arkæologiske udstilling, der åbner på Møntergården d. 16. juni 2006, kan Odense Bys Museer bl.a. præsentere et unikt fund fra bondestenalderens seneste del – fra den yngre enkeltgravskultur godt et par tusinde år f. Kr. Som det så ofte gør sig gældende med den slags enestående fund, fremkom det tilfældigt – og selvfølgelig ikke ved mellemkomst af en arkæolog!

Offerfundet

cc by-sa
Offerfundet ved Holstenshus med økser og mejsel placeret in situ på fundstedet.

Under træplantning i sensommeren 2005 gjorde en skovarbejder ved Holstenshus gods øst for Fåborg således sit livs fund, nemlig et såkaldt depotfund bestående af 19 huløkser af flint, en hulmejsel af flint og to stenøkser. To økser lå på overfladen efter at en gravemaskine havde gravet en drængrøft i et lavtliggende tidligere vådområde; i stenalderen var det sandsynligvis en lille sø. Efter fundet af de to økser bemærkede finderen en tredje, og herefter fritlagde han hele fundet. En fortid i Gudme Arkæologigruppe foranledigede ham til at lave en skitse af fundomstændighederne. Efterfølgende kontaktede han Odense Bys Museer, som ud over at besigtige fund og findested, ligeledes foretog en efterudgravning på lokaliteten.

Økser

cc by-sa
Økser og mejsel lagt ved siden af fundstedet – hullet til venstre – i den orden, de blev taget op og nummereret i. Bemærk den sorte tørvejord og vandet i den gravede rende, begge indikatorer på, at der her i bondestenalderen lå en lille sø.

Efterundersøgelsen af fundstedet for depotet viste, at der ikke i umiddelbar nærhed var foretaget andre deponeringer. Det synes således at være ret sikkert, at der er tale om en enkeltstående ofring på et “tilfældigt” sted og ikke et (helligt) sted, hvor gentagne ofringer blev foretaget. Hvorfor en stenaldermand – eller for den sags skyld en stenalderdame, omend økser og mejsler oftest forbindes med det maskuline univers – gennemførte en ofring af dette omfang vides ikke. Mængden af økser taget i betragtning kan det sågar have været en hel boplads, der stod bag. Vi ved dog så meget, at ofringer til guderne blev foretaget i og ved moser og søer igennem det meste af oldtiden. Uanset hvilket problem eller truende ulykke ofringen af de mange økser og mejslen skulle håndtere på, så kunne de ansvarlige guder dårligt tillade sig at være utilfredse. I hvert fald har vi at gøre med med en ofring, der må have hørt hjemme i tidens absolutte topklasse, når det gælder offerfund. På Fyn er der ganske enkelt tale om et fund, hvis lige eller overmand vi ikke kender. Endnu i hvert fald!

Efterudgravning

cc by-sa
Efterudgravning på fundstedet. Også her fremgår det tydeligt, at der er tale om en tørvejordsfyldt lavning, der engang var en lille sø.

Endnu befinder Honstenshus-fundet sig på Nationalmuseet i København, hvor det har været til danefæ-bestemmelse. Som nævnt indledningsvis returnerer det til Fyn, og fra midten af juni vil det kunne beses på Bymuseet Møntergården i Odense.

Emner: Bondestenalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...